11. Bacillariophyceae II. (penátní rozsivky) [PDF s obrázky ze SEMu]

Fragilaria
Meridion
Synedra
Diatoma mesodon
Tabellaria flocculosa
Eunotia
Eunotia diadema
Nitzschia brebissonii
Nitzschia dubia
Hantzschia amphioxys
Epithemia hyndmanii
Navicula
Brachysira serians
Lyrella
Cymbella sturii
Encyonema ventricosa
Gomphonema eriense
Frustulia saxonica
Stauroneis baileyii
Gyrosigma
Gyrosigma, Pleurosigma
Pinnularia interrupta
Pinnularia sp.
Achnanthes brevipes
Achnanthes brevipes
Cocconeis lineata
Surirella saxonica
Campylodiscus hibernicus
Cymatopleura solea
Cymatopleura solea
Amphora - SEM
Amphora - SEM
Fragilaria - SEM
 
Mastogloia - SEM
Nitzschia - SEM
 


Datum poslední aktualizace:
©2005-2008 Pavel Škaloud
English