Seznam úloh

1. Odolnost rostlin vůči mrazu (Petr Sklenář)

Ekofyziologická úloha zaměřená na studium tolerance cévnatých rostlin k mrazu. Úloha zahrnuje meření teploty pletiv pomocí Cu-Co termočlánků, terénní odběr a přípravu vzorků k podchlazování a experimentální podchlazování pletiv.

 
2. Distribuce sněhové pokrývky (Jaroslav Vojta)

Úloha zaměřená na studium prostorového rozložení sněhové pokrývky v závislosti na reliéfu terénu. V předem vybraných bodech se pomocí lavinových sond měří výška sněhové pokrývky, výsledky jsou zpracovány pomocí nástrojů GIS. V návaznosti na data pocházející z letního fytocenologickéhoý kurzu jsou údaje o distribuci sněhové pokrývky korelovány s prostorovým rozmístěním rostlinných společenstev.

 
3. Zimní mikroklima a fyzikální vlastnosti sněhové pokrývky (Petr Sklenář)

Úloha zaměřená na měření specifických podmínek zimního mikroklimatu a vlastností sněhové pokrývky. Úloha zahrnuje instalaci mikroklimatických staniček s dataloggery a popis specifických vlastností sněhové pokrývky (index teplotní izolace, obsah vody, textura a struktura, apod.).

 
4. Zimní ekologie stojatých a tekoucích vod, složení společenstev vodních organismů pod ledem (Martin Černý)

Úloha zaměřená na studium abiotických parametrů vodního prostředí a společenstev vodních organismů a jejich vývojových stadií v zimním období. Studenti si osvojí techniky správného odběru a zpracování vzorků a mikroskopické determinace objektů.

 
5. Ekologie sněžných řas  (Linda Nedbalová)

Úloha zaměřená na studium ekologie vybrané skupiny kryofilních organismů. Studenti se naučí techniky odběru vzorků ve sněhovém profilu a přípravy preparátů, součástí úlohy je mikroskopická determinace nalezených objektů.