Kurs zimní ekologie  (B120T09)

Rozsah předmětu a kreditové ohodnocení: 2/1, zápočet, zkouška, počet kreditů 4

Přednášející: Petr Sklenář a Jaroslav Vojta (katedra botaniky), Martin Černý a Linda Nedbalová (katedra ekologie), hosté

Anotace předmětu

Kurz je zaměřen na studium vlivu nízkých teplot a sněhové pokrývky na živé organismy. Přednášky se týkají glaciální a periglaciální geomorfologie vysokých hor a arktidy, vlastností sněhu a sněhové pokrývky, nivální biologie, ekologie a ekofyziologie rostlin alpínských a arktických oblastí, adaptacemi bezobratlých živočichů a obratlovců, zimní ekologie vodního prostředí, kryofilních organismů a ekologie člověka ve vztahu k nízkým teplotám. Terénní část kurzu je zaměřena na studium vlastností a prostorové distribuce sněhové pokrývky vzhledem k rozšíření typů vegetace, měření zimního mikroklimatu, studium ekofyziologických adaptací rostlin na nízké teploty, měření ekologických parametrů stojatých a tekoucích vod a studium jejich biot v zimě a studium kryofilních organismů (sněžných řas). Kurz se koná každým rokem a je určen zejména posluchačům s terénním ekologickým zaměřením.

 

Sylabus přednášek

1. Úvodní přednáška - Vymezení tématu zimní ekologie, definice hlavních abiotických a biotických faktorů zimního prostředí, základní strategie organismů k přežívání zimního období, historie kurzu zimní ekologie. (Petr Sklenář)

 2. Glaciální a periglaciální prostředí - Zaledněné oblasti světa, glaciální a periglaciální geomorfologie, permafrost a formy zemního ledu, periglaciální procesy a půdní typy. (Marek Křížek, katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF UK)

 3. Sníh a jeho vlastnosti, zimní klimatologie - Fyzikální vlastnosti sněhu a sněhové pokrývky, diageneze sněhové pokrývky, vlastnosti prostředí pod a nad snehovou pokrývkou. (Petr Sklenář)

 4. Vegetace a sněhová pokrývka - Význam sněhové pokrývky pro přežívání a rozšíření rostlin, typy vegetace ve vztahu ke sněhové pokrývce, anemo-orografický systém hor, alpínská hranice lesa. (Jaroslav Vojta)

 5. Zimní ekologie a ekofyziologie rostlin - Růstové formy rostlin arktidy a horských oblastí, vliv nízkých teplot na růst a vývoj rostlin, adaptace a mechanismy přežívání nízkých teplot. (Petr Sklenář)

 6. Zimní ekologie a ekofyziologie bezobratlých - Ekologie ektotermních živočichů (bezobratlých a obratlovců) podle vztahu k zimnímu prostředí, vliv nízkých teplot na růst a vývoj, adaptace a mechanismy k přežívání nízkých teplot. (Vladimír Košťál, katedra fyziologie živočichů, PřF JU České Budějovice)

 7. Zimní ekologie a ekofyziologie savců - Vztah savců k zimnímu prostředí, vliv nízkých teplot na růst a vývoj, adaptace a mechanismy přežívání nízkých teplot, behaviorální ekologie. (Pavel Stopka, katedra zoologie, PřF UK)

 8. Zimní hydrobiologie - Dynamika vodního prostředí v zimě, stojaté a tekuté vodní tllesa, adaptace vodních organismů. (Martin Černý)

 9. Ekologie kryofilních organismů - Životní strategie a ekologie kryofilních organismů, populační cykly sněžných řas. (Linda Nedbalová)

 10. Zimní ekologie člověka - Vztah člověka k zimnímu prostředí, reakce organismu na podchlazení a nízké teploty. (Ladislav Sieger, fakulta elektrotechnická, ČVUT Praha)

 11. Zimní ekologie ptákůVztah ptáků k zimnímu prostředí, adaptace, ekologie. (David Hořák)

12. „Volná karta“ - Zvaná přednáška na téma ekologického výzkumu v oblasti Arktidy (Antarktidy) nebo vysokých hor. (Hosté)

 13. Metodika terénních měření - Seznámení s terénními úlohami, základní metodické pokyny. (Petr Sklenář)