Příruční knihovna geobotanického oddělení

Knihovna sloužící pro interní potřeby geobotanického oddělení

Benátská 2, přízemí U Brabazidů

!! Nové přírůstky knihovny !!


Knihovna
Uspořádání knihovny:

      Příruční knihovna obsahuje přes 800 knih především z botaniky, bohatě zastoupeny jsou i další biologické obory a environmentalistika. Kromě toho jsou v knihovně i knihy z ostatních přírodovědných a společenskovědních oborů, jazykové přírůčky, počítačová literatura a beletrie. Knihy jsou rozděleny do oborů a podoborů (viz níže), v nich jsou očíslovány. Při prvotní katalogizaci byly logicky uspořádány i knihy v rámci podoborů, následující přírůstky od roku 1997 jsou však zařazovány postupně za sebe. Jako knihy jsou uvedena i monotematická čísla časopisů (kromě Acta Universitatis Carolinae - Biologica a Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis - Biologia, v seznamu je vždy v závorce uveden i název časopisu).

      Kromě knih je v knihovně k dispozici též řada botanických, všeobecně přírodovědných, environmentalistických a lesnických periodik. Téměř úplné jsou řady Folia geobotanica & phytotaxonomica, Preslia a Novitates botanicae Universitatis Carolinae.

      Uspořádání knih a časopisů a jejich kalogizaci provedli v ZS 1996/97 za pomoci Jiřího Brabce, Marie Čapkové a Růženy Velátové Dana Vagnerová a Daniel Abazid. Od počátku roku 1998 jsou knihy a zčásti i časopisy označeny kulatým razítkem příruční knihovny.
      Knihovna byla po destrukci a rekonstrukci r. 2001 opětovně zprovozněna díky přispění Ing. Josefa Vařeky. Následně byla spravována Martinem Dýmou a Janem Rothanzlem (druhým až dosud).


Půjčovní doba:

      Půjčování zajišťují studenti geobotanického oddělení sídlící v místnosti knihovny (viz rozpis na hl. geobotanické nástěnce). Knihy a časopisy si lze tudíž vypůjčit, je-li zde kdokoli z nich přítomen. Současným správcem knihovny je Jan Rothanzl.


Nové přírůstky knihovny a jejich dárci:

      Knihy a časopisy jsou v současnosti získávány především darem či z grantových prostředků pedagogů a doktorandů oddělení. Literaturu do knihovny darovali stávající či bývalí pedagogové a studenti katedry botaniky (v abecedním pořadí): Daniel Abazid, Jiří Brabec, Petr Dostál, Tomáš Herben, Jan Jeník, Pavel Kovář, Marcela Kovářová, Bohdan Křísa, Jarmila Kubíková, Tomáš Kučera, Petr Kulíšek, Jan Lepš, Vladimír Melichar, Jana Osbornová, Petr Petřík, Jana Raabová, Ladislav Rektoris, Jan Rothanzl, Anna Skalická, Petr Sklenář, Ivan Suchara, Josef Vařeka; cennými dary dále přispěli Romana Mlezivová (ČBS), Jan Němec (AOPK - středisko Praha), Karel Pivnička (Ústav životního prostředí UK), David Storch (Centrum teoretických studií UK), Ondřej Vítek (Správa KRNAP), Milan Žárník (ÚHÚL), BÚ AV ČR, redakce Živy a Centrum pro otázky životního prostředí UK. Všem díky opomenutí v seznamu nenapsaných se omlouvéme a všem děkujeme!


Výpůjční podmínky:

- všechny vypůjčené publikace (knihy, časopisy) musí být zapsány ve výpůjčním sešitě a tento zápis musí být učiněn okamžitě (ne až den následující atd.)

- knihy vypsané na seznamu (viz níže) si lze vypůjčit pouze po dohodě s některým ze současných residentů v místnosti knihovny

- za vypůjčení publikace se považuje jakákoli absence publikace z police knihovny (resp. této místnosti) delší než 15 min.

- výpůjčky bez zapsání trvající déle než 15 min. jsou možné jen po dohodě se správcem knihovny (viz výše)

- výpůjční doba je stanovena na maximálně 2 měsíce (prodloužení možné po dohodě se správcem knihovny)


Seznam knih se zpřísněným režimem:

(většinou jde o knihy, které jsou zde deponované z katedrové knihovny, a slovníky):

 • Aa:
  • 2. Duvigneaud P. (1988): Ekologická syntéza.
  • 15. Dykyjová D. et al. (1989): Metody studia ekosystémů.
  • 24. Begon M., Harper J. L. et Townsend C. R. (1997): Ekologie. Jedinci, populace a společenstva.
  • 37. Forman R. T. T., Godron M. (1993): Krajinná ekologie.
  • 42. Moravec J. a kol. (2000): Fytocenologie. (dotisk, brož.).
  • 43. Jakrlová J., Pelikán J. (1999): Ekologický slovník terminologický a výkladový.
 • Ab:
  • 53. Kubíková J. (1999): Ekologie. Vegetace střední Evropy, Díl I. (Skriptum). [Lesní, mořské a alpinské typy].
  • 61. Vrška T. et al. (2002): Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v České republice, I - Českomoravská vrchovina - Polom, Žákova hora
 • Ac:
  • 1. Moravec J. et al. (1996): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení. (2. vydání.)
  • 3./1,2 Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Nothern Bohemia (eastern part). (Vegetace ČSSR A14.) (2x)
  • 2. Moravec J. et al. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. (Vegetace ČSSR A 12.)
  • 25. Chytrý M. (1995): Lesní vegetace NPP Podyjí.
  • 27/1. Neuhäuslová Z. a kol. (1998): Mapa potenciální prirozené vegetace České republiky, textová cást.
  • 27/2. Neuhäuslová Z. a kol. (1998): Mapa potenciální prirozené vegetace České republiky, mapa.
  • 28/1. Moravec J. (1998): Acidofilní doubravy. Přehled vegetace České republiky, Sv. 1
  • 28./2 Moravec J., Husová J., Chytrý M., Neuhäuslová Z. (2000): Přehled vegetace ČR. 2. Hygrofilní, mezofilní a xerofilní opadavé lesy.
  • 28./3 Husová M., Jirásek J. et Moravec J. (2002): Přehled vegetace ČR 3. Jehličnaté lesy
  • 29 1,2,3. Mucina L., Grabherr G., Ellmauer T., Wallnöfer S. (1993): Die Pflanzengesellschaften Österreichs, I, II, III.
  • 30/1. Krahulec F. a kol. (1996): Louky Krkonoš: Rostlinná společenstva a jejich dynamika. Opera Corcontica 33.
  • 30/2. Krahulec F. a kol. (1996): Louky Krkonoš: Rostlinná společenstva a jejich dynamika. Opera Corcontica 33, příloha.
  • 31. Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat.
  • 32. Jarolímek I., Zaliberová M., Mucina L., Mochacký S. (1997): Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 2. Synantropná vegetácia.
 • Ae:
  • 8./1,2 Hendrych R. (1979): Systém a evoluce vyšších rostlin. (2x)
 • Af:
  • 1./1-4. Hejný S. et Slavík B. (ed., 1997, 1990, 1992, 1995): Květena České republiky 1., 2., 3., 4.
  • 1/5,6. Slavík (ed., 1997, 2000): Květena České republiky 5., 6.
  • 20. Martinovský J. et Pozděna M. (1983): Klíč k určování stromů a keřů.
  • 21. Jatiová M. et Šmiták J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku.
  • 24./1,2 Dostál J. (1989): Nová květena ČSSR 1, 2.
  • 34. Kremer B.P., Muhle H. (1998): Lišejníky, mechorosty, kapraďorosty.
 • Aj:
  • 24. Procházka S., Macháčková I., Krekule J., Šebánek J. (1998): Fyziologie rostlin.
  • 27. Larcher W, (1995 - 3rd ed.): Physiological Plant Ecology. (anglicky).
 • Ag:
  • 1. Urban Z. et Kalina T. (1980): Systém a evoluce nižších rostlin.
 • Af:
  • 12./2 Rothmaler W., Jäger E. J. et Werner K. (2000): Exkursionsflora von Deutschland. Gefässpflanzen: Atlasband
  • 35. Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky.
 • Ah:
  • 13/1,2 . Slavík B. (1998): Phytocartographical Synteses of the Czech Republic 3, Academia.
  • 14. Hardtke H. J. et Ihl A. (2000): Atlas der Farn- und Samenpflanzen Sachsens
 • Bd:
  • 24. Hölldober B. and Wilson E. O. (1990): The Ants.
 • Cc:
  • 38. Čeřovský J. a kol. (1999): Červená kniha 5 - cévnaté rostliny ČR a SR. Príroda, Bratislava.
  • 48./2 Chytrý M. et. al. (2001): Katalog biotopů ČR.
 • Dg:
  • 2. Vohlídal J. et al. (1982): Chemické tabulky pro střední školy.
 • Ea:
  • 9. Chlupáč I. (1999): Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí.
 • Eb:
  • 10. Králová M. a kol. (1990): Vybrané metody chemické analýzy půd a rostlin. (Studie ČSAV.)
 • Ee:
  • 3. Matejka F. et Huzulák J. (1987): Analýza mikroklímy porastu.
  • 6. Vesecký A. (ed., 1961): Podnebí ČSSR, tabulky.
  • 7. Vesecký A. a kol. (1958): Atlas podnebí Československé republiky.
 • slovníky:
  • Ia:
   • 4. Klimeš L. (1981): Slovník cizích slov.
  • Ic:
   • 1. Kábrt J.et al. (1970): Latinsko-český slovník.
  • Id:
   • 1./1-4 Hais K. et Hodek B. (1992): Velký anglicko-český slovník I.,II.,III.,IV.
  • Ie:
   • 2./1,2 Siebenschein H. et al. (1970): Německo-český slovník I, II.
   • 3./1,2 Siebenschein H. et al. (1983): Česko-německý slovník I, II.
  • If:
   • 1. Dlugi D., Rajevskij B. et Buravcevová N. (1984): Kapesní slovník česko-ruský a rusko-český.
  • Ig:
   • 1. Lyer S. (1972): Francouzsko-český slovník.
   • 2. Koževniková K., Kejzlar R. et Frydrich M. (1966): Švédsko-český slovník.
   • 3. Hradský L. et Blaskovics J. (1968): Maďarsko-český, česko-maďarský kapesní slovník.
   • 4. Noha M. (1963): Srbocharvátsko-český, česko-srbocharvátský kapesní slovník.