Factors influencing abundances of hoverfly pollinators in agricultural landscape: Do unmown verges provide quality catering?

Horčičková, E. (1), Janovský, Z. (1), Pavlíková, A. (1,5), Mikát, M. (1), Hadrava, J. (1), Kmecová, K. (2), Požárová, D. (3), Smyčka, J. (1), Herben, T. (1,4)

1)Katedra botaniky, PřF UK v Praze
2)Gymnázium Znojmo
3)Gymnázium Rakovník
4)Botanický ústav AV ČR, Průhonice
5) Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice

Přestože bývají pestřenky (Syrphidae) obecně považovány za generalistické opylovače, lze u
nich pozorovat jisté druhově specifické habitatové preference. V zemědělské kulturní krajině
Kutnohorska jsme studovali spektrum pestřenek a kvetoucích rostlin na dvakrát ročně sečených
loukách a v jejich nesečených okrajích. Sběr dat probíhal celkem na 175 bodech během tří
časových period prostřednictvím odchytu opylovačů na ploše 4 × 4 m a zaznamenáváním
kvetoucích rostlin na téže ploše a v jejím 15m okolí.

Preference, ale samozřejmě též složení opylovačů se měnilo v průběhu vegetační sezóny.
Rozdíl se projevil i mezi loukami a lemy, byl ale překryt výraznější afinitou opylovačů ke
konkrétním rostlinám.

Výzkum je financován Grantovou agenturou České republiky (GAČR P505/11/1589) a Britskou ekologickou společností.

Presentováno na konferenci Zoologické dny 2013 v Brně ve dnech 7.-8. 2.  2012.

Zpět do sekce Kde o sobě dáváme vědět.