Jaké vlastnosti květů přitahují opylovače?

3d květy

Květy rostlin přitahují své opylovače mnohými způsoby. Vliv jednotlivých vlastností jako je barva, velikost, tvar a vůně byl v minulosti už poměrně hojně zkoumán, ale dosud bylo přehlíženo, jaký je relativní vliv těchto vlastností na preference opylovačů. Jsou například pro opylovače při výběru mezi malými, žlutými květy a velkými a modrými důležitější barva nebo velikost? Jakou roli hraje morfologická složitost květu? Které vlastnosti květů dokáží „krást“ pozornost opylovače jiným? Co je vlastně opylovačem vnímáno ještě jako květ – je zde velikostní a barevné omezení? A jak se to projevilo na evoluci květů? Cílem práce je vypracovat rešerši dosud zkoumaných funkčních vlastností květů na preference různých opylovačů s důrazem na využití umělých květů a potenciál využití 3D technologie k testování hypotéz. Práce bude vedena v rámci týmu, který již zkoumá část preferencí opylovačů za pomoci umělých květů vyrobených technologií 3D tisku. Výzkum je podpořen Grantovou agenturou UK.

Součástí práce by bylo jednak v rámci bakalářské práce provést rešerši známých faktů ohledně vlivu podoby květů na atraktivitu a chování opylovačů, a jednak v rámci týmu provést vlastní experiment s umělými květy - možností je celá řada a vlastní nápady jsou rozhodně vítané (přestože jich máme taky hromadu a můžeme je prodiskutovat)!