Exkurze „Vegetace střední Evropy 2010“


Základní informace

Exkurze se bude konat ve dnech 14. - 21. června pod vedením Pavla Kováře, Tomáše Rejzka Pavla Špryňara, Lubomíra Hroudy a Jaroslava Vojty. Předběžná cena exkurze je 2500 Kč. Cena zahrnuje dopravu (autobus) a ubytování (strava každý sám, budou samozřejmě možné nákupy). Zájemci nechť se přihlašují na e-mail: jarvojta@natur.cuni.cz (J. Vojta) do 15. 5. 2010. Kapacita exkurze je cca 30 lidí.

Seznam dosud přihlášených.

Vezměte si s sebou dobré terénní oblečení, botanický klíč a další literaturu (např. Katalog biotopů), lupu, spacák a karimatku (ubytování v provizorních podmínkách, stan ale není třeba, vždy budeme pod střechou). Vezměte si také nějaké přezutí (sandály), je to příjemné do autobusu a vhodné pro ubytování

Zálohu 2500 Kč zaplaťte paní sekretářce Heilkové do 4. června 2010.

Odjezd 14. června v 9:00 od katedry botaniky (Benátská 2).

.

Program exkurze

14. 6. Pondělí

DOLNÍ POOHŘÍ A MILEŠOVSKÉ STŘEDOHOŘÍ

Luhy u Budyně nad Ohří – Komplex lužních lesů, (Alnion incanae, Alnion glutinosae).

Lovoš – Mezofilní až xerotermní lesy, xerotermní bezlesí, sutě a acidofilní doubravy (Carpinion, Tilio-Acerion, Quercion pubescenti-petreae, Genisto germanicae-Quercion, Festucion valesiacae).

Nocleh: Velemín

15.6. Úterý

VERNEŘICKÉ STŘEDOHOŘÍ

Plešivec – Mezofilní až xerotermní lesy, suťové lesy (Carpinion,Tilio-Acerion,Quercion petrae), balvanité sutě s ventarolami.

Babinské louky – Známá lokalita zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia). Bohatá luční vegetace mezofilních i mokřadních luk (Arrhenatherion, Molinion, Calthion), mokřadní vrbiny (Salicion cinereae), vegetace vysokých ostřic (Magnocaricetea) atd.

Pokratické Bílé stráně – Druhově bohatá společenstva na snadno slínovcích (řada orchidejí)

Nocleh: Velemín

16.6. Středa

LUŽICKÉ HORY

Klíč a okolí obce Svor – Suťové pole a skalní vegetace (Woodsia ilvensis, Aster alpinum), brusnicová vegetace skalních terásek (Vaccinion), v kulturní krajině v okolí Svoru Arrhenatherion, Violion caninae, Calthion).

Nocleh: turistická základna Mařenice

17.6. Čtvrtek

DOKESKO

Poselský a Mariánský rybník – mokřadní olšiny (Alnion glutinosae), slatiniště (Scheuchzerio-caricetea), vegetace vysokých ostřic a rašeliniště, makrofytní vegetace.

Okolí Bezdězu – vřesoviště (Genistion), trávníky na pískách (Plantagini-Festucion),  dále Molinion, Koelerio-Phleion, Bromion...

Nocleh: Skautská základna v Mimoni

18.6. Pátek

TICHÁ ORLICE

Choceň – Brandýs nad Orlicí, Peliny, Hemže-Mýtkov - louky v údolí orlice, Tilio-Acerion, Quercion petraeae, Carpinion, Fagion.

Nocleh:

19.6. Sobota

ORLICKÉ HORY

Trčkov a louky v okolí – Horské bučiny s jedlí a smrkem, Polygono trisetion, prameniště a přechodová rašeliniště.

Nocleh:

20.6. Neděle

KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK

Medvědí Jeskyně – Schronisko - Bučina na dolomitu (Cephalanthero-Fagion, Epipactis atrorubens, Calamagrostis varia...) výstup bučinami a smrčinami (Luzulo-Fagion, Piceion excelsae)

Vlaštovčí skály a vrcholové partie Sněžníku – Skalní vegetace s Juncus trifidus, vyfoukávané trávníky (Juncion trifidi), keříčková alpinská společenstva (Vaccinion), vysokostébelné trávníky (Calamagrostion villosae).

Nocleh: Schronisko

21.6. Pondělí

KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK A NÁVRAT

Limbový chodníček, Mokrý hřbet a sestup – Sutě, rašeliniště, smrčiny, suťové lesy.

Zastávky cestou do Prahy Podle časových možností - hadce u Raškova (bory), hadcové skalky, Dlouhopolský rybník - slatiniště

Návrat do Prahy 21.6. ve večerních hodinách.