Hodnocení předmětů 2007

Hodnocení vychází z ankety provedené mezi studenty oddělení geobotaniky. Hodnoceny byly předměty vyučované přímo oddělením nebo doporučené předměty jiných oddělení, případně kateder. Byla použita stejná kritéria jako při anketách v letech 2002 a 2004. Hodnoceny byly pouze přednášky, na než se chodilo v minulých třech školních letech (2004/05, 2005/06 a 2006/07).

Kritéria byla:
- užitečnost: 1 (nejužitečnější) až 5 (na nic) – jak vám předmět přijde užitečný, a to jak pro vás tak v obecné rovině
- zajímavost: 1 (nejzajímavější) až 5 (nejméně zajímavá) – je předmět poutavě podaný?, je obor sám o sobě zajímavý?
- složitost: 1 (nejlehčí) až 5 (nejtěžší, nejsložitější) – ani jeden extrém není brán jako pozitivum, optimum by mohlo být 3, jde jak o obtížnost přednášky, tak předmětu jako takového

26 lidí odevzdalo dotazník (minule 19), 44 předmětů bylo hodnotitelných (aspoň 2 hlasy) z 54 celkem zaznamenaných - počty pozorování a zaznamenané předměty zde. Samotný dotazník je možno viděti zde.

Předem jedna důležitá věc. Toto slovní shrnutí není myšleno jako oslava ani "shození" jakékoliv přednášky nebo jejích tvůrců. Je to jen moje obecné zhodnocení založené na výsledcích ankety, pro ty, kdo nechtějí dlouze grafy studovat. Závěry si ale každý jistě dovede, po nahlédnutí do grafů, udělat sám. Mějte na paměti, že je to jenom anketa a věci nejsou černobílé ...

Pokud najdete někde chybu, hned mi to napište. Tomáš Koubek

Letošní výsledky:

Zajímavost:

Jako zajímavé byly pociťovány jednak rozličné exkurze a jednak často výběrové přednášky typu Vodní rostliny, Člověk a příroda v holocénu a Ekofyziologie a nebo třeba Divoké karty. Naopak mezi nezajímavé se letos dostala Krajinná ekologie, pak překvapivě Velké praktikum a taky Květena, Systém a fylogeneze CR a Ekologie rostlin. Obecně ale i ty přednášky na "horším" konci spektra byly hodnoceny kolem čísla 3 čili jako průměrné.

Užitečnost

Na "užitečném konci" škály se kromě Exkurze a přednášky k Vegetaci stř. Evropy a Vodních rostlin umístily turnusové populačně-ekologické předměty (Metody pop. biologie, Biostatistika 2) a také Poseminář a Kurz GIS. Ne neužitečném konci se opět vydělila Krajiná ekologie a o něco lépe, ale pořád relativně špatně, dopadly přednášky Biologické aspekty ochrany přírody (nově Ochrana biodiverzity), Tvorba a ochrana krajiny a také Popkurz, Praktikum, Zimní kurz a Ekologie společenstev..

Složitost

Tento ukazatel je spíše informativní, než hodnotící a jeho význam se ukáže spíš v kombinaci s předchozími ukazateli. Jako velmi (možná až příliš) lehké ale byly hodnoceny: Biologické aspekty ochrany přírody, Ekofyziologie, Divoké karty, Holocén, Vývoj přírody ve čtvrtohorách nebo třeba Krajinná ekologie. Hodnocení mezi 2 a 4 je pak už spíše věcí charakteru přednášejícího nebo přednášky. Nad 3 se vyhouply jako obvykle přednášky s charakterem statistiky a modelování a Fytogeografie.

Biploty:

Z biplotu Zajímavost x Užitečnost se do jisté míry vytratila dříve jasná lineární korelace. Po ní už zůstaly na pravé straně jen 2 předměty - Krajinná ekologie a tak trochu Velké praktikum. Jako nezajímavá ale ještě +/- užitečná se jeví Zvárova přednáška statistiky. Ostatní přednášky se drží tak trochu v jednom chumlu, ale proti předchozím anketám má závislost "břicho" přednášek dosti zajímavých, ale ne už tolik užitečných - jsou to například Zahraniční exkurze, Zimní kurz, Divoké karty, Härtelovy Biologické aspekty OP, Pokorného praktikum k Ekofyziologii a Sádlova Rozšířená nauka o vegetaci.

Celkem zajímavý je výsledek srovnání užitečnosti a složitosti. Zde je totiž krom jasných outlierů (Biologické aspekty OP a Krajinná ekologie) závislost tvaru U, což je odlišnost od dřívějších anket, kde závislost byla spíše negativní lineární. V levém rohu (velmi složité i užitečné) jsou například Metody populační biologie, obě Biostatistiky a Vegetace stř. Evropy a naproti v pravém rohu pak také složité a vzhledem k tomu dost neužitečné přednášky Ekologie společenstev, Fytogeografie, Kapitoly z tropické ekologie, Popkurz a Systém a fylogeneze CR. V dolní části U jsou pak tradiční středně užitečné oddychovky typu Ekofyziologie, Holocén a Divoká karta.

Poslední graf složitost x zajímavost už k předchozímu další zajímavé informace nepřidává...

Srovnání mezi lety:

Srovnání mezi lety tentokrát může pracovat už se třemi datovými body pro část přednášek. Prosté srovnání ale nemusí přinést vždy jasné výsledky, protože se mění nejen žáci a jejich zájmy a diplomová témata, ale i učitelé. Vložené čáry nejsou regrese, ale prostě přímky procházející průsečíky stejných čísel v obou letech. Vše, co se nalézá nad čarou se zhoršilo, vše pod čarou se zlepšilo.

Zajímavost

Hlavní, co se změnilo u zajímavosti je výrané zlepšení hodnocení Rozšířené nauky k vegetaci (po změně vyučujícího). Ostatní předměty jsou dosti široce seskupené podle centrální čáry a nedá se tu najít nějaký významný pattern. Spíše tento graf dokládá, že vnímání předmětů a dotazovaných charakteristik se mezi lety dost mění.

Užitečnost

Hlavní věc, která je z následného grafu vidět, je, že několik předmětů bylo hodnoceno jako užitečnější než dřív. Jsou to : Kurz GIS, Biostatistika, Uvod do geobotaniky, Paleoekologie a Základy biostatistiky. Jako výrazně méně užitečný byl určen například Zimní kurz.

Složitost

Zde se lineání závislost poměrně projevila. Z ní vybočují jen některé předměty a to 1) Kurz GIS a Přednáška Využití molekulárních markerů v systematice a pop. biol. rostlin, které jsou dnešními studenty hodnoceny jako lehčí než dřív a 2) Popkurz a Úvod do geobotaniky, které jsou dnes hodnoceny spíš jako náročnější, než dřív.

Srovnání dvou charakteristik mezi lety

Tohle srovnání je už trochu zmatek, ale ukazuje nám u předmětů trendy ve dvou základních charakteristikách zároveň. Černé přechody (obě zhoršení) se týkaly Krajinné ekologie, Ekologie rostlin a Populační biologie. Červené čáry (obě zlepšení) vidíme u Rozšířené nauky k vegetaci, Pedologie, Úvodu do geobotaniky a Katedrového semináře. Modré a zelené přechody (jedna charakteristika lepší a jedna horší) se objevily u všech ostatních předmětů.

Pokud vás zajímají profily určitých předmětů přes všechny 3 roky, tak se na ně můžete podívat tady, ale je to trochu křížovka:

Zajímavost, užitečnost, složitost.

Výsledky slovních otázek

Většina respondentů odpověděla i na slovní otázky a tak se nám sešlo hodně námětů k diskuzi - všechny odpovědi a i nějaké zhodnocení si můžete přečíst v následujícím XLS souboru. Diskuze byla poměrně plodná a vzešlo z ní následující shrnutí Tomáše Herbena:

Pár poznámek z diskusí na Lužnici

Přednášky

• je třeba zavést magisterskou (tj. pokročilou) přednášku o Biomech Země, nejspíš v zimním semestru (už z toho důvodu, že jde o státnicový předmět, a existující Ekologie speciální je úvodní přednáška pro bakaláře)
• chybí kurs TurboVeg a Juice (možnost: přípravný dvoudenní kurs před Fytkursem, nebo v rámci velkého praktika)
• Zajímavé problémy, tj. výkladní přednáška katedry (a oddělení) není dostatečně presentována (není v modulech, a unikne pozornosti těch, kdo by si ji měli zapsat)
• v zimním semestru míň přednášek než v letním

Seminář

• zda dál pokračovat v seminárních pracech 4. ročníku. Jejich potřeba je teď slabší, protože bakalářské práce jsou kvalitnější a často také již pracují s daty. (Na druhé straně je třeba, aby ve 4 ročníku měli studenti v rámci semináře nějakou závažnou "povinnost")

Ostatní a diplomky

• obecně je třeba zlepšit presentace geobotaniky na různých fórech, včetně posterů na chodbách
• zavést presentaci oddělení na Dobronicích, a možná i dalších podobných akcích (Ekologické praktikum)
• je třeba rovnoměrnější pokrytí potenciálních vedoucích prací (zejména paleobotanika schází...)
• Témata diplomek a bakalářek musí být vypisována na SISu
• Je třeba vymyslet způsob pro presentaci diplomových témat externisty
• Aktualizace stránek oddělení