Knihovna sloužící pro interní potřeby geobotanického oddělení


Seznam oborů knih:

A/ Botanika s. l. a ekologie

a/ obecná geobotanika a ekologie
b/ ekosystémové studie
c/ fytocenologické studie
d/ autekologické a populačně ekologické studie
e/ systematika cévnatých rostlin (včetně dendrologie a užitkové botaniky)
f/ flóry, klíče, kapesní atlasy cévnatých rostlin
g/ algologie, mykologie, lichenologie, bryologie
h/ fytogeografie
i/ morfologie a anatomie rostlin
j/ fyziologie rostlin
l/ fytopatologie
m/ botanika s. l. celkově
n/ botanická a ekologická bibliografie
o/ botanické zahrady a parky

B/ Ostatní biologické obory

a/ cytologie a biochemie buňky
b/ genetika a mikrobiologie
c/ hydrobiologie
d/ zoologie s. l.
e/ antropologie a medicína
f/ biologie celkově

C/ Životní prostředí a ochrana přírody

a/ životní prostředí
b/ ochrana životního prostředí
c/ ochrana přírody

D/ Chemie

a/ obecná a fyzikální chemie
b/ anorganická chemie
c/ organická chemie
d/ analytická chemie
e/ biochemie
f/ laboratorní technika
g/ chemické tabulky
h/ chemie celkově

E/ Geologie a geografie

a/ geologie
b/ pedologie
c/ geomorfologie
d/ hydrologie
e/ klimatologie a bioklimatologie
f/ sociální geografie
g/ průvodce ČR a SR
h/ mapy (obecně zeměpisné mapy, plány měst a turistické mapy) ČR a SR
i/ regionální geografie Evropy (vč. map)
j/ regionální geografie světa (vč. map)
k/ technika cestování
l/ fyzická geografie
m/ regionální geologie a geografie ČR a SR

F/ Zemědělství a lesnictví

a/ zemědělství
b/ lesnictví

G/ Matematika, fyzika, technika, statistika a modelování

a/ matematika
b/ fyzika
c/ technika
d/ statistika a modelování

H/ Společenské vědy

a/ historie
b/ ostatní společenské vědy

I/ Jazyky

a/ čeština
b/ terminologické slovníky
c/ latina
d/ angličtina
e/ němčina
f/ ruština
g/ ostatní jazyky

K/ První pomoc a bezpečnost práce

a/ první pomoc
b/ bezpečnost práce

M/ Ostatní, tj. jiné zábavné knihy


N/ Počítačová literatura

a/ hardware, tiskárny
b/ software


Knihy deponované u jednotlivců na odděleníVyřazené knihy
Seznam časopisů:


Mezinárodní ekologické časopisy

Folia Geobotanica (dříve Folia Geobotanica & Phytotaxonomica - Botanický ústav AV ČR Průhonice)

Journal of Ecology (British Ecological Society London)

Functional Ecology (British Ecological Society London)

Biotropica (Association for Tropical Biology New Orleans)

TREE - Trends in Ecology & Evolution (Elsevier Science Ltd. Oxford)

Plant Species Biology (Blackwell Publishing Asia Pty Ltd.)

Journal of Vegetation Science (Opulus Press)

Applied Vegetation Science (Opulus Press)


Časopisy ČSBS / ČBS (Praha)

Preslia

Studia Botanica Čechica / Čechoslovaca

Zprávy ČSBS / ČBS


Časopisy UK a dalších univerzit

Československé botanické listy (bývalý Botanický ústav UK Praha)

Novitates botanicae (Katedra botaniky PřF UK Praha)

Acta Universitatis Carolinae - Biologica (PřF UK Praha)

Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis - Biologia (PřF bývalé UJEP Brno)

Thaiszia - Journal of Botany (Botanická zahrady UPJŠ Košice)


Časopisy muzeí

Muzeum a současnost (Středočeské muzeum Roztoky u Prahy)

Severočeskou přírodou (Okresní vlastivědné muzeum Litoměřice + Severočeská pobočka ČBS)

Mostecko - Litvínovsko - Oddíl přírodních věd / Příroda (Okresní muzeum Most + Severočeská pobočka ČBS)

Acta Musei Reginaehradecensis - Scientiae Naturales (Muzeum východních Čech Hradec Králové)


Časopisy státní ochrany přírody

Ochrana přírody (AOPK ČR Praha a její předchůdci)

Příroda (AOPK ČR Praha)

Památky a příroda (bývalý Státní ústav památkové péče a ochrany přírody Praha)

Natura pragensis (Pražské sředisko SPPOP / AOPK ČR - středisko Praha)

Bohemia centralis (Krajské středisko SPPOP Středočeského kraje / AOPK ČR - středisko Praha)

Stipa (bývalé Krajské středisko SPPOP Severočeského kraje Ústí nad Labem)

Práce a studie KSSPPOP Východočeského kraje - Ochrana přírody a krajiny / Příroda (bývalé Krajské středisko SPPOP Východočského kraje Hradec Králové)

Zpravodaj Český kras (Správa CHKO Český kras Beroun)

Zpravodaj CHKO Šumava (bývalá Krajská střediska SPPOP České Budějovice a Plzeň)

Ročenka Správy KRNAP (Správa KRNAP Vrchlabí)

Formica (Zpravodaj pro aplikovaný výzkum a ochranu lesních mravenců - ČSOP Liberec)


Environmentalistické časopisy

Acta Průhoniciana (Výzkumný a šlechtitelský ústav okrasného zahradnictví Průhonice)

Vědecké práce Výzkumného a šlechtitelského ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích (VŠÚOZ Průhonice)

Ročenka VÚOZ (VÚOZ Průhonice)

Planeta (MŽP ČR Praha)

Eko (Ekologie & technologie) (CompAlmanach Praha)


Lesnické časopisy

Zprávy státních výzkumných ústavů lesnických ČSR - Ročenka (MZe ČSR Praha)

Práce výzkumných ústavů lesnických ČSR / ČSSR / Práce VÚLHM (VÚLHM Jíloviště - Strnady a jeho předchůdci)

Communicationes Instituci forestalis Čechosloveniae (VÚLHM Zbraslav - Strnady)

Vedecké práce VÚLH v Banskej Štiavnici (VÚLH Banská Štiavnica)

Vedecké práce VÚLH vo Zvolene (VÚLH Zvolen)

Acta Instituci forestalis Zvolenensis (VÚLH Zvolen)

Zprávy lesnického průzkumu (VÚLHM Jíloviště - Strnady + VÚLH Zvolen)


Populární přírodovědecké časopisy

Živa (Academia Praha)

Vesmír (Academia Praha / Vesmír Praha)


Populární ochranářské časopisy

Naší přírodou (ČSOP Praha)

Nika (Městský výbor ČSOP Praha)


Ostatní zahraniční časopisy

Godišen zbornik - Biologija (Prirodno-matematički fakultet na Univerzitetot Kiril i Metodij Skopje)

Geobotanika (Botaničeskij institut Akademii nauk SSSR Leningrad)

Brenesia (Museo National de Costa Rica San José)

Korean Nature (Association for Nature Conservation of D. P. R. K. Pyongyang)

Příruční knihovna geobotanického oddělení

KNIHY:A/ Botanika s. l. a ekologie


Aa/ obecná geobotanika a ekologie

1. Ricklefs R. E. (1979): Ecology.

2. Duvigneaud P. (1988): Ekologická syntéza.

3. Pacltová B. (1990): Základy mikropaleobotaniky.

4. Tinner W., Bigler Ch., Finsinger W., Gobet E., Hofstetter S., Kaltenrieder P., van Leeuwen J., Oberli F., Vescovi E. and Wehrli M. (2004): Script practical course in palaeoecology 2004 (23.2.-2.3.). Institue of Plant Sciences, University of Bern. - paleo

5. Slavíková J. (1982): Ekologie rostlin. (Skripta.) (2x)

6. Slavíková J. (1983): Ekologie rostlin. (Skripta.)

7./1,2,3,4 Němejc, F. (1968): Paleobotanika I, II, III, IV.

8.

9.

10.

11. Jílek B. (1962): Úvod do studia geobotaniky. (Skripta.)

12. Moravec J. et al. (1994): Fytocenologie.

13. Hanski I. et Gaggiotti O. E. (2004): Ecology, Genetics and Evolution of Metapopulations. ISBN: 0123234484

[o knize na www.elsevier.com, nebo alternativně na www.amazon.com]

14. Linstow O. (1929): Bodenanzeigende Pflanzen.

15. Dykyjová D. et al. (1989): Metody studia ekosystémů.

16.

17.

18.

19.

20. Kershaw K. A. (1973): Quantitative and Dynamic Plant Ecology.

21.

22.

23. Pyšek P. (1996): Synantropní vegetace. (Skripta.)

24. Begon M., Harper J. L. et Townsend C. R. (1997): Ekologie. Jedinci, populace a společenstva.

25. Štorch D. et Mihulka S. (1997): Ekologie. (přípravný text pro Biologickou olympiádu)

26. Krahulec F. et al. (ed., 1990): Spatial processes in plant communities.

27. Beneš J. et Brůna V. (ed., 1994): Archeologie a krajinná ekologie.

28. Roberts N. (1998): The Holocene: An Environmental History. [o knize na www.amazon.com]

29. Krippel E. (1986): Postglaciálny vývoj vegetácie Slovenska. (SAV)

30.

31.

32.

33.

34.

35. Schubert R., Hilbig W. et Mahn E.-G. (ed., 1973): Probleme der Agrogeobotanik.

36. Růžička M. (ed., 1961): Problémy mapovania vegetačného krytu v ČSSR. (Biologické práce.).

37. Forman R. T. T., Godron M. (1993): Krajinná ekologie.

38. Gojda M. (2000): Archeologie krajiny - vývoj archetypů kulturní krajiny.

39. Zlatník A. (1975): Ekologie krajiny a geobiocenologie, skripta.

40. Odum E. (1977): Základy ekologie.

41. Kovář P. (1999): Nature and Culture in Landscape Ecology (sborník z konference IALE, Praha 1998).

42. Moravec J. a kol. (2000): Fytocenologie. (dotisk, brož.).

43. Jakrlová J., Pelikán J. (1999): Ekologický slovník terminologický a výkladový.

44. Němec J. (ed.) (1998): Krajina a voda - sborník prací Veselí nad Moravou - AOPK.

45. Hof J., Bevers M. (1998): Spatial Optimization for Managed Ecosystems. - Columbia Univ. Press.

46. Hayek C. L-A., Buzas M. A. (1997): Surveying Natural Populations. - Columbia Univ. Press.

47. Nadregionální územní systém ekologické stability ČR - ÚSES - mapa 1:500 000 a neúplný soubor map 1:200 000

48. Čapková M. (1996): Úvod do ostrovní biogeografie.

49. Němec J. (ed) (2002): Krajina 2002 - Od poznání k integraci. - Sborník přednášek, Ústí nad Labem.(plus CD - na požádání)

50. Pyšek P. et Tichý L. (2001): Rostlinné invaze. - Principy rostlinných invazí a expanzí, jejich vliv na původní společenstva a příklady našich invazních druhů.
Ab/ ekosystémové studie

1. Walter H. et Breckle S.-W. (1986): Ökologie der Erde. 3. Spezielle Ökologie der Gemässigten und Arktischen Zonen Euro-Nordasiens.

2. Přibáň K. a kol. (1992): Analysis and Modeling of Wetland Microclimate. (Studie ČSAV)

3. Reichle D. E. (ed.; 1970): Analysis of Temperate Forest Ecosystem.

4. Vik R. (ed. 1975): IBP Final report Scandinavian countries Denmark, Finland, Norway, Sweden. /tajga, tundra/

5. Jeník J. et Květ J. (eds.) (1983): Studie zaplavovaných ekosystémů u Třeboně. (Studie ČSAV)

6. Kovář P. (ed.) (2004): Natural Recovery of Human-Made Deposits in Landscape.

7/1,2. Penka M., Vyskot M., Klimo E. et Vašíček F. (1991): Floodplain Forest Ecosystem I.,II.

8. Klimo E. (1971-1975): Koloběh živin v ekosystému lužního lesa. (Závěrečná zpráva výzkumu.)

9.

10./1,2,3 Rychnovská M. (ed.; 1993): Structure and functioning of seminatural meadows. (3x)

11./1-6 Kolektiv (1976, 1977, 1978, 1979, 1980): Zpráva o projektu Kameničky (Výzkum struktury, funkce a produktivity přirozeného travinného biomu a jeho krajinný význam) 10, 11, 13, 17, 22, 25.

11./7 Rychnovská (ed., 1979): Function of grasslands in spring region - Kameničky project.

12./1,2 Jeník J. et Přibil S. (ed. 1978): Ekologie a ekonomika Třeboňska I., II. (Sborník přednášek.)

13. Krupauer V., Bican J. et Drbal K. (ed. 1990): Extracted Sand Pits: Man-made Ecosystem of Třeboň Biosphere Reserve. (Studie ČSAV.)

14. Hájiček J. et Blaško J. (1986): Sprievodca V. Západoslovenského Tábora ochrancov prírody. /přírodovědná a historická charakteristika okresu Nové Zámky/

15. Strejček J., Kubíková J. et Kříž J. (1983): Chráníme naši přírodu.

16. Kolektiv (1995): Ochrana lužních lesů jižní Moravy. Specifika lesního hospodářství.

17. Kulíšek P., Abazid D. et Tichý T. (ed., 1997): Podkarpatská Rus. Sborník příspěvků k exkurzi katedry botaniky ve dnech 23. 6. - 4. 7. 1997

18. Jeník J. (1958): Geobotanická studie lavinového pole v Modrém dole v Krkonoších. (separát z Acta Univ. Carol. - Biol.)

19. Slavíková J. (1978): Holzkohlen aus den Wäldern des jüngeren Holozäns in West- und Südböhmen. (Folia Musei Rerum Naturalium Bohemiae Occidentalis.)

20/1,2. Květ J. et al. (1973): Littoral of the Nesyt Fishpond. Ecological studies. (Studie ČSAV) (2x)

21. Soukupová L. (1984): Změny ve struktuře vegetace na opuštěných polích Českého krasu. (Studie ČSAV.)

22. Dykyjová D. (ed., 1970): Productivity of terrestrial ecosystems production processes.

23. Jakrlová J. (1975): Primary production and plant chemical composition in flood-plain meadows. (Acta Scientarum Naturalium Brno.)

24./1,2 Pax F. (1898): Grundzüge der Pflanzenverbreitung in den Karpathen I., II. (Die Vegetation der Erde.)

25. Schretzenmayr M. et al. (1975): Der Wald.

26./1,2 Förster M. (1968): Über xerotherme Eichenmischwälder des deutschen Mittelgebirgsraumes.

27. Biskupský V. (ed., 1975): Research project Báb IBP progress report II. /dubohabřiny/

28. Oszlányi J. et Kubíček F. (1977): Vertical distribution of the above-ground biomass in the production space of the oak-hornbeam ecosystem. Organic litter production in the oak-hornbeam ecosystem. (Biologické práce.)

29. Box, E.O., Nakashizuka, T., Fischer, A.(eds.) (2000):Dynamics of temperate forests.

30.

31. Klimo E. et Materna J. (ed., 1990): Verification of hypotheses on the mechanisms od damage and possibilities of recovery of forest ecosystems.

32./1,2 Erdmann K.-H. et Nauber J. (ed., 1993): Beiträge zur Ökosystemforschung und Umwelterziehung I., II.

33. Scamoni A. (1950): Waldkundliche Untersuchengen auf Grundwassernahen Talsanden.

34. Bolsinger Ch. L. (1988): The hardwoods of California´s timberlands, woodlands, and savannas.

35. Štěpán J. (ed., 1982): Racionální využívání rostlinstva. (Acta ecologica naturae ac regionis.) /sborník příspěvků konference ČSBS uspořádaný podle jednotlivých typů ekosystémů/

36. Svoboda P. (1939): Lesy Liptovských Tater. Studie o dřevinách a lesních společenstvech se zvl. zřetelem k vlivům antropozooickým. (Opera botanica Čechica.)

37. Vlastivědný sborník Podbrdska - (1984): 27 /m.j. výsledky florist. kursu Příbram/

38. Zpravodaj Projektu Beskydy - 3. roč. (1990): 3

39. Sborník agronomické fakulty VŠZ - fytotechnická řada - V. roč. (1988): 2 /Projekt Horní Lužnice/

40. Hrouda L. D.(1997): Vysoké Západní Karpaty 1997. Itinerář a syllabus autobusové exkurze 12. - 17. 7. 1997.

41. Soukupová L. et al. (1997): Krkonošská tundra.

42. Dostál P., Špryňar P.(eds., 1996): Alpy 1996 - průvodce po exkurzi.

43. Pivničková M. (1997): Stepní formace a jejich ochrana.

44. Pivničková M. (1997): Ochrana rašelinných mokřadů.

45. Šeda Z. (1984): Ekologie rostlin II. - rostlinná spolecenstva, skripta .

46. Kovář P., Pušová R., Kulíšek P. (eds., 1998): Present and historical nature-culture interactions in landscape, Abstract book, Konference IALE, Praha.

47. Hallé F., Oldeman R. A. A., Tomlinson P. B. (1978): Tropical Trees and Forests.

48. Myers N. (1980): Conversion of Tropical Moist Forests.

49. Úlehlová B. (1989): Koloběh dusíku v travních ekosystémech. (Studie ČSAV).

50. Kučera T. (1999): Reliktní bory, suťové a roklinové lesy. AOPK.

51. Hubáčková A. a kol. (1997): Příroda okresu Hodonín.

52. Kučera T., Mannová V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. (Sborník ZČ muzea v Plzni).

53. Kubíková J. (1999): Ekologie. Vegetace střední Evropy, Díl I. (Skriptum). [Lesní, mořské a alpinské typy].

54./1-4Ellenberg H. (1988): Vegetation ecology of Central Europe, 4. ed.- xerokopie

55./1,2 Abazid D., Brabec J. (eds., 2000): Rumunské Karpaty. Sborník příspěvků k exkurzi katedry botaniky PřF UK Praha.

56. Sádlo J., Storch D. (1999): Biotopy České republiky. Přípravný text biol. olympiády.

57. Dykyjová D. (2000): Třeboňsko - Příroda a člověk v krajině pětilisté růže.

58./1,2 Hroudová Z. (ed., 1988): Littoral Vegetation of the Rožmberk Fishpond and its Mineral Nutrient Economy. (Studie ČSAV). 1 - Text, 2 - Tables.

59. Ramsay Paul M. (ed., 2001): The Ecology of Volcán Chiles - High-altitude Ecosystems on the Ecuador-Colombia Border. /sborník příspěvků.

60. Bernes Claes (ed.) (1994): Biological Diversity in Sweden - A Country Study.

61./1 Vrška T. et al. (2002): Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v ČR I – Českomoravská vrchovina (Polom, Žákova hora).

61./2 Vrška T. et al. (2006): Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v ČR II - Lužní lesy (Cahnov - Soutok, Ranšpurk, Jiřina). + mapy na požádání

62. Tüxen R. (1986): Unser Buchenwald im Jahreslauf.

63. Hoffmann A. et Raabová J. (2003): Rumunské Karpaty. - Výsledky botanické exkurze z 23.06.-05.07.2003 do pohoří: Apuseni, Maramures a Rodna. (hl. soupis druhů dle lokalit)
Ac/ fytocenologické studie

1. Moravec J. et al. (1996): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení. (2. vydání.)

2. Moravec J. et al. (1982): Die Assoziationen mesophiler und hygrophiler Laubwälder in der Tschechischen Sozialistischen Republik. (Vegetace ČSSR A 12.)

3./1,2 Jehlík V. (1986): The vegetation of railways in Nothern Bohemia (eastern part). (Vegetace ČSSR A14.) (2x)

4. Průša E. (1985): Die böhmischen und mährischen Urwälder. (Vegetace A 15.)

5. Neuhäusl R. et Neuhäuslová-Novotná Z. (1989): Beitrag zur Kenntnis der Tannen-Eichenwälder in Böhmen. (Folia Musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis - Botanica).

6./1,2,3 Mikyška R. (1972): Die Wälder der böhmischen mittleren Sudeten und ihrer Vorberge. (Rozpravy ČSAV) (3x)

7. Rybníček K., Balátová-Tuláčková E., Neuhäusl R. (1984): Přehled rostlinných společenstev rašelinišť a mokřadních luk Československa. (Studie ČSAV.)

8. Sofron J. (1990): Přirozená a polopřirozená rostlinná společenstva Českého lesa. (Studie ČSAV.)

9. Kopecký K., Hejný S. (1992): Ruderální společenstva bylin České republiky. (Studie ČSAV.)

10/1. Krippelová T. (ed., 1974): Synantropná flóra a vegetácia. Referáty zo sympózia. (Acta Instituci botanici.)

10/2. Mucina L. et al. (ed.; 1984): Proceedings of the 4th Symposium on Synanthropic Flora and Vegetation. (Acta botanica Slovaca.)

11. Deyl M. (1931): Příspěvek k poznání vztahů koncentrace vodíkových iontů k asociacím rostlinným v oblasti Svidovce na Podkarpatské Rusi. (Spisy PřF.)

12. Sofron J. (1980): Vegetation einiger auserlesener Hochmoore von Šumavské pláně. (Hochebenen von Böhmerwald.) (Folia Musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis.)

13./1,2 Rivola M. et al. (1990): Současný stav a cíle botanického výzkumu CHKO Křivoklátsko. 1 - 2

14. Kolbek J. et al. (1997): Potential natural vegetation of the Biosphere Reserve Křivoklátsko. - Potenciální přirozená vegetace biosférické rezervace Křivoklátsko.

15. Kolbek J. et Moravec J. (ed., 1995): Map of potential natural vegetation of the Biosphere Reserve Křivoklátsko. - Mapa potenciální přirozené vegetace biosférické rezervace Křivoklátsko.

16. Březina P. (1975): Lesní společenstva Třeboňské pánve. (Rozpravy ČSAV.)

17. Futák J. (1947): Xerotermná vegetácia skupiny Kňažného stola (západné Slovensko).

18. Jurko A. (1951): Vegetácia stredného Pohornádia.

19. Jakucs P. (1961): Die phytozönologischen Verhältnisse der Flaumeichen-buschwälder Südostmitteleuropas.

20. Simon T. (1957): Die Wälder des nördlichen Alföld.

21. Pócs T. et al. (1958): Vegetationsstudien im Örség (ungarisches Ostalpenvorland).

22. Passarge H. (1956): Die Wälder von Magdeburgerforth (NW - Fläming).

23. Kümmel K. (1950): Das mittlere Ahrtal. Eine pflanzengeographisch - vegetationskundliche Studie.

24. Campell E. et al. (1955): Ertragreiche Nadelwaldgesellschaften im Gebirge der schweizerischen Alpen.

25. Chytrý M. (1995): Lesní vegetace NPP Podyjí.

26/1,2. Kopecký K. (1974): Die anthropogene nitrophile Saumvegetation des Gebirges Orlické hory und seines Vorlandes. (Rozpravy CSAV) (2x)

27/1. Neuhäuslová Z. a kol. (1998): Mapa potenciální prirozené vegetace České republiky, textová cást.

27/2. Neuhäuslová Z. a kol. (1998): Mapa potenciální prirozené vegetace České republiky, mapa.

28/1. Moravec J. (1998): Přehled vegetace ČR 1. Acidofilní doubravy.

28./2 Moravec J., Husová J., Chytrý M., Neuhäuslová Z. (2000): Přehled vegetace ČR 2. Hygrofilní, mezofilní a xerofilní opadavé lesy.

28./3 Husová M., Jirásek J. et Moravec J. (2002): Přehled vegetace ČR 3. Jehličnaté lesy.

28./4 Neuhäuslová Z. (2003): Přehled vegetace ČR 4. Vrbotopolové luhy a bažinné olšiny a vrbiny.

29 1,2,3. Mucina L., Grabherr G., Ellmauer T., Wallnöfer S. (1993): Die Pflanzengesellschaften Österreichs, I, II, III.

30/1. Krahulec F. a kol. (1996): Louky Krkonoš: Rostlinná společenstva a jejich dynamika. Opera Corcontica 33.

30/2. Krahulec F. a kol. (1996): Louky Krkonoš: Rostlinná společenstva a jejich dynamika. Opera Corcontica 33, příloha.

30/3. Opera Corcontica 11. (1974).

31. Hájek M. (1998): Mokřadní vegetace Bílých Karpat.

32. Jarolímek I., Zaliberová M., Mucina L., Mochacký S. (1997): Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 2. Synantropná vegetácia.

33. Hudec a kol. (1993): Přehled vodních a mokřadních biotopů České republiky (2. verze).

34. Mikyška R. (1968): Wälder am Rande der Ostböhmischen Tiefebene. (Rozpravy ČSAV)

35. Blažková D. (1973): Pflanzensoziologische Studie über die Wiesen der Südböhmischen Becken. (Studie ČSAV)

36. Mertz P. (2002): Pflanzenwelt Mitteleuropas und der Alpen. (Handbuch und Atlas der Pflanzengesellschaften) ISBN 3-933203-55-4 [obálka]

37. Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1989): Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor. (Studie ČSAV)

38. Sofron J. (1981): Přirozené smrčiny západních a jihozápadních Čech. (Studie ČSAV)

39. Neuhäusl R. et Neuhäuslová Z. (1979): Přirozená lesní vegetace Železných hor. (Studie ČSAV)

40. Bohn U., Neuhäusl R., (unter Mitarbeit von:) Gollub G., Hettwer C., Neuhäuslová Z., Schlüter H. et Weber H. (2000/2003): Karte der natürlichen Vegetation Europas / Map of the Natural Vegetation of Europe. 1:2500 000. (3.díly + CD ROM; vše k dispozici na požádání) [obálka]

41. Chytrý, M., Spribille, T. (eds.) (2001): Vegetation of circumboreal coniferous forests.

42. Mucina, L., Pignatti, S., Rodwell, J.S., Schaminée J.H.J., Chytrý, M. (1996):European Vegetation Survey: Case Studies.
Ad/ autekologické a populačně ekologické studie

1. Jong T. et Klinkhamer P. (1986): Population ecology of the Biennials Cirsium vulgare and Cynoglossum officinale: An experimental and theoretical approach.

2. Kolektiv (1981): Bioekologie rostlinných druhů. (Teze pracovní konference ČSBS.)

3. Šindelářová J. (1987): Borovice černá a její populace ve středočeské pahorkatině. (Studie ČSAV.)

4. Hejný S., Jehlík V., Kopecký K., Kropáč Z. et Lhotská M. (1973): Karanténní plevele Československa. (Studie ČSAV.)

5 Jakušev V. I. et al. (1987): Mežvidovyje i vnutrividovye otnošenija rastěnij v iskusstvennych fitocenozach.

6. Požgaj J. et Horváthová J. (1986): Variabilita a ekológia druhov rodu Quercus L. na Slovensku. (Acta dendrobiologica.)

7. Göhre K. et Wagenknecht E. (1955): Die Roteiche und ihr Holz. /Quercus rubra/

8. Kalela A. (1937): Zur synthese der experimentellen Untersuchungen über Klimarassen der Holzarten.

9. Kolektiv (1967): Materialy z konferencji poswieconej badaniom nad swierkiem pospolitym w Polsce. /Picea abies/

10. Vinš B. (1966): Příspěvek k výzkumu proměnlivosti jedle (Abies alba Mill.). (Rozpravy ČSAV.)

11. Šťastný T. (1971): Modifikovanie prejavu genetickej podstaty rastu Larix decidua Mill. vplyvom podmienok prostredia. (Lesnické štúdie.)

12. Darmer G. (1952): Der Sanddorn als Wild- und Kulturpflanze. /Hippophaë rhamnoides/

13. Opluštilová T. (1953): Ekológia burín v obilninách.

14. Simančík S. (ed., 1967): International symposium on biology of woody plants. Thesis.

15. Jeník J. (1957): Kořenový systém dubu letního a zimního (Rozpravy ČSAV).

16/1,2. Silvertown J. W. et Charlesworth D. (2001): Introduction to Plant Population Biology. (2x) [o knize na www.amazon.com]

17. Fenner M. (ed) (2001): Seeds: The Ecology of Regeneration in Plant Communities.

[o knize na www.cabi-publishing.org nebo alternativně na www.amazon.com]

18. Laštůvka Z. (1986): Koakce a kompetice vyšších rostlin.

19. Vančura V. et Kunc F. (ed. 1989): Interrelationships between Microorganisms and Planst in Soil.

20. Young A. G., Clarke G. M., Cowlishaw G., Woodroffe R., Gittleman J. et Samways M. (2000): Genetics, Demography and Viability of Fragmented Populations (Conservation Biology). ISBN: 0521794218

[o knize na uk.cambridge.org nebo alternativně na www.amazon.com]

21. Jarošík V. (2005) : Růst a regulace populací.(obsah)

22. Nijs, J.C.M., Marhold, K., Hurka, H. (eds.) (1998): Plant interactions, evolution in disturbed habitats.

23. Soukupová, L., Marshall C., Hara, T., Herben, T. (eds.) (1992): Plant clonality: biology and diversity.

24. Ehrlén, J., Svensson, B.M. (eds.) (1998): Plant interactions, dispersal and community structure.

25. Krahulec, F., Goldberg, D.E., Willems, J.H. (eds.) (1993): Species coexistence in temperate grasslands.

26. Amler, K., Bahl, A., Henle, K., Kaule, G., Poschold, P., Settele, J. (eds.) (1999): Populationsbiologie in der Naturschutzpraxis.

27. (2009): New Phytologist, Special issue: Plant adaptation - following in Darwin's footsteps.

28. Frankham, R., Ballou, J.D., Briscoe, D.A. (2004): A Primer of Conservation Genetics.
Ae/ systematika cévnatých rostlin.

1. Benson L. (1959): Plant Classification.

2. Sporne K. R. (1974): The Mysterious Origin of Flowering Plants.

3. Novák F. A. (1930): Systematická botanika I. (Rostlinopis VIII.)

4./1,2 Novák F. A. (1943): Systematická botanika I, II. (Rostlinopis IX.)

5. Hendrych R. (1975): Rozšířený syllabus systému a fylogeneze vyšších rostlin. Textová část. (Skripta.)

6. Hendrych R. (1975): Rozšířený syllabus systému a fylogeneze vyšších rostlin. Obrazová část. (Skripta.)

7./1,2 Hendrych R. (1974): Syllabus druhů vyšších rostlin. (Skripta.) (2x)

8./1,2 Hendrych R. (1979): Systém a evoluce vyšších rostlin. (2x)

9/1. Velenovský J. (1922): Systematická botanika IV. Apetalae. (Skripta.)

9/2. Velenovský J. (1923): Systematická botanika V. Sympetalae. (Skripta.)

10./1,2 Novák F. A. (1924): Monografická studie o Dianthus monspessulanus a Dianthus Broteri. (Spisy PřF.) (2x)

11. Novák F. A. (1926): Monografická studie o Dianthus gratianopolitanus. (Spisy PřF.)

12. Novák F. A. (1927): Monografická studie evropských druhů rodu Dianthus ze skupiny Dianthi fimbriati. (Spisy PřF.)

13. Domin K. (1943): Monografická studie o rodu Dactylis L. (Acta botanica Bohemica.)

14. Ebel F. (1990): Exotische und heimische Nutzpflanzen.

15. Valíček et al. (1989): Užitkové rostliny tropů a subtropů.

16. Zelený V. (1982): Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare Lam.) v Československu. (Studie ČSAV.)

17. Deyl M. (1946): Study of the genus Sesleria. (Opera botanica Čechica.)

18. Ceynowa-Gieldon M. (1976): Ostnice sekcji "Pennatae" w Polsce. /Stipa, s. Pennatae/

19. Gloser J. (1987): Kvetoucí kameny. (asi hl. o kosmatcovitých - Mesembryanthemaceae)

20. Domin K. (1930): Studie o proměnlivosti modřínu v Evropě se zvláštním zřením k Československu. (Sborník výzkumných ústavů zemědělských RČS.)

21. Rudin D. (ed., 1979): Proceedings of the Conference on biochemical genetics of forest trees.

22. Novák F. A.(1965): Das große Bilderlexikon der Pflanzen.

23. Anonymus (1985): Beiträge zur Gehölzkunde.

24./1,2,3 Svoboda P. (1953, 1955, 1957): Lesní dřeviny a jejich porosty, I, II, III.

25. Černohorský Z. (1973): Základy soustavné botaniky I.
Af/ flóry, klíče, kapesní atlasy cévnatých rostlin

1./1-4. Hejný S. et Slavík B. (ed., 1997, 1990, 1992, 1995): Květena České republiky 1., 2., 3., 4.

1/5,6. Slavík B. (ed., 1997, 2000): Květena České republiky 5., 6.

1/7. Slavík B. et Štěpánková J. (eds. 2004): Květena České republiky 7.

2. Domin K. (1942): Prodromus květeny Mšenské. (Acta botanica Bohemica.)

3. Pešek J. et al. (1966): Květena Rokycanska.

4. Hadač E., Sofron J. et Vondráček M. (1968): Květena Plzeňska.

5. Vaněček J. (1969): Květena Horažďovicka.

6. Domin K. (1926): Geobotanické exkurse po Čechách v roce 1925. (Spisy PřF.)

7./1,2 Dostál J. (1936): Botanický průvodce Radotínským údolím. (2x)

8. Zelený V. (1976): Chráněné a méně známé rostliny Podblanicka.

9. Bureš L., Burešová Z. et Novák V. (1989): Vzácné a ohrožené rostliny Jeseníků 1.

10. Novák F. A. (1925): Vegetace trachytového Vihorlatu. (Spisy PřF.)

11. Schmeil O. et Fitschen J. (1928): Flora von Deutschland.

12. Rothmaler W. (1962): Exkursionsflora von Deutschland. Gefässpflanzen.

12./2 Rothmaler W., Jäger E. J. et Werner K. (2000): Exkursionsflora von Deutschland. Gefässpflanzen: Atlasband.

13. Klika J. et al. (1965): Klíč k určování rostlin.

14./1,2 Koch F. (1953): Taschenbuch der heimischen Sommerblumen I, II.

15. Schretzenmayer M. (1954): Taschenbuch der Heimischen Bäume und Sträucher.

16./1,2 Domin K. (1932): Domugled, Kazanské soutěsky, Ada Kaleh a Vârciorova. (Spisy PřF.) (2x)

17. Kolektiv (1987): Novoe v izučenii flory i fauny Bajkala i jevo bassejna.

18. Palacký J. (1907): Catalogus Plantarum Madagascariensium.

19. Koblížek J. (1991): Klíč k určování stanovištně významných lesních rostlin ve vegetativním stavu.(Skripta.)

20. Martinovský J. et Pozděna M. (1983): Klíč k určování stromů a keřů.

21. Jatiová M. et Šmiták J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku.

22. Hadač E., Terray J. et al. (1991): Kvetena Bukovských vrchov.

23/1- 4. Futák J. et Bertová L. (ed.,1982, 1984, 1985, 1988): Flóra Slovenska III., IV./1, IV./2., IV./4.

24./1,2 Dostál J. (1989): Nová květena ČSSR 1, 2.

25. Kučera T. et Sofron J. (1990): Floristické poznámky z exkurze do Alp. (Ms.)

26. Kubát K. (1986): Červená kniha vyšších rostlin Severočeského kraje.

27. Schneider C. K. (1903): Dendrologische Winterstudien.

28. Elsnerová M. et al. (?): Sborník materiálů z floristického kursu ČSBS Valašské Klobouky 1973.

29. Maloch F. (1915): Květena v Plzeňsku. I. díl: Soustavný výčet druhů a jejich nalezišť.

30. Fér F. et al. (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí.

31. Grüll F. (1979): Synantropní flóra a její rozšíření na území Brna (Studie ČSAV).

32. Kubát K. (ED., 1998): Informační materiály pro účastníky flor. kursu v České Lípě VII/1998

33. Hradílek Z. (1999): Materiály ke květeně Nízkého Jeseníku a přilehlých území. Floristický kurz ČSBS v Bruntále (1989).

34. Kremer B.P., Muhle H. (1998): Lišejníky, mechorosty, kapraďorosty.

35./1,2 Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky.

36. Bowerman M. L. (1944): The Flowering Plants and Ferns of Mount Diablo, California. (Their distributoin and association into plant communities.)

37. "Miller - The Flora of Seedlings of North Western Europe" nejasný název - xerokopie části knihy (dvouděložné).

38. Hadač, E., Jirásek, J., Bureš, P. (1994): Květena Železných hor.

39. Schönfelder, I., Schönfelder, P. (2002): Mittelmer-und Kanarenflora.
Ag/ algologie, mykologie, lichenologie, bryologie

1./1,2 Urban Z. et Kalina T. (1980): Systém a evoluce nižších rostlin.

2. Šebek S. (1981): Ochrana hub. (Praktická ochrana přírody.)

3. Smith D. C. (1973): The Lichen Symbiosis.

4. Cieslinski S., Tobolewski Z. (1988): Porosty (Lichenes) Puszczy Bialowieskiej i jej zachodniego przedpola. (Phytocoenosis - Supplementum Cartographiae Geobotanicae.)

5. Vilhelm J. (1923): Příspěvek k oekologii mechů. Kapitola z monografických studií o čs. druzích čeledi Grimmiaceae. (Spisy PřF.)

6. Kalina T. (1994): Systém a vývoj sinic a řas. (Skripta.)

7. Rabšteinek O., Poruba M. et Skuhrovec J. (1987): Lišejníky, mechorosty a kapraďorosty ve fotografii.

8. Lektorys L. (překlad): Klíč k určování evropských druhů rodu Sphagnum.

9. Fott B. (1956): Sinice a rasy.

10. Zerov D.K. (1977): Nástin fylogeneze stélkatých rostlin.

11. Mejstřík V. (1988): Mykorrhizní symbiózy. (Studie ČSAV.)

12. Gryndler M. (2004): Mykorhizní symbióza. - O soužití hub s kořeny rostlin.
Ah/ fytogeografie

1. Holub J. (ed.) (1976): Problémy fytogeografických členění zemského povrchu. (Studie ČSAV)

2.

3. Domin K. (1925): O podstatě areálů eurytopních IV.

4./1,2 Domin K. (1924): Úvahy a studie o regionálním členění Čech s hlediska geobotanického. (Spisy PřF.) (2x)

5.

6./1,2 Veselý J. (ed., 1954): Ochrana československé přírody a krajiny. I., II. /podrobná fytogeografie Československa od F. A. Nováka, dále zoogeografie, geologie, vývoj přírody, pedologie, klimatologie, ochrana přírody/

7. Skalický V. (1975): Die regional-phytogeographische Gliederung des Westböhmischen Bezirkes. (Folia Musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis.)

8. Slavík B. (ed., 1980): Fytogeografická a fytocenologická problematika středních Čech. (Studie ČSAV)

9. Domin K. (1923): A phytogeographical outline of the zonal division in the Western Carpathians, besides some general remarks on the main forest trees. (Spisy PřF.)

10. Pax F. (1918): Pflanzengeographie von Polen (Kongress-Polen).

11. Benčať F. (1982): Atlas rozšírenia cudzokrajných drevín na Slovensku a rajonizácia ich pestovania.

12. Tolmačev A. I. (1976): Základy nauky o areálech. Úvod do chorologie rostlin.

13/1,2. Slavík B. (1998): Phytocartographical Synteses of the Czech Republic 3, Academia.

14. Hardtke H. J. et Ihl A. (2000): Atlas der Farn- und Samenpflanzen Sachsens.

15. Slavík B. (ed. 1970): Některé fytogeografické a fytocenologické problémy Českoslovenksa. (Studie CSAV).
Ai/ morfologie a anatomie rostlin

1. Lhotská M. et Chrtková A. (1978): Karpologie a diasporologie Československých zástupců čeledi Fabaceae. - k dispozici na požádání

2.

3.

4. Slavíková Z. (1984): Morfologie rostlin. (Skripta.)

5./1,2 Šebánek J., Sladký Z. et Procházka S. (1983): Experimentální morfologie rostlin. (2x)

6. Šebánek J., Sladký Z. et Procházka S. (1991): Experimental Morphogenesis and Integration of Plants.

7. Němec B. (1944): Pohyby a rozmnožování rostlin. Fysiologická anatomie rostlin. (Rostlinopis IV. 2.)

8.

9.

10. Pazourek J. (1979): Poznáváme vnitřní stavbu rostlin.

11. Klan Z. (1947): Srovnávací anatomie plodu rostlin okoličnatých.

12. Ducet G. et Lance C. (ed. 1978): Plant Mitochondria.

13.

14. Molisch H. et Biebl R. (1975): Botanická pozorování a pokusy s rostlinami bez přístrojů.

15.

16.

17. Nečesaný V. (1958): Jádro buku.

18. Roudná M. (1972): Morfologická proměnlivost původních populací smrku v různých oblastech Československa.

19. Němec B. (1907): Anatomie a fysiologie rostlin. Část první.

20. Němec B. (1962): Botanická mikrotechnika.


viz též Ae 1, Af 26, 27, Aj 20, Am 3, Fb 10, Ad 15
Aj/ fyziologie rostlin

1. Czapek F., Guttenberg H. et Baur E. (1917): Physiologie und Ökologie I: Botanischer teil.

2. Larcher W. (1988): Fyziologická ekologie rostlin. (3x)

3. Larcher W, (1995 - 3rd ed.): Physiological Plant Ecology.

4. Salisbury F. B. (1963): The flowering process.

5. Činčerová A. (1984): Úvod do fyziologie rostlin.

6. Dvořák M. (1984): Příjem a pohyb minerálních látek v rostlině. (Skripta.)

7. Vosátka M. (1983): Příjem olova kořenovým systémem rostlin. (Práce SVOČ.)

8. Procházka S., Macháčková I., Krekule J., Šebánek J. (1998): Fyziologie rostlin.

9. Kutáček M., Bandurski R. S. et Krekule J. (ed. 1988): Physiology and Biochemistry of Auxins in Plants.

10. Brändle R., Čížková H., Pokorný J. (1994): Adaptation strategies in wetland plants: links between ecology and physiology.
Al/ fytopatologie

1. Cejp K. (1953): Základy všeobecné a speciální fytopathologie. (Skripta.)

2. Urban Z. (1983): Základy fytopatologie. (Skripta.)

3.

4. Smolák J. (1944): Rostlinná pathologie.
Am/ botanika s. l. celkově

1. Raven P. H. et Curtis H. (1971): Biology of plants.

2. Stern K. R. (1988): Introductory Plant Biology.

3. Szweykowska A. et Szweykowski J. (1973): Botanika.

4. Křísa B. et Prášil K. (ed., 1989): Sběr, preparace a konzervace rostlinného materiálu. (Skripta.)An/ botanická a ekologická bibliografie

1. Skalický V. et Neuhäuslová-Novotná Z. (?): Prameny české a slovenské retrospektivní botanické bibliografie do r. 1918. (Novinky literatury - Přírodní vědy. Řada biologická.)

2./1,2 Skalický V. et Holubová-Jechová V. (1973): Bibliographia Botanica Čechoslovaca 1952-1957 I., II.

3. Neuhäuslová-Novotná Z. et Kučerová L. (1967): Bibliographia Botanica Čechoslovaca 1959-1960.

4. Neuhäuslová-Novotná Z. et Winkler O. (1968): Bibliographia Botanica Čechoslovaca 1961-1962.

5./1,2 Neuhäuslová-Novotná Z. et Winkler O. (1969): Bibliographia Botanica Čechoslovaca 1963-1964 I., II.

6. Neuhäuslová-Novotná Z., Winkler O. et Pivoňková M. (1970): Bibliographia Botanica Čechoslovaca 1965 -1966.

7. Neuhäuslová-Novotná Z., Winkler O. et Pivoňková M. (1972): Bibliographia Botanica Čechoslovaca 1967 -1968.

8. Neuhäuslová-Novotná Z., Winkler O. et Khaylová D. (1974): Bibliographia Botanica Čechoslovaca 1969 -1970.

9. Neuhäuslová-Novotná Z. et Khaylová D. (1976): Bibliographia Botanica Čechoslovaca 1971-1972.

10. Neuhäuslová-Novotná Z. et Guthová-Jarkovská D. (1978): Bibliographia Botanica Čechoslovaca 1973 - 1974.

11./1,2 Neuhäuslová-Novotná Z. et Guthová-Jarkovská D. (1980): Bibliographia Botanica Čechoslovaca 1975 - 1976 I., II.

12./1,2 Neuhäuslová-Novotná Z. et Guthová-Jarkovská D. (1982): Bibliographia Botanica Čechoslovaca 1977-1978 I., II.

13./1,2 Neuhäuslová-Novotná Z. et Guthová-Jarkovská D. (1984): Bibliographia Botanica Čechoslovaca 1979-1980 I., II.

14./1,2 Neuhäuslová-Novotná Z. et Guthová-Jarkovská D. (1986): Bibliographia Botanica Čechoslovaca 1981-1982 I., II.

15./1,2 Neuhäuslová-Novotná Z. et Guthová-Jarkovská D. (1989): Bibliographia Botanica Čechoslovaca 1983-1984 I., II.

16./1,2 Neuhäuslová-Novotná Z. et Guthová-Jarkovská D. (1990): Bibliographia Botanica Čechoslovaca 1985-1986 I., II.

17. Houfek J. et Skalický V. (1963): Botanická bibliografie jižních Čech. (Sborník JČ muzea.)

18. Kobrle A. (1967): Bibliografie botanické literatury východních Čech.

19. Pohl F. (1941/1942): Das auf die Sudetenländer bezügliche botanische Schrifttum des Jahres 1941. (Sonderdruck aus Lotos 88.)

20./1,2 Dostál J. (1931): Bibliografie prací Československých botaniků o území karpatském za léta 1918-1930. (2x)

21. Kolbek J. (red., 1984): Bibliographia syntaxonomica Čechoslovaca ad Annum 1970 4. Asplenietea trichomanis, Sedo-Scleranthetea, Trifolio-Geranietea.

22. Liška J. (red., 1984): Bibliographia syntaxonomica Čechoslovaca ad Annum 1970 5. Lichenes.

23./1,2 Neuhäuslová Z. et Neuhäusl R. (red., 1985): Bibliographia syntaxonomica Čechoslovaca ad Annum 1970 7. Scheuchzerio-Caricetea fuscae.(2x)

24./1,2 Neuhäuslová Z. (red., 1985): Bibliographia syntaxonomica Čechoslovaca ad Annum 1970 8. Lemnetea, Potametea, Littorelletea, Utriculareitea intermedio-minorie, Isoëto-Nanojuncetea. (2x)

25./1,2 Blažková D. (red., 1988): Bibliographia syntaxonomica Čechoslovaca ad Annum 1970 14. Molinio-Arrhenatheretea. (2x)

26. Matuszkiewicz A. (1981): Bibliografia Fitosocjologiczna Polski 5: 1971-5.

27. Matuszkiewicz A. (1990): Bibliografia Fitosocjologiczna Polski 6:1976-80. (Phytocoenosis.)

28. Sieminska J. (1990): Polska bibliografia fykologiczna. (Bibliografie botaniczne 3.)

29. Novevska V. et al. (1985): Bibliografski podatoci za Ochridskoto ezero.

30./1,2 Anonymus (1982): Deset let Ústavu krajinné ekologie ČSAV - Bibliografie 1971-1981. (2x)

31. Hecht G. (1974): Botanická činnost Ernesta Haeckela na Teplicku 1852. Příspěvek k životopisu pokrokového německého přírodovědce.

32./1,2 Suchara I. (1985): Výběrová bibliografie k problematice rostlin v průmyslovém a městském prostředí. (2x)

33. Karasová E. (1995): Bibliografia odborných prác CHKO - BR Slovenský kras.

34./1,2 Husová M. (red., 1985): Bibliographia syntaxonomica Čechoslovaca ad Annum 1970 9. Querco - Fagetea. (2x)

35./1,2 Kolbek J. (red., 1986): Bibliographia syntaxonomica Čechoslovaca ad Annum 1970 11. Festuco - Brometea. (2x)

36./1,2,3,4 Anonymus (1996): Přehled rešerší a tematických bibliografií z oboru zemědělství, lesnictví a potravinářství za období 1995, 1996 I. čtvrtletí, ÚZPI Praha, 1-4

37. Pyšek P. (1990): Rejstřík jmen druhů a syntaxonů publikovaných ve Zpravodaji ZČ. muzea v Plzni (1967-88).

38. Kovářová M., Podhajská Z. (1999): Bibliographia Botanica Čechica 1993 - 1994.

39. Neuhäuslová Z. (red., 1983): Bibliographia syntaxonomica Čechoslovaca ad Annum 1970 1. Salicetea purpureae, Alnetea glutinosae.

40. Neuhäuslová Z. (red., 1983): Bibliographia syntaxonomica Čechoslovaca ad Annum 1970 2. Quercetea robori-petraeae.

41. Neuhäuslová Z. (red., 1983): Bibliographia syntaxonomica Čechoslovaca ad Annum 1970 3. Phragmiti-Magnocaricetea.

42. Neuhäuslová Z., Neuhäusl R. (reds., 1985): Bibliographia syntaxonomica Čechoslovaca ad Annum 1970 6. Oxycocco-Sphagnetea.

43. Neuhäuslová Z. (red., 1985): Bibliographia syntaxonomica Čechoslovaca ad Annum 1970 10. Epilobietea angustifolii, Bidentetea tripartiti.

44. Neuhäuslová Z. (red., 1986): Bibliographia syntaxonomica Čechoslovaca ad Annum 1970 12. Chenopodietea, Artemisietea vulgaris, Galio-Urticetea, Plantaginetea majoris, Agropyretea repentis, Secalietea, Oryzetea sativae.

45. Krahulec F., Fialová Z. (reds., 1988): Bibliographia syntaxonomica Čechoslovaca ad Annum 1970 13. Nardo-Callunetea.

46. Herben T. (red., 1990): Bibliographia syntaxonomica Čechoslovaca ad Annum 1970 15. Bryophyta.

47. Krahulec F. (red., 1991): Bibliographia syntaxonomica Čechoslovaca ad Annum 1970 16. Vaccinio-Piceetea, Erico-Pinetea.

48. Kolbek J. (red., 1990): Bibliographia syntaxonomica Čechoslovaca ad Annum 1970 17. Montio-Cardaminetea, Mulgedio-Aconitetea.

49. Kolbek J. (red., 1991): Bibliographia syntaxonomica Čechoslovaca ad Annum 1970 18. Crypsietea aculeatae, Thero-Suaedetea, Thero-Salicornietea strictae, Festuco-Puccinellietea, Koelerio-Corynephoretea, Festucetea vaginatae, appendix Festuco-Brometea (Addenda).

50. Krahulec F. (red., 1992): Bibliographia syntaxonomica Čechoslovaca ad Annum 1970 19. Salicetea herbaceae, Thlaspietea rotundifoliae, Elyno-Seslerietea.

51. Krahulec F. (red., 1992): Bibliographia syntaxonomica Čechoslovaca ad Annum 1970 20. Juncetea trifidi (incl. Nardion et Nardo-Agrostion tenuis).

52. Vondrejs V. (ed.,1997): Charles University. Faculty of Science. Section: Biology. For the period 1994 - 95. (bibliografie pracovníků biologické sekce).

53. Anonymus (1970): Environment and urbanisation I. (Special annotated bibliography.)
Ao/ botanické zahrady a parky

1. Jirásek V. (1938): Průvodce po botanické zahradě Karlovy University.

2. Jirásek V. (1960): Pražská botanická zahrada svým návštěvníkům.

3. Votýpka J. (1987): Botanická zahrada.

4. Urban Z., Smrž P. et Kobylka B. (1971): Delectus seminum sporarumque quem Hortus botanicus Universitatis Carolinae Pragensis.

5. Chrtek J. et al. (1977): Enumeratio Plantarum. Sbírkové fondy botanické zahrady UK.

6. Roudná M. (ed., 1985): 100. výročí založení Průhonického parku. /Zpravodaj ochránců přírody okresu Praha - západ./

7. Hejný S. (ed., 1984): Index seminum et plantarum. /kromě indexu semen index rodů Iris, Alnus, Lonicera,Picea, Pyrus a Rhododendron, vše z Průhonického parku/

8. Kříž Z. (1961): Krajské arboretum v Novém Dvoře u Opavy.

9. Acta Musei Silesiae - Dendrologia - (1967)

10. Roudná M.(ed., 1985): Zprávy Botanické zahrady Pruhonice

11. Anonymus (1993): Index seminum, Hortus botanicus Universitatis Carolinae.

12. Anonymus (1994): Index seminum, Hortus botanicus Universitatis Carolinae.

13. Anonymus (1994): Index seminum, VÚOZ Pruhonice.

14. Skalická A. (dost starý): Gymnospermae botanické zahrady PřF UK v Praze. - separát z čehosi
B/ Ostatní biologické obory


Ba/ cytologie a biochemie buňky

1.

2.

3. Kubišta V. (1989): Bioenergetika pro posluchače molekulární biologie. (Skripta.)

4. Robertis E. D. P. et Robertis E. M. F. (1980): Cell and Molecular Biology.

5.

6.

7. Soudek D. et Nečas O. (1965): Základy obecné cytologie.
Bb/ genetika a mikrobiologie

1.

2. Jenkins J. (1979): Genetics.

3. Nečásek J., Cetl I. et al. (1984): Obecná genetika.

4. Suzuki D. T. et al. (1985): An introduction to genetic analysis.

5. Watson J. D. (1965): Molecular biology of the gene.

6. Ohno S. (1975): Evoluce genovou duplikací.

7. Sokolovskaja B. Ch. et Pikálek P. (1979): Genetika v příkladech.

8.

9.

10./1,2 Kaprálek F. (1980): Základní mikrobiologické praktikum. (Skripta.) (2x)

11. Seifert J. (1977): Nové kapitoly z ekologie půdních mikrobů. (Skripta.)

12. Straškrabová V. et al. (1996): Mikrobiální ekologie vody. (Skripta.)

13.

14. Stárka J. (1959): Fyziologie a biochemie mikrobů.

15. Izrailskij V. P. et al. (1963): Bakteriální choroby rostlin.
Bc/ hydrobiologie

1. Mikulski J. S. (1974): Biologia wód sródladowych.
Bd/ zoologie s. l.

1. Knoz J. (1990): Obecná zoologie I. Taxonomie, látkové složení, cytologie a histologie. (Skripta.)

2. Romanovský A. (1983): Živočišná buňka a tkáně. (Skripta.)

3. Paleček J. (1987): Obecná zoologie. Praktická cvičení II. Tkáně a orgány živočichů. (Skripta.)

4. Paleček J. (1989): Obecná zoologie. Praktická cvičení III. Rozmnožování živočichů. (Skripta.)

5. Kubišta V. (1979): Fyziologie živočichů.

6. Novotný I. (1988): Fyziologie nervového systému. (Skripta.)

7. Janský L. (1990): Vývojová fyziologie I. Základy termoregulace. (Skripta.)

8. Štefl B. et al. (1983) : Praktická cvičení z fyziologie živočichů a člověka. (Skripta.)

9. Sigmund L. et Bajtlerová P. (1980): Pitevní a osteologické praktikum obratlovců. (Skripta.)

10./1,2 Sigmund L. et Bajtlerová P. (1990): Pitevní a osteologické praktikum obratlovců. (Skripta.) (2x)

11. Feduccia A. (1975): Structure & Evolution of Vertebrates.

12. Miles A. E. W. (1972): Teeth and their Origins.

13. Burton R. (1982): Nature´s night life. /noční živočichové/

14. Porter E. (19??): Birds of North America.

15. Pecina P. (1973): Opeřené skvosty. (Praktická ochrana přírody.) /srostloprstí/

16. Pecina P. (1978): Ochrana ježků. (Praktická ochrana přírody.)

17. Pecina P. (1976): Ochrana obojživelníků. (Praktická ochrana přírody.)

18. Eisner T. et Wilson E. O. (1975): Animal behavior.

19. Hrdý I. (ed.; 1991): Insect chemical ecology.

20. Starý P. (2006): Aphid parasitoids of the Czech Republik (Hymenoptera: Braconidae, Aphidiinae) (obsah)

21. Rusek J. (1984): Zur Bodenfauna in drei Typen von Überschwemmungswiesen in Süd-Mähren. (Rozpravy ČSAV.)

22. Vlasák P. (1983): Ekologie savců. (Skripta.)

23.

24. Hölldober B. and Wilson E. O. (1990): The Ants.

25. Buchar J. (1983): Zoogeografie.

26. Losos B. (1984): Ekologie živočichů.
Be/ antropologie a medicína

1. Jelínek R., Dostál M.et Peterka M. (1996): Základy vývojové toxikologie teratologie.

2. Malá H. et Klementa J. (1980): Antropogeneze druhu Homo sapiens a variabilita současného lidstva. (Skripta.)

3. Gavin de Beer (1971): Some General Biological Principles Illustrated by the Evolution of Man.

4. Day M. H. (1975): The Fossil History of Man.

5. Klein O. et Bencko V. (1996): Ekologie člověka a zdraví. (Skripta.)
Bf/ biologie celkově

1./1,2 Bělehrádek J. (1945): Obecná biologie 1.díl ze 2 sešitů. (Skripta.)

2./1,2 Bergauer V. (1946): Obecná biologie 2.díl ze 2 sešitů. (Skripta.)

3. Avise J. C. (2004): Molecular Markers, Natural History, and Evolution.- k dispozici na požádání

4.

5.

6. Jírovec O., Bouček B. et Fiala J. (1958): Das Leben unter dem Mikroskop.

7. Oparin A. I. (1965): Origin of life.

8.

9. Novák V. et al. (1969): Historický vývoj organismů. Fylogenese mikroorganismů, rostlin a živočichů.

10. Čížek F. et Fajkus B. (1983): Kapitoly z dějin biologie a chemie. (Skripta.)

11.

12.

13.

14. Úlehla I. (1994): Vladimír Úlehla.

15. Darwin Ch. (1970): O původu člověka.
C/ Životní prostředí a ochrana přírody


Ca/ životní prostředí

1. Rejmers N. F. (1985): Abeceda přírody - biosféra.

2. Martiš M. et Šolc J. (1977): Země, krajina, člověk.

3. Dorst J. (1978): Ohrožená příroda.

4./1,2 Moldan B., Zýka J. et Jeník J. (1979): Životní prostředí očima přírodovědce. (2x)

5. Miller G. T. (1988): Environmental Science.

6./1,2 Kořínek V. (????): Člověk a biosféra. (Článek ze skript.) (2x)

7. Vavroušek J. et Moldan B. (red., 1989): Stav a vývoj životního prostředí v Československu.

8. Vik R. (ed., 1972): IBP i Norden - Proseedings of Nordic symposium on biological parameters for measuring global pollution.

9. Tölgyessy et al. (1984): Chémia, biológia a toxikológia vody a ovzdušia.

10. Brožová J. (ed., 2004): Biologická rozmanitost v České republice. MŽP ČR

11. Nátr L. (2006): Země jako skleník (Proč se bát CO2) (obsah)

12.

13. Kolektiv (1980): Rekultivace a životní prostředí v SHR. (Hnědé uhlí - mimořádné číslo.)

14. Marek J. et al. (1987): Jaderná energetika, člověk a životní prostředí.

15.

16. Noskievič P. et Kamenský J. (1996): Využití energetických zdrojů. (Skripta.)

17. Noskievič P. et al. (1996): Biomasa a její energetické využití. (Skripta.)

18. Altman V. (1996): Odpadové hospodářství. (Skripta.)

19. Marek M., Opatová H. et Voldřich M. (1996): Odpady a druhotné suroviny v zemědělsko - potravinářském komplexu. (Skripta.)

20. Altman V. et Růžička M. (1996):Technologie a technika skládkového hospodářství. (Skripta.)

21. Miller G. T. (1988): Living in the environment. An introduction to environmental scince.

22. Stanners D. et Bourdeau P. (ed., 1995): Europe´s environment. The Dobříš assessment.

23. Balázs Á. (1991): Niederschlagsdeposition in Waldgebieten des Landes Hessen.

24.

25.

26.

27. Mezera A. a kol. (1979): Tvorba a ochrana krajiny

28. Moldan B. a kol. (1990): Životní prostředí České republiky

29. Kender J. (ed.) (2004): Péče o krajinu - Krajinotvorné programy - Ministerstva životního prostředí)(+CD na požádání).

30. Kudrna K. a kol. (1988): Biosféra a lidstvo.

31. Just. T. a kol. (1999): Odpadní vody v malých obcích. Účelová neperiodická publikace VÚV TGM.
Cb/ ochrana životního prostředí

1.

2. Vaníček V. (1980): Ochrana životního prostředí. (Skripta.)

3.

4.

5. Kužvart P. (1994): Kterak proti zlořádu úřadem bojovati! Právní normy a možnosti občanské angažovanosti ve věcech životního prostředí.

6. Anonymus (1989): Naše společná budoucnost. Zpráva mezinárodní komise OSN pro životní prostředí.

7. Peňáz M. et Jakrlová J. (1995): Ekologické aspekty změn v kulturní krajině. (Veronica.)

8.

9.

10.

11.

12./1,2 Kolektiv (1984) (1987): Ekoplagát 1984, Ekoplagát 1987 (súťažná prehliadka vydaných plagátov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia).

13. Šamořil K. (1984): Přehled právní úpravy péče o ochranu a tvorbu životního prostředí. (Skripta.)

14. Anonymus (1995): Přehled nekomerčních informačních a poradenských služeb v oblasti životního prostředí.

15. Moldan B. (1996): Indikátory trvale udržitelného rozvoje. (Skripta.)

16. Jeníček V. et Foltýn J. (1996): Životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj v soustavě globálních problémů. (Skripta.)

17. Remtová K. (1996): Trvale udržitelný rozvoj a strategie ochrany životního prostředí. (Skripta.)

18. Mareš S. et al. (1996): Geofyzikální metody v ochraně a tvorbě životního prostředí. (Skripta.)

19. Jílková J. (1996): Obchodovatelná emisní povolení. (Skripta.)

20. Nepomucký P. et Salašová A. (1996): Krajinné plánování. (Skripta.)

21. Kubeš J. (1996): Plánování venkovské krajiny. (Skripta.)

22. Stalmachová B. (1996): Základy ekologické obnovy průmyslové krajiny. (Skripta.)

23. Rozman J. et Pospíchal Z. (1996): Ekologické inženýrství. (Skripta.)

24. Smolík D. et Havelka M. (1996): Ekologické aspekty rozhodování podniků a základy ekologického managementu. (Skripta.)

25. Veber J. (1996): Systém ekologicky orientovaného podnikového řízení. (Skripta.)

26. Ganguly P. (1996): Environmental Impact Assessment And Environmental Auditing. (Skripta.)

27. Čurda D. et Fuchsová A. (1996): Ekologická bilance - hodnocení životního cyklu. (Skripta.)

28. Mezřický V. et al. (1996): Základy ekologické politiky. (Skripta.)

29. Kunc K. (1996): Environmentální vzdělání a výchova. (Skripta.)

30. Hanuš. R. et Jirásek I. (1996): Výchova v přírodě. (Skripta.)

31. Dlouhý J. et Dlouhá J (1996): Přehled výuky problematiky životního prostředí na vysokých školách ČR. (Skripta.)

32. Kobrová A. (1996): Přehled osnov předmětů týkajících se životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje na vysokých školách ČR. (Skripta.)

33.

34. Petrík Ĺ. (1977): Význam a využitie zelene v tvorbe krajiny. (Lesnícke štúdie.)

35. Jůva K. a kol. (1981): Ochrana krajiny ČSSR.

36.

37. Štýs S. (1998): Recultivation. (Propagační materiál).

38. Bulíř P. (1988): Vegetační doprovody silnic. (Aktuality VŠÚOZ Průhonice).

39. Šubr J. a kol. (1990): Zeleň obytných vnitrobloků. (Aktuality VŠÚOZ Průhonice).

40. Bulíř P., Škorpík M. (1987): Rozptýlená zeleň v krajině. (Aktuality VŠÚOZ Průhonice).

41. Kolektiv (1985): Sympozium "Zeleň a životní prostředí". Sborník referátů, Průhonice.

42.

43. Kolektiv(1989-1990): Ecology chronicle.

44. kol. autorů (1973): Man and Environment.
Cc/ ochrana přírody

1. Mládek J., Pavlů V., Hejcman M. a Gaisler J. (eds., 2006): Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v chráněných územích.

2. Maršáková M. et Skřivánek F. (1987): Conservation of nature and natural environment in the Czechoslovak socialistic republic.

3. Kolektiv (1996): Aplikace teoretických poznatků a nových metod v ochranářské praxi. (Železné hory.)

4./1 kol. autorů MŽP (2004): Agroenvironmentální programy České republiky - programy na ochranu a obnovu životního prostředí v zemědělství

4./2 kol. autorů MŽP (2004): Agroenvironmentální programy na květnatých podhorských loukách

4./3 kol. autorů MŽP (2004): Agroenvironmentální programy na mokrých a podmáčených loukách

4./4 kol. autorů MŽP (2004): Agroenvironmentální programy v zaplavovaných nivách řek

4./5 kol. autorů MŽP (2004): Agroenvironmentální programy na orné půdě

4./6 kol. autorů MŽP (2004): Agroenvironmentální programy v krasových územích

5. Plichta P. (1975): Ochrana starých stromů. (Praktická ochrana přírody.)

6. MŽP ČR (2009): Ochrana přírody a krajiny v České Republice.

7.

8.

9. Procházka F., Čeřovský J. et Holub J. (1983): Chráněné a ohrožené druhy květeny ČSR.

10.

11. Kolektiv (1994): Protected landscape area Železné hory Mts.

12. Bárta F. (1994): Údolí Doubravy. Naučná stezka.

13. Szafer W. (red., 1962): Tatrzanski park narodowy.

14.

15.

16.

17. Anonymus (?): Bibliografie čs. ochrany přírody 1964 V. - VI. (2. pokračování)

18./1,2 Anonymus (?): Bibliografie čs. ochrany přírody 1966 X. - XII. (5. pokračování) (2x)

19./1 Maršáková M., Podhajská Z. et Ptáčníková M. (1985): Bibliografie chráněných částí přírody v ČSR za rok 1976 - 1978.

19./2 Maršáková M., Podhajská Z. et Ptáčníková M. (1988): Bibliografie chráněných částí přírody v ČSR za rok 1985.

20./1-3 Maršáková M., Podhajská Z. et Ptáčníková M. (1995): Bibliografie chráněných částí přírody v ČR za rok 1993.

21. Kostkan V. (1996): Územní ochrana přírody a krajiny v České republice. (Skripta.)

22. Pecharová E. et Hanák P. (1996): Ochrana genofondu. (Skripta.)

23. Jeník J. et al. (1996): Biosférické rezervace České republiky. Příroda a lidé pod záštitou UNESCO.

24. Maršáková - Němejcová M. et al. (1956): Seznam státních přírodních rezervací.

25. Míchal I. et Petříček V. (1988): Metodické pokyny pro bilanci významných krajinných prvků v krajích ČSR . Charakteristiky sosiekoregionů ČSR.

26. Kolektiv (1986): Implementation of the Action plan for Biosphere reserves.

27. Němec J., Ložek V. et al. (1997): Chráněná území ČR 2. Praha.

28. Kubíková J. (1990): Naučná stezka Roztocký háj - Tiché údolí. Průvodce.

29. Anonymus (1992): Nationalpark Schleswig - Holsteinisches Wattenmeer.

30. Reš B. (1998): Památné stromy, AOPK.

31/1. Strejček J. a kol. (1979): Pražská příroda a její ochrana.

31/2. Strejček J. a kol. (1979): Naturschutz in Prag.

32. Pivnička K., Habětín V., Pivničková M. (1988): Ochrana přírody, skriptum.

33. Míchal I. a kol. (1992): Obnova ekologické stability lesů.

34. Kolektiv (1994): Mapování biotopů. Sborník referátů ze semináře k 75. výročí založení VŠZ v Brně.

35. Gregorová B. (1984): Technologie konzervačního ošetřování stromů. (Metodika ČSOP)

36 1, 2. Pauknerová E., Kučera T. (1997): Informační zdroje pro využití nástrojů GIS v ochraně přírody a krajiny. (2x)

37. Petříček V. (1997): Aplikovaná ekologie, ochrana a tvorba krajiny. (Syllabus přednášek).

38. Čeřovský J. a kol. (1999): Červená kniha 5 - cévnaté rostliny ČR a SR. Príroda, Bratislava.

39/1a. Petříček V. a kol. (1999): Péče o chráněná území. 1. Nelesní společenstva.

39/1b. Petříček V. a kol. (1996): Péče o chráněná území. 1. Nelesní společenstva - xerox verze.

40. Kos J., Maršáková M. (1997): Chráněná území ČR, Praha, 1-247.

41. kol. autorů: Schützen und blühen lassen!, Geschützte Pflanzen, 1989.

42. kol. autorů: Schützen und leben lassen!, Geschützte Tieren, 1989.

43. Soustava Smaragd (1/2001): Evropská soustava území zvláštního zájmu pro ochranu.

44. Hora J. (1998): Legislativa EU a ochrana přírody.

45. Stanová V., Valachovič M. (eds., 2002):Katalóg Biotopov Slovenska.

46. Zimmermann A. (1989): Atlas gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen der Steiermark.

47. kol. autoru(1999): Ochrana přírody v EU.

48./1 Chytrý M. et. al. (2001): Katalog biotopů ČR. (pracovní verze bez obrázků)

48./2 Chytrý M. et. al. (2001): Katalog biotopů ČR.

49. Němec J. (1997): Krajinotvorné programy. (sborník příspěvků)
D/ Chemie


Da/ obecná a fyzikální chemie

1. Kalous V. (1983): Jak moderní chemie zkoumá strukturu molekul.
Db/ anorganická chemie

1. Remy H. (1971): Anorganická chemie II.

2. Drátovský M. et Ebert M. (1973): Anorganická chemie I. Obecná část. (Skripta.)

3. Drátovský M., Ebert M. et Nassler J. (1977): Anorganická chemie II. Systematická část. (Skripta.)
Dc/ organická chemie

1.

2.

3. Černý J. V., Černý M., Paleček M. et Procházka M. (ed., 1971): Organická synthesa. Organikum.

4.

5. Pacák J. (1975): Stručné základy organické chemie.

6. Kopřiva J. et al. (1980): Organická a bioogranická chemie. Rukověť pro vyučující a postgraduální studium.

7. Vystrčil A. et Staněk J. (1951): Organická chemie I. Alifatická řada. (Skripta.)

8. Vystrčil A. et Staněk J. (1952): Organická chemie II. Řada alicyklická. (Skripta.)

9. Vystrčil A. et Staněk J. (1952): Organická chemie III. Řada aromatická. (Skripta.)

10. Vystrčil A. et Staněk J. (1952): Organická chemie IV. Řada heterocyklická. (Skripta.)

11. Buchar E., Halbych J. et Borovička J. (1964): Praktická cvičení z organické chemie.
Dd/ analytická chemie

1. Jokl V., Karlíček R. et Svobodová D. (1988): Stručné základy analytické chemie pro posluchače farmacie II. (Skripta.)

2. Zýka J. et al. (1973): Analytická příručka.

3./1,2 Zýka J. et al. (1988): Analytická příručka I, II.
De/ biochemie

1. Conn E. E. et Stumpf P. K. (1963): Outlines of biochemistry.

2. Koštíř J. (1965): Chemie a fyzika živých soustav.

3. Škárka B., Ferenčík M. et Horáková K. (1973): Biochémia.

4.

5.

6.

7. Straub F. B. (1962): Biochemie.
Df/ laboratorní technika

1.

2. Felber W. (1971): Laboratorní technika pro provozní chemiky a laboranty.

3. Čihalík J., Dvořák J. et Suk V. (1975): Příručka měření pH.

4. Holzbecher Z. et al. (1975): Organická činidla v anorganické analýze.

5. Davídek J. et al. (1981): Laboratorní příručka analýzy potravin.

6. Kobrová M. et al. (1973): Metody chemické analýzy podzemních vod.

7.

8. Hamáčková J., Effenberger M. et Pavlík M. (1996): Laboratorní přírůčka pro analytiku vody (Skripta.)
Dg/ chemické tabulky

1. Jirkovský R. et Tržil J. (1973): Chemické a laboratorní tabulky.

2. Vohlídal J. et al. (1982): Chemické tabulky pro střední školy.
Dh/ chemie celkově

1.

2.

3. Picka K. et Matoušek J. (1996): Základy obecné a speciální toxikologie. (Skripta.)

4. Horák J. (1996): Ekologická rizika spojená s výrobou a použitím chemických látek a ochrana proti nim. (Skripta.)

5. Dohányos M., Zábranská J. et Jeníček P. (1996): Anaerobní technologie v ochraně životního prostředí. (Skripta.)
E/ Geologie a geografie


Ea/ geologie

1. Seneš J. (1968): Moria sa sťahujú. Geologický vývoj Zeme.

2. Hallam A. (1972): Continental Drift and the Fossil Record.

3. Pertold Z. (1978): Přehled ložiskové geologie. (Skripta.)

4. Vaněček M. (ed., 1994): Mineral Deposits of the World.

5. Kolektiv (1974): Geologické jevy a jejich ochrana. (Praktická ochrana přírody.)

6. Blažková M. (1996): Geologie a životní prostředí. (Skripta.)

7. Krčmář B. (1968): Geotermika. (Skripta.)

8. Kočárek E., Novák T. et Richterová J. (1967): Geologie všeobecná, historická a regionální. (učebnice pro 1.-3. roč. SPŠ hornických.)

9. Chlupáč I. (1999): Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí.

10. Kühn P., Sluštík S. (1967): Klíč k určování minerálů. (Práce kabinetu biologie a geologie.)

11. Pauk F. (1975): Praktická cvičení z geologie.

12. Tichý F. (1986): Mineralogie pro II. a III. Ročník SOU.

13. Kříž J. (1999): Geologické památky Prahy. (+mapa) [obálka]

14. Mísař Z. a kol. (1983): Geologie ČSSR I - Český masív.
Eb/ pedologie

1. Němeček J., Smolíková L. et Kutílek M. (1990): Pedologie a paleopedologie.

2. Smolíková L. (1982): Pedologie I. (Skripta.)

3./1,2 Smolíková L. (1982): Pedologie II. (Skripta.) (2x)

4./1,2 Smolík L., Prát S. et Němec A. (1933): Pedologická příručka pro potřeby geobotanické. (Publikace geobotanické sekce ČSBS.) (2x)

5. Němeček J. et Tomášek M. (1983): Geografie půd ČSR. (Studie ČSAV.)

6. Eskuche U. (1962): Herkunft, Bewegung und Verbleib des Wassers in den Böden verschiedener Pflanzengesellschaften des Erfttales.

7. Šustykevičová O. (1998): Pôdoznalecký slovník.

8. Pospíšil F. (1980): Obsah a složení humusu v půdách v českých zemích. (Studie ČSAV.)

9. Bublinec E. et al. (1977): Práce lesníckeho pôdoznalectva. (Vedecké práce VÚLH Zvolen.)

10. Králová M. a kol. (1990): Vybrané metody chemické analýzy půd a rostlin. (Studie ČSAV.)

11. Mařan B., Káš V. (1948): Biologie lesa - Pedologie a mikrobiologie lesních půd.

viz též Aa 5, 6, 15, 17, Ab 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 17, Ah 6, An 32, Bd 8
Ec/ geomorfologie

1. Demek J. (1987): Obecná geomorfologie.

2. Demek J. (1974): Systémová teorie a studium krajiny. ČSAV Studia Geographica 40.
Ed/ hydrologie

1. Filip B. (1959): Vodopis ČSSR. Svazek 170 - Podzemní vody a prameny v okolí České Lípy.

2. Svoboda M. (1961): Vodopis ČSSR. Svazek 171 - Podzemní vody a prameny v okolí Litoměřic.

3./1,2 Filip B. (1965): Vodopis ČSSR. Svazek 173 - Podzemní vody a prameny v okolí České Třebové. (2x)

4. Šilar J. (1996): Hydrologie v životním prostředí. (Skripta.)

5. Filip B. (1962): Vodopis ČSSR. Svazek 172 - Podzemní vody a prameny v okolí Varnsdorfu.

6. Jůva K., Hrabal A. et Tlapák V. (1984): Malé vodní toky.

7.

8. Wiadomosci Institutu meteorologii i gospodarki wodnej. - (1993): XVI.
Ee/ klimatologie a bioklimatologie

1. Kolektiv (1970): Bioklimatologický slovník (termínový a explikativní).

2. Sapožnikovová S. A. (1952): Mikroklima a místní klima.

3. Matejka F. et Huzulák J. (1987): Analýza mikroklímy porastu.

4. Novák V. (1954): Speciální bioklimatologie lesnická. (Skripta.)

5. Novák V. (1954): Základy zemědělské bioklimatologie. (Skripta.)

6. Vesecký A. (ed., 1961): Podnebí ČSSR, tabulky.

7. Vesecký A. a kol. (1958): Atlas podnebí Československé republiky.
Ef/ sociální geografie

1. Opplová M., Hrůza J. (1996): Lidská sídla v podmínkách trvale urdžitelného rozvoje. (Skripta.)
Eg/ průvodce ČR a SR

1. Frič D. et al. (1982): Československo - průvodce.

2.

3. Kohoutek F., Houser M. et Davídek B. (1987): Československé řeky - Kilometráž.

4. Šusta J. (1982): Průvodce pražským pohostinstvím.

5. Rybár C. et al. (1989): Co je co v Praze.

6. Burghart R. et. al. (1979): Moravský kras, pruvodce olympia.

7. Šmíd J. (1981): Labské pískovce.
Eh/ mapy (obecně zeměpisné mapy, plány měst a turistické mapy) ČR a SR.

1. (1956): Čechoslovakija 1 : 1 000 000.

2. (1949): Kraj ústecký 1 : 200 000.

3. (1933): Mapa okresu tišnovského 1 : 75 000.

4. (1936): Politický okres hořovický 1 : 100 000.

5. (1938): Das Riesengebirge und sein Vorland 1 : 75 000.

6./1,2 (1991): Praha - plán města 1 : 20 000. (2x)

7. (????): Praha - orientační plán města 1:20.000 (jen západní část).

8. (1986): Brno - plán města.

9./1-3 (1987): Bratislava - orientačná mapa. (3x)

10. (1985): Žilina - orientačná mapa.

11. (????): Okolí Prahy I.

12. (1966): Okolí Berounky 1 : 100 000.

13. (1922): Wanderkarte des Teplitzer Gebirgsvereines 1 : 75 000.

14. (????): Wanderkarte fürs Elbetal und des angrenzenden Gebietes vom Mittel- und Erzgebirge 1 : 75 000.

15. (1932): Turnov - Český ráj 1 : 50 000.

16./1-3 (1986): Okolí Brna - západ 1 : 100 000. (3x)

17./1,2 (1986): Okolí Brna - východ. (2x)

18. (1975): Hostýnské a Vizovické vrchy 1 : 100 000.

19./1,2 (1957): Jeseníky 1 : 75 000. (2x)

20. (1957): Beskydy 1 : 75 000.

21. (????): Östliches Anschlussblatt zur Spezialkarte der tschecho-slovakischen Beskiden.

22. (1985): Biele Karpaty 1 : 100 000.

23./1,2 (????): Nízke Tatry 1., 2. 1 : 75 000.

24. (1957): Nízke Tatry - východná časť 1 : 75 000.

25. (????): Nízke Tatry 1: 100 000 (jen západní část).

26. (1985): Štiavnické vrchy 1 : 100 000.

27. (1987): Slovenské Rudohorie - Stolické vrchy 1 : 100 000.

28. (1988): Slovenský Kras - Domica 1 : 100 000.

29. (1986): Katalog map pro hospodářskou výstavbu.

30. (1989): Autoatlas Česká republika 1 : 200 000.

31. (????): Topografické mapy CHKO Kokořínsko, 1 : 25 000

32. (1980) Nízke Tatry – Letná turistická mapa, 1 : 10 000, Slovenská kartografia

33. (1989) Južné Slovensko – Automapa, 1 : 200 000, Slovenská kartografia
Ei/ regionální geografie Evropy (včetně map)

1. Hlubuček P. (1990): Evropou bez peněz.

2. (1984): Poznáváme svět - Střední Evropa 1 : 1 500 000.

3. (????): Insel Rügen 1 : 100 000.

4. (????): Darss, Zingst, Fischland 1 : 60 000.

5. (1954): Bezirke: Rostock, Schwerin, Neubrandenburg (Mecklenburg) 1 : 300 000.

6. (1954): Bezirke: Magdeburg, Halle (Sachsen-Anhalt) 1 : 300 000.

7. (1954): Bezirke: Potsdam, Frankfurt, Cottbus (Brandenburg) 2. 1 : 300 000.

8. (1919): Uebersichtskarte des Schweizerischen Nationalparkes 1 : 50 000.

9. (????): Republik Österreich 1 : 500 000.

10. (????): Plan von Wien mit Karte von Österreich.

11. (????): Wien.

12. (????): Wien.

13. (????): Wien Kulturstätten.

14. (????): Graz - Umgebung und Packstrasse 1 : 100 000.

15./1,2 (1967): A Bükk Hegység 1 : 60 000. (2x)

16. (1967): A Mátra Hegység 1 : 60 000.

17. (1983): Románia, Bulgária 1 : 1 000 000.

18. (1987): Moskva.

19. (????): Moscow.

20. Dobrovolskij V. V. (1978): Letom děň někončajetsa. /o Karélii/

21. (1926): Cataluňa 1 : 360 000.

22. (?): Jugoslavija 1 : 600 000.

23. (????) Alpen & Deutschland – Schnittübersicht Kompass karten, 1 : 1 000 000, Kartengrundlages Mairs Geographisher Verlag
Ej/ regionální geografie světa (včetně map)

1. Espenshade E. B. et Morrison J. L. (ed. 1988): Goode´s World Atlas.

2. (1988): Poznáváme republiky Sovětského Svazu.

3. Aaron J. (1985): India on $ 15 & $ 25 a day.

4. Anonymus (1983): South India.

5./1,2 (????): Tunisie 1 : 500 000 1., 2.

6. Pecka J. (1966): Uganda.

7. Klánský J. (1969): Tanzanie.

8. Turner P. a kol. (1995): Indonesia. (Lonely planet)

9.

10. Fodor E. et Fischer R. C. (ed. 1977): Mexico.

11. McKenzie D. P. et Sclater J. G. (1973): The Evolution of the Indian ocean.
Ek/ technika cestování

1. Pavlíček J. (1989): Člověk v drsné přírodě.
El/ fyzická geografie

1. Demek J., Quitt E., Raušer J. (1976): Úvod do obecné fyzické geografie.
Em/regionální geologie a geografie ČR a SR

1. Kovanda J. a spol.(2001): Neživá příroda Prahy a jejího okolí
F/ Zemědělství a lesnictví


Fa/ zemědělství

1. Lichner S. et al. (1977): Lúky a pasienky.

2.

3. Šimon J. (1955): Základy obecného pěstování rostlin. (Skripta.)

4.

5. Sharpley A. N. et Williams J. R. (1990): EPIC - Erosion/Productivity Impact Calculator 1. Model Documentation.

6. Williams J. R. et al. (1990): EPIC - Erosion/Productivity Impact Calculator 2. User Manual.

7. Barták M., Kocourek F. et Vrabec V. (1996): Obecná agroekologie. (Skripta.)

8. Barták M,. Šarapatka B. et Kocourek F. (1996): Speciální agroekologie. (Skripta.)

9.

10.

11. Michalec Z. (1977): Člověk a rostliny.


viz též Aa 35, Ab 12, 35, Ad 13, Bb 15, Eb 5, Ee 5
Fb/ lesnictví

1. Uhlířová H. (ed. 2001) Monitoring zdravotního stavu lesa v České republice (Ročenka programu ICP Forests 2001 - VÚLHM)

2.

3. Lokvec T. (1986): Jak pěstovat a vysazovat sazenice lesních a okrasných dřevin.

4. Agostini A. (1939): La Rivista Forestale Italiana.

5. Zlatník A. (1959): Přehled slovenských lesů podle skupin lesních typů. (Skripta.)

6.

7.

8.

9. Konôpka J. (1977): Vplyv rastových vlastností smreka na odolnosť lesných porastov proti vetru v oblasti Nízkych Tatier. (Poľnohospodárska veda.)

10. Nejedlý J. (1946): Vrbařství. Z praxe pro praxi.

11. Frühwald A. et al. (1988): Wood quality of Norway spruce from air polluted stands in SW Sweden.

12.

13.

14. Šrámek O. (1985): Padesát let Školního lesního podniku Kostelec nad Černými lesy VŠZ v Praze.

15.

16. Mottl J. (1989): Topoly a jejich uplatnění v zeleni (Aktuality VÚOZ Průhonice).

17. Jeník J. (1984): Veľký obrazový atlas lesa.

18/1a, 1b. Plíva K. (1991): Funkčně integrované lesní hospodářství. - 1. Přírodní podmínky v lesním hospodářství. (2x) (+ tab - Přehled lesních typů a jejich souborů v ČSR = lesnická typologie)

18/2. Plíva K. (1991): Funkčně integrované lesní hospodářství. - 2. Funkce lesa v lesním plánování.

18/3. Plíva K. (1991): Funkčně integrované lesní hospodářství. - 3. Modely hospodářských opatření.
G/ Matematika , fyzika, technika, statistika a modelování


Ga/ matematika

1. Rektorys K. et al. (1973): Přehled užité matematiky.

2. Marčuk G. I. (1987): Metody numerické matematiky.

3./1,2. Štěpánek J. (1976): Matematika pro přírodovědce I., II. (Skripta.)
Gb/ fyzika

1. Šuda P. et Berger Z. (1966): Fyzika pro biology. (Skripta.)

2. Gruntorád J. et al. (1985): Principy metod užité geofyziky.

3.

4. Abell G. O., Morrison D. et Wolff S. C. (1987): Exploration of the Universe.

5. Goldstick M. (?): Slovníček jaderných pojmů.
Gc/ technika

1/1,2. Stránský A. et Korbař T. (ed., 1966): Malá technická encyklopedie.

2. Fanderlík M., Přidal O. et Trenz F. (1951): Sklářské praktikum.

3. Šálek J. (1996): Malé vodní nádrže v životním prostředí. (Skripta.)

4. Matějka K. et al. (1996): Vyhořelé jaderné palivo. (Skripta.)

5. Stoklasa J. (1969): Technické prostředky ve výuce biologie. (Skripta.)
Gd/ statistika a modelování

1. Vavroušek J. (1989): Modelování biologických a sociálních objektů. (Studie ČSAV)

2. Cyhelský L. (1974): Úvod do teorie popisné statistiky.

3. Digby P. G. N., Kempton R. A. (1987): Multivariate Analysis of Ecological Communities.

4. Kuneš J. (1989): Základy modelování.

5. Ludwig J. A. et Reynolds J. F. (1988): Statistical Ecology.

6. Zvára K. (1998): Biostatistika.

7/1,2. kolektiv (2002): S-Plus 6 - Guide to Statistics Vol. 1, 2 (for Windows). Insightful Corporation. - k dispozici na požádání
7/3. kolektiv (2002): S-Plus 6 - User's Guide (for Windows). Insightful Corporation. - k dispozici na požádání
7/4. kolektiv (2002): S-Plus 6 - Programmer's Guide (for Windows). Insightful Corporation. - k dispozici na požádání

8. Lepš. J. (1996): Biostatistika. (Skripta.)

9. Militký J. (1996): Moderní statistické metody pro životní prostředí. (Skripta.)

10. Straškraba M. (1985): Teorie systémů a systémová analýza pro ochranu přírodního prostředí. (Skripta.)

11. Jongman R. H., ter Braak C. J. F. et van Tongeren O. F. R. (1987): Datas analysis in community and landscape ecology.

12. Caswell H. (2001): Matrix Population Models: Construction, Analysis, and Interpretation. ISBN: 0878930965

[o knize na www.sinauer.com nebo alternativně na www.amazon.com]

13. Scheiner S. M. et Gurevitch J. (2001): Design and Analysis of Ecological Experiments. [o knize na www.amazon.com ]

14. Epperson B.K. (2003): Geographical Genetics (MPB-38) (Monographs in Population Biology) ISBN: 0691086699

[o knize na www.pupress.princeton.edu nebo alternativně na www.amazon.com]

15. Rousset F. (2004): Genetic Structure and Selection in Subdivided Populations (MPB-40) (Monographs in Population Biology) ISBN: 0691088179

[o knize na www.pupress.princeton.edu nebo alternativně na www.amazon.com]

16.

17./1,2 Herben T. et Münzbergová Z. (2001): Zpracování geobotanických dat v příkladech, Část I. Data o druhovém složení (Skripta vytištěná z elektronické formy). (2x) [pdf file]

18. Herben T. et Münzbergová Z. (2000): Zpracování geobotanických dat v příkladech, Část II. Demografická data (Skripta vytištěná z elektronické formy). [pdf file]

19.

20. Lepš J. et Šmilauer P. (2003): Multivariate Analysis of Ecological Data using CANOCO.

[o knize na uk.cambridge.org nebo alternativně na www.amazon.com]
H/ Společenské vědy


Ha/ historie

1. Winks R. W. et al. (1988): A History of Civilization I. Prehistory to 1715.

2. Kagan D., Ozment S. et Turner F. M. (1987): The Western Heritage. I. To 1715.

3. vyřazeno

4. Husa V. (1972): Československé dějiny. 1.část (do r. 1948).

5. Pernes J. (1988): Spiklenci proti Jeho Veličenstvu.

6. Čada V. (1988): 28. říjen 1918 - skutečnost, sny a iluze.

7. Johnson P. (1991): Dějiny 20. století.
Hb/ ostatní společenské vědy

1. Rádl E. (1946): Útěcha z filosofie.

2. Rezek P. (1982): Tělo, věc a skutečnost v současném umění.

3. Plinius starší: Kapitoly o přírodě (přeložil Němeček F. 1973)

4. Toman J. (1981): Jak dobře mluvit.
I/ Jazyky


Ia/ čeština

1./1-8 Havránek et al. (ed., 1989): Slovník spisovného jazyka českého I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII.

2. Kolektiv (1989): Pravidla českého pravopisu.

3. Grepl M. et Karlík P. (1989): Skladba spisovné češtiny.

4. Klimeš L. (1981): Slovník cizích slov.
Ib/ terminologické slovníky

1./1,2 Goryšina T. K., Nicenko A. A. et Grebenščikov O. C. (1988): Terminologičeskij slovar po ekologii, geobotanike i počvovedeniju. (2x)

2.

3. Damohorský M. et Matušková Z. (1996): Česko-anglický terminologický glosář z oblasti práva životního prostředí. (Skripta.)

4./1,2,3,4 Helebrant L. (1992): Německo-český zahradnický slovník, VÚOZ Průhonice. (2x)

5. Dostálková J. (1992): Anglicko-český zahradnický slovník, VÚOZ Průhonice.

6. Rejmers N. F. (1985): Biosféra - abeceda přírody. - slovník ekologických pojmů.

7. Malaševič E.,V. (1987): Kratkij slovar – spravodnik po ochrane prirody

8. Dudka I., A. (1984): Slovar botaničeskich terminov
Ic/ latina

1. Kábrt J.et al. (1970): Latinsko-český slovník.

2. Quitt Z. et Kucharský P. (1972): Latinská mluvnice.
Id/ angličtina

1./1-4 Hais K. et Hodek B. (1992): Velký anglicko-český slovník I.,II.,III.,IV.

2. Dušková L., Rejtharová V. et Bubeníková L. (1981): Mluvená angličtina pro vedecké a odborné pracovníky.

3. Lipus B. (1991): Česko - anglická konverzace pro turisty.

4./1,2 Dubrovin M. I. (1978): Situational grammar I, II.
Ie/ němčina

1. Štěpán J. (?): Kapesní slovník česko-německý / německo-český.

2./1,2 Siebenschein H. et al. (1970): Německo-český slovník I, II.

3./1,2 Siebenschein H. et al. (1983): Česko-německý slovník I, II.

4. Chleborád M., Kerndlová M. et Merta R. (1961): Německé texty pro posluchače přírodovědecké fakulty. (Skripta.)

5. Smetana E. (1976): Textová cvičebnice němčiny pro posluchače PřF - obor geografie-biologie. (Skripta.)

6. Beneš J. (1972): Německo-český a česko-německý kapesní slovník.
If/ ruština

1. Dlugi D., Rajevskij B. et Buravcevová N. (1984): Kapesní slovník česko-ruský a rusko-český.

2. Bauer J., Leška O., Mrázek R. et Veselý J. (1968): Školní mluvnice ruského jazyka.

3.

4./1-4 Zemanová J. et Roubíčková A. (1982): Cvičebnice ruského jazyka pro studenty biologie 1.,2. (Skripta.) (2x)
Ig/ ostatní jazyky

1. Lyer S. (1972): Francouzsko-český slovník.

2. Koževniková K., Kejzlar R. et Frydrich M. (1966): Švédsko-český slovník.

3. Hradský L. et Blaskovics J. (1968): Maďarsko-český, česko-maďarský kapesní slovník.

4. Noha M. (1963): Srbocharvátsko-český, česko-srbocharvátský kapesní slovník.
K/ První pomoc a bezpečnost práce


Ka/ první pomoc

1. Dvořáček I. et Hrabovský J. (1981): První pomoc.

2. Dvořáček I., Hrabovský J. et Švec Z. (1983): První pomoc.Kb/ bezpečnost práce

1. Jedlička K. (1987): Příručka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
M/ Ostatní, tj. jiné zábavné knihy


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. Cetl J., Hubík S. et Šmajs J. (1990): Příroda a kultura.

8. Novák J. (1989): Úvod do studia sebeobrany.

9. Novák J. et Špička I. (1990): Boj holí.

10. Novák J. et Špička I. (1991): Člověk rozumu v sebeochraně a sebeobraně.

11. Anonymus (1998): Práce a studie botanické šestky MU Brno v letech 1996, 1997, 1998, sborník
N/ Počítačová literatura


Na/ hardware, tiskárny

1. Anonymus (?): Maticová tiskárna KX - P1123. Návod k obsluze.

2. Anonymus (1996): Kreativní tisk. Návod k použití tiskárny HP DeskJet série 690C.

3. Anonymus (1996): Další informace o vaší tiskárně HP DeskJet série 690C.

4. Anonymus (1996): Sedm snadných kroků k nastavení tiskárny. Tiskárna HP DeskJet série 690C.

5.

6. Anonymus (1997): HP LaserJet 6L Printer. Uživatelská příručka.
Nb/ software

1. Pavlů J. et al. (1990): Přírůčka uživatele operačního systému TE DOS.

2. Anonymus (1994): Microsoft MS-DOS 6.22. User s Guide.

3. Anonymus (?): DOS 6.22. (Část manuálu.)

4. Brandejs M. (1994): MS-DOS 6.2, kompletní průvodce.

5. Anonymus (?): Xtree Pro.

6. Anonymus (?): Microsoft Windows 3.1. Přírůčka uživatele.

7. Anonymus (1993): Microsoft Works pro Windows. Přírůčka uživatele.

8. Anonymus (1994): Microsoft Workgroup Add-On for Windows. Uživatelská přírůčka.

9. Demel Petr (1990): ChiWriter. Textový editor - česká verze.

10. Pecinovský R. et Pecinovský J. (1994): WinText602 verze 2.1 snadno a rychle.

11. Tichavský J. (1991): WordPerfect. Přírůčka pro uživatele.

12. Kolařík T. et Moravec P. (1993): Quattro Pro 4.0. - programování a aplikace.

13. Senn J. (1990): The Student Edition of dBase IV.

14. Havelka J. (1992): Ami Pro - úvod do české počítačové typografie.

15. Koschin F. et al. (1992): Statgraphics aneb statistika pro každého.

16./1,2 ter Braak C. J. F (1987): CANOCO - a FORTRAN program for canonical community ordination by partial detrended canonical correspondence analysis, principal component analysis and redundancy analysis 2.1.(2x)

17. ter Braak C. J. F. (1993): Canoco 3.1.

18. Šmilauer P. (1993): CanoDraw 3.0.

19. Birks H. J. B. et Austin H. A. (1992): An annotated bibliography of canonical correspondence analysis and related constrained ordination methods 1986 - 1991.

20. Ziegler M. (?): Referenční příručka programu TopoSkop.

21. Anonymus (?): Školení GIS Topol. Cvičební texty k jednotlivým kursům. /přiloženy i další materiály ke GIS Topol/

22. Anonymus (1992): ARC/INFO maps 1991.

23. Anonymus (1994): Current Contents. Agriculture, Biology, Environmental Sciences.

24. Brabec E. (1989): FYT - editor fytocenologických tabulek (Ms.). (Manuál a jeho kopie) (2x)

25. McCune B. (1987): Multivariate Analysis on the PC-ORD System.

26. Koschin F. (1992): Tabulkové procesory QATTRO PRO

27. Tollingerová D. (1996): Geografické informační systémy. (Skripta.)

28. ŽídekV. (1996): Práce s digitálními prostorovými daty. Návody ke cvičením s geoinformačním systémem IDRISI a s úvodem do programu TOPOL. (Skripta.)

29. Eastman R. J. (1990): IDRISI. A Grid-Based Geografic Analysis System.

30. - 36. vyřazeno

37. Tuček J. (1996): Geografické informační systémy, Návody k balíku IDRISI. (Skriptum, Zvolen).

38. Anonymus (????): CANOCO 3.x - stručný manuál, česky.

39. W. J. Ernst (1993): QuickLink II for Windows/DOS, User´s guide.

40. Andrle I., Bělohlávek F (1994): Osobní počítač - učebnice pro každého.

41. Šimek T. (1994): Excel 5.0 - Pracujeme s tabulkami.

42. Novák (1994): MS Excel 5.

43. chybí

44. Ott M. (1998): TURBOVEG 9.39 (dle Hennekens 1995). (česky).

45. Hennekens S. (1996): MEGATAB 1.0. (anglicky).

46. ter Braak C.J.F., Šmilauer P. (1998): CANOCO Reference Manual and User´s Guide to Canoco for Windows, 353 p.Knihy deponované u jednotlivců na oddělení:

Amler K., Bahl A., Henle K., Kaule G., Poschlod P., Settele J. (1999): Populationsbiologie in der Naturschutzpraxis. (Jana Raabová - mistnost 67, 1. patro) - zakoupeno z grantu FRVŠ 1881/2004

Frankham R., Ballou J. D., Briscoe D. A. (2004): A primer of conservation Genetics. (Jana Raabová - mistnost 67, 1. patro) - zakoupeno z grantu FRVŠ 1881/2004


Vyřazené knihy:


Aberg B. (1943): Physiologische und ökologische Studien über die pflanzliche Photomorphose.
Acid Magazine (1984 - 85): zima
Alain-Fournier (1974): Kouzelné dobrodružství.
Anonymus - Český geologický úřad (1981): Předpisy pro laboratorní práce.
Anonymus (?): Fytogeografické rajonování Středočeského kraje. Předběžný návrh. (Ms.)
Anonymus (?): Your Guide to Studying in England.
Anonymus (1990): Poznatky z péče o životní prostředí v zahraničí.
Anonymus (1993): Sevenoaks school annual review.
Anonymus (1994): Catalogue of classes University of Glasgow, Scotland.
Anonymus (1995): University of Reading. Postgraduate prospectus.
Arnold E. (1974): Pokrvný brat.
Balzan F. (1973): Čornyj kozerog. /o jižní Africe/
Barthová J., Sofrová D. et Tichá M. (1984): Základní praktikum z biochemie. (Skripta.)
Baruš V. (1988): Red data list of vertebrates of Czechoslovakia.
Beyer H. (1958): Organická chemie.
Biba M. (1974): Likvidace městského odpadu. (Praktická ochrana přírody.)
Bluďovský Z., Hrazdira A. et Jindra J. (1974): Racionalizace lesního hospodářství.
Boček P. et al. (1987): Analytická kapilární izotachoforéza.
Boileau-Narcejac (1983): Poslední stránka deníku.
Borovanský J. (1980): Repetitorium chemie. (Skripta.)
Bower A. et Bull M. (ed., 1995): The University of Hull. Postgraduate studies.
Brožek A. (1930): Nauka o dědičnosti. (Rostlinopis 5.)
Buček A. et Lacina J. (ed., 1981): Studie vlivu energetické soustavy Dukovany - Dalešice na okolní prostředí.
Cajthaml M. (1990): Jak se kreslí nula.
Cronin A. J. (1960): Hatter's Castle.
Černohorský Z. (1954): Základy rostlinné morfologie.
Červinková-Jermanová H. (1963): Chemické hubení lesní buřeně.
Čížek F. (1981): Filosofie a biologická teorie.
Čížek F. et Hodáňová D. (1966): Přírodní výběr jako hlavní faktor evoluce.
Daniljavičjus V. (ed., 1983): Modelirovanije i kontrol proizvoditelnosti drevostojev.
Davies D. D. (1961): Intermediary Metabolism in Plants.
Dirlbek K. (1978): Teoretické základy ochrany životního prostředí. (Skripta.)
Dlouhý J. (1968): Portréty - M. V. Lomonosov.
Doležal B., Korf V. et Priesol A. (1969): Hospodářská úprava lesů.
Dostál R. (1954): Lesnická biologie. (Skripta.) /cytologie, histologie, anatomie, morfologie a fyziologie rostlin/
Dostál R. (1957): Všeobecná botanika. (Skripta.) /cytologie, histologie, anatomie a morfologie rostlin
Drobník J. (1969): Biochemie buňky I. (Skripta.)
Dudík et al. (1967): Rastlinná výroba II.
Dutourd J. (1966): Hrůzy lásky.
Dvořák M ., Šmídová M. et Šetlík I. (1955): Praktikum rostlinné fysiologie II. (Skripta.)
Dvořák P. (1991): Cvičení z fyziologie rostlin (skripta).
Eisenmannová D. et Ludvík M. (1985): Ubytování v ČSR.
Fetter V., Titlbachová S. et Hajniš K. (1965): Antropologie a somatologie pro posluchače biologie na přírodovědeckých fakultách. (Skripta.)
Gael A. G. (1951): Oblesenije bugristych peskov Priaralja.
Gawlik L. et al. (1969): Čtenáři a knihovny.
Gorbačov M. S. (1987): Přestavba a nové myšlení pro naši zemi a pro celý svět.
Greguš P. (1963): Opredelitel drevesiny golosemennych po mikroskopičeskim priznakam.
Grodzinskij A. M. et al. (1987): Eksperimentalnaja allelopatija.
Gusev N. A. (1959): Nekotoryje zakonomernosti vodnovo režima rastenij.
Hába Z. et al. (1980): Učebnice politické ekonomie pro vysoké školy.
Hák R., Dvořák P. et Aichinger M. (1985): Turnusová cvičení z fyziologie rostlin.(Skripta.)
Hejtmánek J. (1954): Morfologie rostlin. (Skripta.) (2x)
Heller H. (ed., 1992): Georg - August - Universität Göttingen - Studienführer Biologie.
Hrbáček J. (1966): Hydrobiologie. (Skripta.))
Hruša K. et al. (1961): Matematické a fyzikální tabulky.
Hurikán B. (1991): Kouzlo hašiše.
Husa V. (1972): Československé dějiny. 1.část (do r. 1948).
Hyan T. et Kellner L. (1974): Elektronika ve fotografii.
Charvát J. (1974): Člověk a jeho svět. /filosofování
Chržanovskij V. G., Viktorov S. V., Litvak P. V. et Robionov B. S. (1986): Botaničeskaja geografija s osnovami ekologii rastěnij.
Chyba A., Janiš J. et Menzel J. (1965): Politická ekonomie pro studium pracujících. (Skripta - chybí začátek)
Jakovlev S. A. (1956): Osnovy geologii četvertičnych otloženij russskoj ravniny.
Jakovleva Z. M. (1977): Strukturnye i funkcionalnye svjazy vysšich rastenij i mikroorganismov.
Jindra M. (1962): Výbor anglických přírodovědeckých textů /biology, chemistry, geography, geology, dodatky, slovníček/. (Skripta.)
Jindra M. et Mach V. (1964): Úvod do četby anglických odborných textů pro posluchače PřF UK. (Skripta.)
Jindra M. et Mach V. (1973): Úvod do četby anglických odborných textů pro posluchače PřF UK. (Skripta.)
Josífko M. (?): Pravděpodobnost a matematická statistika pro biology. (Skripta.)
Kabelík J. et Tomášek V. (1954): Hygiena III. Splašky, odpadky. (Skripta.)
Kalous V. (1965): Úvod do biofyzikální chemie I. Elektrochemie. (Skripta.)
Kalous V. (1978): Elektrochemie pro biology. (Skripta.)
Kamarýt J. (ed., 1963): Filosofické problémy moderní biologie.
Kavina K. (1941): Výživa rostlin. Metabolismus v rostlinném těle.
Kirejev D. M. (1984): Ekologo-geografičeskije terminy v lesovedenii. Slovar - spravočnik.
Klein D. J. et Hamilton J. R. (ed. 1986): Let´s go USA 1987.
Klika J., Novák V. et Gregor A. (1954): Praktikum fytocenologie, ekologie, klimatologie a půdoznalství.
Knížetová L. (1978): Péče o chráněná území. (Praktická ochrana přírody.) (2x)
Kočubej S. M., Kobec N. I. et Šadčina T. M. (1990): Spektralnyje svojstva rastěnij kak osnova metodov distancionnoj diagnostiky.
Kolektiv (1968): Revue svetovej literatúry 1, 2, 3, 4.
Kolektiv (1969): Kobra 2, 3, 4. /detektivky/
Kolektiv (1972): Vědecké práce VÚLHM, č. 12
Kolektiv (1973): Mikoriza rastenij.
Kolektiv (1974): Mikorizy i drugie formy rastitelnych konsorcijHudson J. P. (ed., 1961):
Kolektiv (1975): Mikoriza rastenij.
Kolektiv (1978): Funkce vysoké zeleně v krajině. (Praktická ochrana přírody.)
Kolektiv (1981): Postgraduální kurs fyziologie a genetiky rostlin. (Skripta.) /kromě genetiky též půdní biologie/
Kolektiv (1987): Novoe v izučenii flory i fauny Bajkala i jevo bassejna.
Kolektiv (1990): Almanach autorů 1.
Kolektiv (l976): Postgraduální kurs biologie pro středoškolské učitele. (Skripta.) /m.j. kapitola Ekologie od Rejmánka a Kořínka a kapitoly z botaniky od Kaliny, Váni, Urbana a Chrtka/
Kolektiv: Ekologia nicieni pasozytów roslin. (Zeszyty problemowe postepów nauk rolniczych.) /parazitická Nematoda/
Kollmannová L., Bubeníková L. et Jindra M. (1963): Angličtina pro pracující.
Kononov A. (1951): Vyprávění o Leninovi.
Kořínek J. (1931): Mikrobiologie. (Rostlinopis 6.)
Kozlova M. M. (ed., 1982): Rastenijevodstvo (biologičeskije osnovy). (Referativnyj žurnal.)
Kubišta V. (?): Obecná cytologie. (Učební text.)
Kvasničková D. et al. (1991): Mezinárodní spolupráce v ekologické výchově.
Leblová S. et Stiborová M. (1988): Biochemie pro posluchače oboru ochrana přírodního prostředí. (Skripta.)
Lhotský S. (1953): Cytologie a anatomie rostlin. (Skripta.)
Lhotský S. (1962): Cytologie a anatomie rostlin. (Skripta.)
Ljubinskij N. A. (1957): Fiziologičeskije osnovy vegetativnogo razmnoženija rastenij.
Lukeš R. (1954): Organická chemie I.
Lunačarskij A. V. (1980): O Leninovi.
Maximov N.A. (1951): Rostlinná fysiologie.
Metlickij L. V. et Korableva N. P. (1965): Biochimija pokoja zapasajuščich organov rastěnij.
Müller W. (1982): Nährstoffaustrag aus weinbergsböden der Mittelmosel unter besonderer Berücksichtigung der Nitrate.
Neff O. (1989): Pole šťastných náhod.
Nesterov N. S. (1960): Očerki po lesovedeniju.
Nováková O. et al. (1988): Praktická cvičení z biochemie. (Skripta.)
Pacák J. (1969): Organická chemie pro středoškolské učitele I.
Pazourková Z., Kvasničková D. et Pikálek P. (1985): Cvičení z biologie pro IV. ročník gymnázia. /cytologie, genetika, roubování, zkoumání biocenóz a ochrana přírody/
Perelygin L. M. (1954): Strojenije drevesiny.
Pernes J. (1988): Spiklenci proti Jeho Veličenstvu.
Petr J., Černý V., Hruška L. et al. (1980): Tvorba výnosu hlavních polních plodin.
Petrů E. (1956):Rostlinné explantáty.
Pirie N. W. (1971): Leaf protein: its agronomy, preparation, quality and use.
Plachotnik A. F. (1981): Struktura nauk ob okeane.
Pleticha P. (1986): Zachráněná příroda.
Podjavorinská L. (1930): Balady.
Poncová J. (1962): Cvičení ze základů zemědělství. (Skripta.)
Prát S. (1931-2): Fysiologie chemická a fysikálně chemická. (Rostlinopis III.)
Příhoda A. (1956): Choroby lesních školek a mlazin.
Příhoda A. (1977): Léčení nákaz cenných stromů. (Praktická ochrana přírody.) (2x)
Regulirovanije vnešněj sredy rastenij.
Rudolf S. (1990): Metráček.
Řezníček T. (1990): Odpady.
Saint-Laurent C. (1974): Oheň a láska.
Samek V. (1978): Ochrana životního prostředí. (Praktická ochrana přírody.) (2x)
Sekera J. (1977): Deklamace.
Semrád S. (1965): Člověk a prostředí v Praze.
Sergejev L. I., Sergejeva K. A. et Melnikov V. K. (1961): Morfo-fyziologičeskaja periodičnosť i zimostojkosť drevesnych rastenij.
Schütz A. (1968): These a cvičení z obecné chemie I. (Skripta.)
Schwarz-Bartová S. (1972): Divotvorná Télumée.
Sládeček F. et Čížek F. (red.; 1987): Obecná biologie. (Skripta.) /m.j. kapitola Ekologie a místo člověka v biosféře od Rejmánka a Kořínka/
Slonim A. D. (ed., 1979): Ekologičeskaja fyziologija životnych.
Stárka J. (1953): Mikrobiologická laboratorní technika. (Skripta.)
Stárka J. (1969): Úvod do biologie. I. část: Život a buňka. Molekulární a buněčná biologie. (Skripta.)
Stojko S. M. (1966): Zapovidniki ta pamjatki prirodi ukrajnskich Karpat.
Stojko S. M. (1977): Karpatam zeleniti vično .
Stojko S. M. et Ermolenko J. P. (1976): Karpati očima dopitlivich.
Strumhaus O., Šula J. et Mrkos O. (1957): Botanika I - učebnice pro šestý postupný ročník.
Strumhaus O., Šula J. et Mrkos O. (1957): Botanika II - učebnice pro sedmý postupný ročník.
Szentmihályi P. S. (1986): Boj o moc a slávu.
Šip L. (1956): Mocart v Prage.
Šiškin, B.K., Linčevskij I.A. (1959): Mezinárodní kodex botanické nomenklatury. (rusky)
Škutina V. (1990): Na hradě plném bláznů (Prezidentův vězeň).
Šmídová M. (1979): Základní praktikum z fyziologie rostlin. (Skripta).
Šula J. (1961): Botanika pro šestý ročník ZDŠ.
Švarc E. (1955): Odvážná školačka.
Tachtadžjan A. L. (1975): Krásnaja kníga - dikorastuščie vidy flory SSSR nuždajuščejesja v ochraně.
Teltcherová L. (1970): Fysiologie rostlin speciální I. Růst a diferenciace. (Skripta.) (2x)
Těplov B. M: (1954): Psychologie.
Vidláková O. (1982): Právní ochrana životního prostředí I. (Skripta.)
Volkenštejn M. V. (1979): Křižovatky vědy.
Vosátka M. (1977): Ochrana přírody a mládež. (Praktická ochrana přírody.)
Werfel F. (1934): Čtyřicet dnů.
Wilde O. (1954): Jak je důležité míti filipa.
Ziegler V. (1977): Geologický průzkum, těžba a ochrana příroda. (Praktická ochrana přírody.) (2x)
a mnoho podobných dalších

ČASOPISY:


Mezinárodní ekologické časopisy


Folia Geobotanica

1. roč. (1966): 1, 2, 3, 4

2. roč. (1967): 1, 2, 3, 4

3. roč. (1968): 1, 2, 3, 4

4. roč. (1969): 1, 2, 3, 4

5. roč. (1970): 1, 2, 3-4

6. roč. (1971): 1, 2, 3, 4 (2x)

7. roč. (1972): 1, 2, 3, 4

8. roč. (1973): 1, 2, 3, 4

9. roč. (1974): 1, 2, 3, 4

10. roč. (1975): 1, 2, 3, 4

11. roč. (1976): 1, 2, 3, 4

12. roč. (1977): 1, 2, 3, 4

13. roč. (1978): 1, 2, 3, 4

14. roč. (1979): 1, 2, 3, 4

15. roč. (1980): 1, 2, 3, 4

16. roč. (1981): 1, 2, 3, 4

17. roč. (1982): 1, 2, 3, 4

18. roč. (1983): 1, 2, 3, 4

19. roč. (1984): 1, 2, 3 (2x), 4

20. roč. (1985): 1, 2, 3, 4

21. roč. (1986): 1, 2, 3, 4

22. roč. (1987): 1, 2, 3, 4

23. roč. (1988): 1, 2, 3, 4

24. roč. (1989): 1, 2, 3, 4

25. roč. (1990): 1, 2, 3, 4

26. roč. (1991): 1, 2, 3, 4

27. roč. (1992): 1, 2, 3, 4

28. roč. (1993): 1, 2, 3, 4

29. roč. (1994): 1, 2, 3, 4

30. roč. (1995): 1, 2, 3, 4

31. roč. (1996): 1, 2, 3, 4

32. roč. (1997): 1, 2, 3, 4

33. roč. (1998): 1, 2, 3, 4

34. roč. (1999): 1, 2, 3, 4

35. roč. (2000): 1, 2, 3, 4

36. roč. (2001): 1, 2, 3, 4

37. roč. (2002): 1, 2, 3, 4

38. roč. (2003): 1, 2, 3, 4

39. roč. (2004): 1, 2, 3, 4

40. roč. (2005): 2 - 3, 4


Journal of Ecology

86. roč. (1998): 1, 2, 3, 4, 5, 6

87. roč. (1999): 1, 2, 3, 4, 5, 6

88. roč. (2000): 1, 2, 3, 4, 5, 6

89. roč. (2001): 1, 2, 3, 4, 5, 6

90. roč. (2002): 1, 2, 3, 4, 5, 6

91. roč. (2003): 1, 2, 3, 4, 5, 6

92. roč. (2004): 1, 3, 4, 5, 6

93. roč. (2005): 1, 2

a starší ročníky umístěné dočasně ve Velké G. (kompletní ročníky bez udání čísel):

vol. 39. roč. (1951): 1, 2

vol. 45. roč. (1957)

vol. 47. roč. (1959): 2, 3

vol. 48. a 49. roč. (1960 a 1961)

vol. 52.-63. roč. (1964-1975)

vol. 64. roč. (1976): 2, 3

vol. 65.-70. roč. (1977-1982)


Functional Ecology

9. roč. (1995): 5

12. roč. (1998): 1, 2, 3, 4, 5, 6

13. roč. (1999): 1, 2, 3, 4, 5 + Suppl. 1 (June)

14. roč. (2000): 1, 2, 3, 4, 5, 6

15. roč. (2001): 1, 3, 4, 5

16. roč. (2002): 1, 2, 3, 4, 5, 6

17. roč. (2003): 1, 2, 3, 4, 5

18. roč. (2004): 1, 3, 4, 5, 6

19. roč. (2005): 1 (2x), 2


Biotropica (momentálně u Petra Sklenáře - 02.10.02)

vol. 1 (1969): 1, 2

vol. 2 (1970): 1, 2

vol. 4 (1972): 1, 2, 3

vol. 5 (1973): 1, 2, 3

vol. 6 (1974): 1, 2, 3, 4

vol. 7 (1975): 1, 2, 3, 4

vol. 8 (1976): 1, 2, 3, 4

vol. 9 (1977): 3

vol. 11 (1979): 1, 2, 4

vol. 12 (1980): 2, 3, 4

vol. 13 (1981): 2, 2 suppl., 4

vol. 14 (1982): 2, 3, 4

vol. 15 (1983): 1, 2, 3, 4

vol. 16 (1984): 1, 2, 3, 4

vol. 17 (1985): 1, 2, 3, 4

vol. 18 (1986): 1, 2, 3, 4

vol. 19 (1987): 1, 2, 3, 4

vol. 20 (1988): 1, 2, 3, 4

vol. 21 (1989): 1, 2, 3, 4

vol. 22 (1990): 1, 2, 3, 4

vol. 23 (1991): 1, 2, 3, 4a, 4b


Trends in Ecology & Evolution

vol. 15 (2000): 1-12

vol. 16 (2001): 1-5, 7, 9-12

vol. 17 (2002): 1, 5-12

vol. 18 (2003): 3-10, 12

vol. 19 (2004): 1 (2x), 2 (2x), 3 (2x), 4 (2x), 5 (2x), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

vol. 20 (2005): 1, 2


Plant species biology

vol. 15 (2000): 1, 2, 3, 3

vol. 16 (2001): 1, 2, 3

vol. 17 (2002): 1, 2 a 3

vol. 18 (2003): 2+3

vol. 19 (2004): 1 (2x), 2 (2x), 3 (2x)

vol. 20 (2005): 1, 2, 3


Journal of Vegetation Science

vol. 15 (2004): 1, 2, 3, 4


Applied Vegetation Science

vol. 7 (2004): 1
Časopisy ČSBS / ČBS


Calluna

5. roč. (2000): 1

6. roč. (2001): 1


Preslia

5. roč. (1927): jediné číslo

24. roč. (1952): 1

25. roč. (1953): 1, 2, 3, 4

26. roč. (1954): 1 (2x), 2, 3

27. roč. (1955): 2

28. roč. (1956): 1 (2x) + index, 2 (3x), 3, 4 (2x)

29. roč. (1957): 1 (2x), 2, 3, 4 (3x)

30. roč. (1958): 1 (3x), 2 (2x), 3 (2x), 4 (3x) + index

31. roč. (1959): 1 (3x), 2 (2x), 3 (4x), 4 (3x)

32. roč. (1960): 1 (3x), 2, 3 (2x), 4 (3x)

33. roč. (1961): 1 (3x), 2 (3x), 3 (3x), 4 (3x)

34. roč. (1962): 1+2, 3 (2x), 4 (3x)

35. roč. (1963): 1 (4x), 2 (2x), 3 (3x), 4 (4x)

36. roč. (1964): 1 (3x), 2 (3x), 3 (3x), 4 (3x) + index

37. roč. (1965): 1 (4x), 2 (3x), 3 (3x), 4 (4x) + index

38. roč. (1966): 1 (3x), 2 (3x), 3 (3x), 4

39. roč. (1967): 1 (3x), 2 (4x), 3 (2x), 4 (3x)

40. roč. (1968): 1 (2x), 2 (2x), 3 (3x), 4 (2x)

41. roč. (1969): 1 (3x), 2 (3x), 3 (4x), 4 (2x)

42. roč. (1970): 1 (3x), 2 (4x), 3 (4x), 4 (4x)

43. roč. (1971): 1 (3x), 2 (3x), 3 (3x), 4 (3x)

44. roč. (1972): 1 (3x), 2 (3x), 3 (3x), 4 (3x)

45. roč. (1973): 1 (3x), 2 (3x), 3 (3x), 4 (3x)

46. roč. (1974): 1 (3x), 2 (3x), 3 (3x), 4 (3x)

47. roč. (1975): 1 (5x), 2 (3x), 3 (2x), 4 (2x)

48. roč. (1976): 1, 2 (3x), 3 (2x), 4 (4x)

49. roč. (1977): 1 (2x), 2 (2x), 3 (2x), 4 (2x)

50. roč. (1978): 1 (2x), 2, 3 (2x), 4 (2x)

51. roč. (1979): 1 (2x), 2 (2x), 3, 4 (3x)

52. roč. (1980): 1 (2x), 2u (2x), 3 (4x), 4 (2x)

53. roč. (1981): 1 (3x), 2 (2x), 3 (3x), 4 (3x)

54. roč. (1982): 1 (3x), 2 (3x), 3 (3x), 4 (5x)

55. roč. (1983): 1 (4x), 2 (3x), 3 (5x), 4 (2x)

56. roč. (1984): 1 (3x), 2, 3 (4x), 4 (5x)

57. roč. (1985): 1 (5x), 2 (5x), 3 (4x), 4 (3x)

58. roč. (1986): 1 (3x), 2 (3x), 3 (4x), 4 (4x)

59. roč. (1987): 1 (4x), 2 (4x), 3 (4x), 4 (3x)

60. roč. (1988): 1 (4x), 2 (4x), 3 (4x), 4 (4x)

61. roč. (1989): 1 (4x), 2 (4x), 3 (4x), 4 (5x)

62. roč. (1990): 1 (5x), 2 (4x), 3 (4x), 4 (4x)

63. roč. (1991): 1 (2x), 2 (3x), 4

64. roč. (1992): 2, 3, 4

65. roč. (1993): 1, 2, 3 (2x), 4

66. roč. (1994): 1 (2x), 2, 3, 4

67. roč. (1995): 1, 2, 3+4

68. roč. (1996): 1 (2x)

69. roč. (1997): 4

70. roč. (1998): 2

71. roč. (1999): 1-2, 3, 4

72. roč. (2000): 1, 2-4

73. roč. (2001): 1, 2, 3, 4

74. roč. (2002): 1, 2, 3, 4

75. roč. (2003): 1, 2, 4

76. roč. (2004): 1, 2, 3, 4


Studia Botanica Čechica / Čechoslovaca

V. roč. (1942): 1-2

IX. roč. (1948): 1

X. roč. (1949): 4

XI. roč. (1950): 4


Zprávy ČSBS / ČBS

roč. 6. (1971): 1, 2, 3

roč. 7. (1972): 1, 2-3

roč. 8. (1973): 3

roč. 9. (1974): 1 (2x), 2

roč. 10. (1975): 1 (2x)

roč. 11. (1976): 1

roč. 12. (1977): 1, 3

roč. 13. (1978): 1, 2, 3

roč. 14. (1979): 1

roč. 15. (1980): 1, 2 (2x)

roč. 16. (1981): 1

roč. 17. (1982): 2

roč. 18. (1983): 1, 2, 3

roč. 19. (1984): 2

roč. 20. (1985): 2

roč. 21. (1986): 1, 2, 3

roč. 22. (1987): 1 (2x)

roč. 23. (1988): 1 (2x), 2

roč. 24. (1989): 1, 2

roč. 25. (1990): 1

roč. 27. (1992) jediné číslo, vyšlo 1994

roč. 28. (1993) jediné číslo, vyšlo 1994

roč. 29. (1994) jediné číslo, vyšlo 1995

roč. 30. (1995): 1


příloha 1 (1968): Mezinárodní Kód botanické nomenklatury 1966 (přeložil J. Holub).

příloha 1 (1973): Mezinárodní Kód botanické nomenklatury 1972 (změny oproti vydání z r. 1968, přeložil J. Holub).

příloha (1982): 70 let Československé botanické společnosti.

příloha (1978/1): Bibliografické citace a zkratky.

příloha (1995/1): 34. floristický kurs ČBS v Břeclavi I.

Materiály 15 (1997): Fytocenologický výzkum ČR, Chytrý M. & Neuhäuslová Z. (eds.), 2x

Materíály 17 (1999): Změny rostlinstva a jejich sledování (Monitoring vegetation change), Kučera T., & Kirschnerová L.(eds.)


Časopisy UK a dalších univerzit


Československé botanické listy

I. roč. (1948/49): 1 (2x), 2-3 (2x), 4-5, 6 (2x), 7-8, 9 (2x), 10 (2x)

II. roč. (1949/50): 1 (2x), 2-3 (2x), 4, 5-6 (2x), 7 (2x), 8-9 (2x), 10 (3x)

III. roč. (1950/51): 1 (2x), 2 (2x), 3-4 (2x), 5 (2x), 6 (2x), 7 (2x), 8 (2x), 9 (2x), 10

IV. roč. (1951/52): 1, 2-3, 4, 5, 6, 7, 8 (2x), 9, 10

V. roč. (1952/53): 1, 2, 3, 4, 5


Novitates botanicae

(1964): jediné číslo

(1965): jediné číslo (3x)

(1966): jediné číslo

(1967): jediné číslo

(1972): jediné číslo (2x)

(1982): 1

(1985): 2

(1987): 3

(1988): 4

(1989): 5

(1990): 6

(1991 - 92): 7 (2x)

(1993 - 94): 8

(1995): 9

(1996): 10

(1997): 11

(1998): 12

(1999): 13

(2000): 14

(2001): 15

(2002): 16


Acta Universitatis Carolinae - Biologica

(1954): 4 - Hendrych R.: Poznámky k problému vznikání a vývoje druhu u vyšších rostlin.

(1955): 4 - Jeník J.: Sukcese rostlin na náplavech řeky Belé v Tatrách. (3x)

(1956): 3 - Neuhäusl R.: Fytocenologický rozbor asociace Acorus calamus - Carex rostrata v jižní části rybníka Nový Kanclíř (Třeboňská pánev).

(1962): 3 - Cejp K.: Druhy rodu Pythium Pringsh. ze skupiny Pythium debaryanum Hesse z Československa.

- Blažková D.: Fytocenologická studie Roblínských lesů.

(1964): 1 - Sen D. N.: Root system and root ecology of Tilia europaea L. (var. platyphyllos et var. cordata). Kořenový systém a kořenová ekologie lípy velkolisté a malolisté. (3x)

(1968): 3 - El-Shinnawi M. M.: Effect of some inorganic Salts on the nitrification rate, the total number of bacteria and Azotobacter in Czech old alluvial cultivated soil.

- Seifert J.: Effect of predrying soil on nitrate production.

- Chrtek J.: Anmerkungen zu den Arten der Gattung Origanum L. aus dem Sinai-Gebiet.

- Hendrych R.: A treatise of Thesium arvense.

- Skalická A.: Taxonomische Revision der Gattung Lembotropis Griseb.


Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis - Biologia

XIII. roč. (1972): 3, 7

XIV. roč. (1973): 1, 6, 7

XVII. roč. (1976): 4, 8


Thaiszia - Journal of Botany.

8 vol. (1998): 1


Časopisy muzeí


Muzeum a současnost

1. roč. (1986)

2. roč. (1987) (3x)

8. roč. (1994)


Severočeskou přírodou

(1984): 16

(1985): 17

(1986): 19

(1987): 20

(1988): 21

(1989): 22, 23

(1990): 24

příloha (1987): Kubát K. (red.): Dokumentační přírodovědný průzkum lokality Trabice v Českém středohoří.Mostecko - Litvínovsko - Oddíl přírodních věd / Příroda

(1967): 4

(1969): 6


Acta Musei Reginaehradecensis - Scientiae Naturales

1. roč. (1959): 2, 3

2. roč. (1960): 1, 2 (vyšlo 1961)

3. roč. (1961): 1-2

4. roč. (1962): 1-2Časopisy státní ochrany přírody


Ochrana přírody

Rejstřík ročníků 1 - 15 (1946 - 1960)

19. roč. (1964): 2, 3, 4, 6, 9, 10

20. roč. (1965): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-10

21. roč. (1966): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (2x), 8, 10

22. roč. (1967): 1, 2, 4, 5, 6 (2x), 7, 8, 9, 10

23. roč. (1968): 4, 7, 8, 9, 10 (2x)

24. roč. (1969): 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-10

25. roč. (1970): 1, 2, 3, 4-5, 6, 7, 8

26. roč. (1971): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

27. roč. (1972): 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

28. roč. (1973): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10

29. roč. (1974): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

30. roč. (1975): 1, 2, 3, 4, 5-6, 7, 8-9, 10

31. roč. (1976) - viz Památky a příroda

47. roč. (1992): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9

49. roč. (1994): 6


Příroda

(1994): 1

(1996): 5,6,7

(1997): 10 (2x), 11

(1998): 12


Památky a příroda

(1976): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


Natura pragensis

(1987): 5 - Kubíková J. et al.: Bot. průzkum chráněných území vltavského údolí v J části Prahy.

(1997): 14 - Kubíková J. et al.: Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka.

- Jaroš V.: Rostlinná společenstva JV části Prahy se zřetelem na botanicky významná území.

- Špryňar et al.: Příspěvek k poznání pražské květeny.


Bohemia centralis

(1974): 3 - Český kras

(1975): 4 - Křivoklátsko

(1996): 25 - Vlašimsko, Český kras, Křivoklátsko


Stipa

(1977): 3


Práce a studie KSSPPOP Východočeského kraje - Ochrana přírody a krajiny / Příroda

(1979): 11

(1980): 12

(1982): 13, 14


Zpravodaj Český kras

(1983): 1, 3

(1984): 2


Zpravodaj CHKO Šumava

(1972): 13

(1973): 15


Rocenka Správy KRNAP

1992

1993

1994

1997


Formica

4. roč. (2001): 4

5. roč. (2002): 5

6. roč. (2003): 6Environmentalistické časopisy


Acta průhoniciana

(1964): 10

(1965): 11

(1966): 12, 13

(1967): 15

(1968): 16, 17

(1969): 19, 20, 21, 22

(1970): 23

(1971): 24

(1972): 25, 26, 27

(1974): 29, 30, 31, 32

(1975): 33

(1976): 35, 36, 37

(1978): 38, 39

(1979): 40, 41

(1980): 42

(1981): 43, 44

(1982): 45

(1983): 46, 47

(1984): 48, 49

(1985): 50, 51, 52

(1987): 53

(1988): 54, 55, 56

(1989): 57

(1990): 58, 59

(1992): 60


Vědecké práce Výzkumného a šlechtitelského ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích

(1967): 4

(1970): 5

(1973): 6

(1977): 4 (2x)


Ročenka VÚOZ Pruhonice

(1990)

(1991-1992)


Planeta

I. roč. (1993): 2, 5, 12

II. roč. (1994): 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

III. roč. (1995): 4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12

IV. roč. (1996): 2


Eko (Ekologie & technologie)

1. roč. (1990): 1, 2

2. roč. (1991). 3, 4Lesnické časopisyZprávy státních výzkumných ústavů lesnických ČSR - Ročenka

(1947): 1

(1949): 3


Práce výzkumných ústavů lesnických ČSR / ČSSR / Práce VÚLHM

(1954): 5, 6

(1955): 9

(1956): 10, 11

(1957): 13

(1958): 14, 15

(1959): 16, 17

(1960): 18

(1961): 22

(1962): 25

(1963): 27

(1964): 28

(1966): 33

(1968): 35, 36

(1969): 37, 38

(1971): 40

(1972): 41, 42

(1973): 44

(1974): 45

(1977): 50

(1979): 54

(1980): 57


Communicationes Instituci forestalis Čechosloveniae

(1969): 6


Vedecké práce VÚLH v Banskej Štiavnici

(1962): 3


Vedecké práce VÚLH vo Zvolene

(1970): 13

(1977): 25 - zařazeno jako Eb 9


Acta Instituci forestalis Zvolenensis

(1973): 4


Zprávy lesnického průzkumu

(1982): 2

(1983): 1


Journal of Forest Science

47. roč. (2001): Spec. Issue (2nd International Workshop The Ore Mountains 2000: Die Back of Norway Spruce and Birch - Current Knowledge and Perspectives, Kovářská, September 18-22, 2000)


Ročenka programu ICP Forests

(2001): Monitoring zdravotního stavu lesa v České republice


Populární přírodovědecké časopisy


Živa

II. roč. (1954): 5

III. roč. (1955): 2, 6

VII. roč. (1959): 4

VIII. roč. (1960): 6

IX. roč. (1961): 2, 3, 5, 6

X. roč. (1962): 2, 3, 5, 6

XIV. roč. (1966): 2, 3, 4, 5

XV. roč. (1967): 3

XVI. roč. (1968): 1, 3

XVII. roč. (1969): 4, 6

XIX. roč. (1971): 2, 5

XX. roč. (1972): 3, 5

XXII. roč. (1974): 1, 2, 3, 4, 5

XXIII. roč. (1975): 2

XXIV. roč. (1976): 2, 4, 5

XXV. roč. (1977): 3, 4

XXVI. roč. (1978): 3, 5, 6

XXVII. roč. (1979): 1, 3, 4

XXXII. roč. (1984): 2, 4

XXXV. roč. (1987): 6

XXXVI. roč.: (1988): 2

XXXVII. roč.: (1989): 1

XXXVIII. roč.: (1990): 3, 5

XXXIX. roč.: (1991): 4

XL. roč.: (1992): 4

XLII. roč. (1994): 1, 2

XLIII. roč. (1995): 2

XLV. roč. (1997): 1, 2, 3, 4

XLVI. roč. (1998): 1, 3, 4, 5, 6

XLVII. roč. (1999): 1, 3, 5

XLVIII. roč. (2000): 1, 4

XLIX. roč. (2001): 1, 4, 5, 6

L. roč. (2002): 1, 2, 3, 4, 5, 6

LI. roč. (2003): 1, 2, 3, 4, 5, 6

LII. roč. (2004): 1, ukázkové číslo, 2, 3, 4, 5, 6

LIII. roč. (2005): 1, 2, 3, 4, 5, 6

LIV. roč. (2006): 1, 4, 5, 6

LV. roč. (2007): 1, ukázkové číslo, 2


Vesmír

45. roč. (1966): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12

46. roč. (1967): 5

47. roč.(1968): 11

48. roč.(1969): 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

49. roč.(1970): 1, 2, 3 (2x), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

50. roč.(1971): 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 (2x)

51. roč.(1972): 4, 5, 9, 10, 11, 12

52. roč.(1973): 1, 2, 5, 6 (2x), 7, 8, 9, 10, 12

53. roč.(1974): 1, 2, 3 (2x), 4, 5, 6, 7, 8, 9 (2x), 10, 11, 12

54. roč.(1975): 7

55. roč.(1976): 9

56. roč.(1977): 5

57. roč.(1978): 3, 5, 6, 10

59. roč.(1980): 2, 8, 9 (2x), 10, 12

60. roč.(1981): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12

61. roč.(1982): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12

62. roč.(1983): 1, 6, 7, 11, 12

63. roč.(1984): 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

64. roč.(1985): 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12

65. roč.(1986): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

66. roč.(1987): 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11

67. roč.(1988): 1, 2, 3 (2x), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

68. roč.(1989): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

69. roč.(1990): 1, 2, 4, 5, 6

71. roč.(1992): 6, 7, 12

72. roč.(1993): 3

73. roč.(1994): 9, 11, 12

74. roč.(1995): 2, 6, 8

75. roč.(1996): 4Populární ochranářské časopisy


Naší přírodou

1. roč. (1981): 1, 3, 5, 6, 7, 8-9

2. roč. (1982): 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12

3. roč. (1983): 1, 10, 12

4. roč. (1984): 1, 4, 5, 6, 7, 9

5. roč. (1985): 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12

6. roč. (1986): 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12

7. roč. (1987): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

8. roč. (1988): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

9. roč. (1989): 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

10. roč. (1990): 1, 2, 3, 4, 5, 6


Nika

0. roč. (1979): 1, 2, 3

II. roč. (1981): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

III. roč. (1982): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

IV. roč. (1983): 1(2x), 2, 3(2x), 4(2x), 5(3x), 7(2x), 8(2x), 9(2x), 10(3x)

V. roč. (1984): 1, 2, 3(2x), 4(2x), 5(2x), 6, 7(2x), 8(2x), 9(2x), 10(2x)

VI. roč. (1985): 1(2x), 2(2x), 3(2x), 4(2x), 5(2x), 6(2x), 7(2x), 8(2x), 9(2x), 10(2x)

VII. roč. (1986): 1(2x), 2(2x), 3(2x), 4(2x), 5(2x), 6(2x), 7(2x), 8(2x), 9, 10(2x)

VIII. roč. (1987): 3-4, 5-6(2x), 7-8(2x), 9-10(2x), 11-12(2x)

IX. roč. (1988): 1-2, 3-4(2x), 5-6, 7-8, 9-10(2x), 11-12(2x)

X. roč. (1989): 3-4, 5-6, 7-8, 9-10

XI. roč. (1990): 1-2, 3-4, 5-6, 7-8(2x), 9-10

XII. roč. (1991): 1(2x), 2(2x), 3(2x), 4(2x), 5(2x), 6(2x), 7, 8, 9(2x), 10(2x)

XIII. roč. (1992): 1(2x)

XIV. roč. (1993): 1(2x), 2(2x), 3(2x), 4(2x), 5(2x), 6(2x), 7(2x), 8(2x), 9(2x), 10

XV. roč. (1994): 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10

XVI. roč. (1995): 1, 3, 4, 5-6 (2x), 7-8, 9-10

XVII. roč. (1996): 1-2, 3-4 (2x), 5-6, 7-8

XVIII. roč. (1997): 1-2Ostatní zahraniční časopisy


Godišen zbornik - Biologija (vydává Prirodno-matematički fakultet na Univerzitetot Kiril i Metodij Skopje)

(1975): 27-28

(1976): 29

(1977): 30

(1978): 31

(1979): 32

(1981): 34

(1987): 37-38


Geobotanika (vydává Botaničeskij institut Akademii nauk SSSR Leningrad)

(1952): 8


Brenesia (vydává Museo National de Costa Rica)

(1989): 32

(1990): 34


Korean Nature (vydává Association for Nature Conservation of D. P. R. K.)

(1977): 4