Pestřenky a květy - konzervativnost nebo preference?

Pospíšková, M. (1), Aldorfová, K. (2), Faltýnková, J. (3), Smyčka, J. (1), Janovský, Z. (1), Martinek, J. (3), Mikátová, Š. (3), Jersáková, J. (4)

1) katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta UK, Praha
2) Gymnasium Českolipská, Praha
3) Přírodovědecká fakulta UK, Praha
4) katedra biologie ekosystémů, Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice

Jednou z podstatných vlastností, která popisuje chování opylovače, je jeho věrnost jednotlivým druhům živných rostlin. Ta souvisí jednak s prostorovou aktivitou opylovače (jak moc se zdržuje v oblastech, kde se v louce agreguje daná rostlina) a jednak s tím, jak často mění opylovač druh živné rostliny v rámci takové oblasti.

Náš výzkum se zaměřil na tři velké druhy pestřenek: Eristalis tenax, E. interruptus a Helophilus trivittatus a jejich výběr rostlin v rámci střídavě vlhké oligotrofní louky (lokalita K Handrkovu, JZ Kutnohorsko). Konkrétně jsme sledovali vztah těchto tří dominantních druhů opylovačů k živné rostlině čertkusu lučnímu. Sledovaným druhům vzlétajícím z čertkusu byla nabízena dvojice rostlin, tvořená vždy čertkusem a jednou z dalších aktuálně kvetoucích dominantních rostlin (kyprej vrbice, řebříček bertrám a chrpa luční).

V případě nabídky čertkusu a kypreje nebo bertrámu pestřenky výrazně preferovaly čertkus. Kyprej byl ze sledovaných rostlin porovnávaných s čertkusem nejméně oblíbený. H. trivittatus jej volil ve 43 % případů a E. tenax a E.interruptus jej nevolily vůbec. V preferencích k bertrámu se všechny tři druhy podobají a volí jej před čertkusem pouze asi ve 20 % přeletů.

Pokud byla nabídnuta kombinace chrpa a čertkus, preference čertkusu se významně snížila. Oba druhy rodu Eristalis chrpu volili ve 40 % přeletů, druh H. trivittatus dokonce v 68 %. Jedním z možných vysvětlení je, že sledované pestřenky chrpu od čertkusu špatně odlišují.

Převládající preference čertkusu může být založena na konzervativnosti pestřenek, či na skutečné preferenci čertkusu. Nejpravděpodobnějším vysvětlením je ale kombinace obou faktorů. Proto jsme zkusili nabízet bertrám a čertkus i pestřenkám E.tenax sedícím na bertrámu. Poté však preferovali čertkus jen v 38 %. Toto by podporovalo spíše konzervativnost pestřenek než preferenci čertkusu.

Celkově lze říci, že oba druhy rodu Eristalis mají podobné preference k rostlinám, rozdílné od H. trivittatus.

Presentováno na konferenci Zoologické dny v Brně ve dnech 17.-18.2. 2011.

Zpět do sekce Kde o sobě dáváme vědět.