Co ovlivňuje reprodukční úspěšnost běžných druhů rostlin v krajině?

Janovský, Z. (1), Tomšová, P. (2), Jersáková, J. (2), Herben, T. (1,3)

1) katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta University Karlovy
2) katedra ekologie a biologie ekosystémů, Přírodovědecká fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích
3) Botanický ústav, AVČR, Průhonince

Většina našich rostlin se při šíření na nové lokality i při zmlazování těch stávajících musí spoléhat na sexuální rozmnožování. Jeho úspěch pak ovlivňuje více faktorů: (i) typ stanoviště (živiny, konkurence, způsob obhospodařování atd. - v našem případě luční a lemové biotopy); (ii) dostupnost opylovačů (v našem případě pestřenek); (iii) dostatek partnerů k rozmnožování (velikost lokální populace); (iv) vhodné načasování rozmnožování (překryv kvetení a aktivity opylovačů. Relativní vlivy těchto faktorů jsme zkoumali u dvou řebříčků (A. millefolium agg. a A. ptarmica) v zemědělské krajině středních Čech.

Typ stanoviště výrazně ovlivňoval reprodukční úsilí druhů (množství květenství), ale samotnou reprodukční úspěšnost prakticky neovlivňoval. Lokální velikost populace měla mírný vliv pouze na vzácnější a méně početný z obou druhů (A. ptarmica). Největší vliv pak měla dostupnost opylovačů, která úzce souvisela s načasováním kvetení. Populace kvetoucí na počátku doby kvetení požívaly cca osmkrát vyšší density opylovačů, než populace kvetoucí na konci doby kvetení. Načasování kvetení souviselo z velké části s načasováním sečí. Zejména v případě A. ptarmica jsou při současném způsobu obhospodařování (v duchu agroenvironmentálních dotací) luční populace prakticky neschopné se rozmnožovat a populace v lemových biotopech představují jediný relevantní zdroj diaspor. Situace A. millefolium je příznivější, ale i zde posuny kvetení způsobené sečí způsobují významný pokles produkce semen.

Presentováno na konferenci České společnosti pro ekologii (ČSPE) v Brně ve dnech 18.-20.10. 2013.

Zpět do sekce Kde o sobě dáváme vědět.

PřílohaVelikost
PDF icon Poster z konference742.63 KB