Prostorová aktivita pestřenek rodu Eristalis (Diptera: Syrphidae)

Hadrava, J. (1), Mikát, M. (1), Pavlíková, A. (2), Uhlíková, N. (5), Gruberová, P. (6), Janovský, Z. (3), Korábek, O. (1), Faltýnková, J. (4), Dvořák, T. (7), Matoušková, E. (8), Požárová, D. (9)

1) katedra zoologie, PřF UK, Praha
2) katedra zoologie, PřF JU, České Budějovice
3) katedra botaniky, PřF UK, Praha
4) PřF UK, Praha
5) Gymnasium Jana Keplera, Praha
6) Gymnasium Jaroslava Vrchlického, Klatovy
7) Gymnasium Jana Masaryka, Jihlava
8) Gymnasium Sokolov
9) Gymnasium Zikmunda Wintra, Rakovník

Pestřenky (Diptera: Syrphidae) jsou jedněmi z nejčastějších opylovačů lučních rostlin, zejména v průběhu pozdního léta. Relativně málo je však dosud známo jak o jejich početnostech, tak i prostorové aktivitě. Z pohledu opylování i biologie pestřenek jsou přitom tyto informace poměrně důležité (absolutní četnost návštěv na rostlinách, přenos pylu mezi vzdálenějšími populacemi téhož druhu rostliny).

Pokusili jsme se tyto chybějící informace doplnit pomocí zpětných odchytů (capture-mark-recapture) pestřenek rodu Eristalis. Náš výzkum probíhal v letech 2009–2011 na vlhkých loukách na JZ Kutnohorska. V letech 2009 a 2010 byli jedinci značeni individuálně, v roce 2011 kódem označujícím místo a den označení. Zastoupení zpětně odchycených jedinců bylo nízké (do 10 %). Většina zpětně odchycených jedinců byla zaznamenána poblíž místa označení. Někteří jedinci však překonali stovky metrů i za méně než hodinu. Od druhu Eristalis pertinax byl zpětně odchycen menší podíl jedinců než od druhů E. tenax a E. interruptus, což může souviset s jejich větší migrační aktivitou. Délka přeletů se signifikantně lišila mezi druhy E. tenax a E. interruptus. Rozdíl byl způsoben zejména zvýšenou migrační aktivitou samců E. interruptus.

Celkově lze konstatovat, že pestřenky jsou v krajině poměrně mobilní a že mohou v reálném čase (tj. po dobu životnosti pylu) zprostředkovávat přenosy pylu mezi jednotlivými populacemi (loukami). Aktivita jednotlivých druhů pestřenek se však v tomto směru poměrně výrazně liší.

Tento výzkum byl podpořen grantem GAČR P505/11/1589.

Presentováno na konferenci Zoologické dny 2012 v Olomouci ve dnech 9.-10. 2.  2012.

Zpět do sekce Kde o sobě dáváme vědět.


 

PřílohaVelikost
PDF icon Poster v pdf5.55 MB