Náš svět

Většina našeho výzkumu se odehrává na loukách na jihozápadním Kutnohorsku na plošině jižně od Kralic 7 km východně od Uhlířských Janovice. Ač se jedná o na první pohled zcela obyčejnou českou venkovskou krajinu, zachovala se v ní díky souhře více vlivů cenná společenstva rostlin a živočichů, která v okolí zmizela nejčastěji někdy ve čtyřicátých či padesátých letech 20. století. Na druhou stranu se nejedná o nějaké zvláště chráněné území, a tak můžeme sledovat, jak se neregulovaná činnost člověka promítá v krajině.
V tomto oddíle našich stránek najdete povídání o zajímavostech lokalit, na nichž pracujeme a také o rostlinách a živočiších, jež zkoumáme a již někdy zkoumají nás.

Posice studovaného území v rámci středních Čech

Obr. 1 - Poloha zkoumaného území v rámci středních Čech - zdroj: www.mapy.cz.

Kralicko se nachází na plošině ve výšce okolo 500 m n. m. (nejvyšší bod Březina 555 m n.m.) na hlavním rozvodím mezi Sázavou a Labem. Podnebí je tu o chladnější a vlhčí nejen než v nedalekém Polabí, ale o něco i než v údolí Sázavy. Tato skutečnost spolu s jílovitými půdami, vzniklými z prvohorních ortorul příliš nepřála klasickému intensivnímu zemědělství, jako tomu jinak je ve zbytku okresu Kutná Hora. I zde sice došlo k velkému množství velkoplošných zásahů do krajiny, zejména k melioracím, ale kvůli nízké prioritě oblasti nebyly tak důsledné. Některé louky proto vypadají po stránce společenstev živočichů a rostlin velmi podobně tomu, jak asi mohly vypadat někdy v první polovině 20. století.

rybník Krsovec, v pozadí ves Svatý Jan (též Krsovice)

Obr. 2 - Rybník Krsovec a přiléhající louky, na pozadí osada Sv. Jan (též Krsovice)

Asi nejhezčím příkladem je louka K Handrkovu u Vernýřova se zbytky málo úživných porostů, včetně zbytků vřesovištní pastviny. Většina zdejších druhů, dle srovnání s florstickými zápisky z 30. let, dokázala přežít až dodnes, narozdíl od většiny míst v okolí. Někdy dříve běžné luční druhy dokázaly přežít v nepravidelně kosených lemech luk, jako se tomu stalo v případě upolínů (Trollius altissimus) na lokalitě U Trnové. Výskyt upolínů v této oblasti (doposud jsme nalezli 3 malé populace) je jediným známým výskytem upolínů v oblasti mezi Brdy a Železnými horami. Nejen tato skutečnost podtrhuje, o jak zajímavé území ve středních Čechách se jedná.

louka K Handrkovu u vsi Vernýřov

Obr. 3 - Louky K Handrkovu v červenci, na pozadí rybník Bezděkov