Protichůdné selekční tlaky opylovačů a granivorů

Pavlíková, A. (1), Říhová, D. (2), Janovský, Z. (3), Mikát, M. (2), Ponert, J. H. (4), Vosolsobě, S. (4)

1) katedra zoologie PřF JU, Branišovská 31, České Budějovice, 370 05
2) katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2, 128 44
3) katedra botaniky PřF UK, Benátská 6, Praha 2, 128 43
4) katedra experimentální biologie rostlin PřF UK, Viničná 5, Praha 2, 128 43

Většina lučních rostlin je entomogamních a zpravidla potřebují návštěvu opylovače, aby se mohly generativně rozmnožovat. Rostliny vyvíjejí strategie, jak opylovače přilákat. Kompetice o ně však neprobíhá jen mezi druhy, ale i mezi jedinci ve stejné populaci. Zajímalo nás, které vlastnosti rostlin ovlivňují přitažlivost pro opylovače a jak silný selekční tlak mohou tito opylovači na rostliny vyvíjet.

Tyto závislosti jsme zkoumali na typické rostlině vlhkých luk, čertkusu lučním, který má široké spektrum generalistických opylovačů, především pestřenek z rodů Eristalis a Helophilus. Po tři roky jsme na dvou lokalitách sledovali aktivity opylovačů a reprodukční úspěšnost rostlin v trvalých plochách. Navíc jsme sledovali na stejných rostlinách i míru predace semen žírem housenek mikrolepidopter.

Spektrum i početnost opylovačů se významně liší mezi lokalitami i lety. Pestřenky reagují na povětrnostní podmínky, avšak více je ovlivňují vlastnosti rostliny. Dále rozlišují, nakolik je rostlina rozkvetlá, a upřednostňují vysoké rostliny a velká květenství. Druhy E. tenax a E. interruptus pečlivěji vybírají živné rostliny uprostřed dne oproti ránu a večeru. Uprostřed dne jsou také délky jejich návštěv květů kratší. Granivoři preferovali při výběru rostlin stejné vlastnosti jako opylovači. Jejich výskyt byl celkově méně předvídatelný.

Vlastnosti rostliny ovlivnily 39,8 % variability v produkci životaschopných semen. Opylovači ovlivnili 2 % variability a predátoři semen 5,7 %. Při stejném reprodukčním úsilí byly úspěšnější rostliny, které rozložily své rozmnožování do více let.

Domníváme se, že pozorovanou situaci způsobují protichůdné selekční tlaky ze strany opylovačů a predátorů semen, přičemž granivorie se svým nahodilým výskytem a potenciálem zničit celou násadu semen převažuje svým vlivem nad vlivem rozdílných navštěvovaností opylovači. Nepředvídatelný tlak granivorů může také stát za zvýhodněním rostlin rozkládajících reprodukci do více let.

Tento výzkum byl podpořen z prostředků grantu GAUK č. 66510. Presentováno na konferenci Zoologické dny v Brně ve dnech 17.-18.2. 2011.

Zpět do sekce Kde o sobě dáváme vědět.