Grantové projekty


2013-2015
: Grant GAUK „Druhová diverzita rodu Frustulia v Evropě“ (Species diversity within the genus Frustulia in Europe)

2013-2015
: Grant GAUK „Diverzita fotobiontů lišejníků rodu Stereocaulon na Kanárských ostrovech, popis nové linie v rámci třídy Trebouxiophyceae“ (Photobiont diversity in the lichen genus Stereocaulon in Canary Islands, description of a new lineage within class Trebouxiophyceae)

2013-2014
: Grant GAUK „Tvorba klidových stadií a odolnost vůči vysychání u řasy Zygnema“ (Formation of akinetes and dessication tolerance in Zygnema)

2013-2015: Grant GAČR "Diverzita v rámci druhového komplexu Frustulia rhomboides (Bacillariophyceae): multidisciplinární přístup" (Diversity within the Frustulia rhomboides species complex (Bacillariophyceae): a multidisciplinary approach)

2013
: AKTION Czech Republic - Austria: "Stresová odolnost vybraných streptofytních řas - využití různých vědeckých přístupů" (Stress resistance of selected streptophyte algae - application of various scientific approaches)

2012-2014
: Grant GAUK „Struktura společenstev kortikolních řas v mikroměřítku“ (The structure of corticolous algal communities in a micro-scale)

2012-2014
: Grant GAUK „Fylogenetická struktura společenstev krásivek“ (The phylogenetic structure of desmid communities)

2012-2016
: Grant GAČR „Integrovaný výzkum taxonomie a diverzity subaerických epifytických zelených řas v mediteránních ekosystémech“ (Integrated taxonomic and diversity research of subaerial epiphytic green algae in the Mediterranean ecosystems)

2011-2013
: Grant GAUK „Relativní role niky a neutrality na diverzitu krásivek na lokálním prostorovém měřítku“ (Relative contributions of neutral and niche-based processes to the desmid community structure along local spatial scale)

2011-2012
: EU 7th Framework Programme "Development of an innovative, completely automated antifouling test system for professional examinations of marine coatings" (http://www.antifoulingtester.eu/project.html)

2011-2013
: Grant GAČR „Kryptická diverzita v rámci rodu Synura (Stramenopiles): uspořádání diverzity do smysluplných, funkčně definovatelných celků“ (Hidden diversity in the genus Synura (Stramenopiles): quantifying diversity and organizing functional properties in a meaningful fashion)

2011
: Grant FRVŠ „Internetová studijní databáze šupinatých chrysomonád - ekologie protist on-line“ (Educational algal web-database of silica-scaled chrysophytes)

2010-2012: Grant GAUK „Populačná dynamika krásiviek (Zygnematophyceae, Streptophyta) na malej priestorovej škále“ (Population genetics in desmids (Zygnematophyceae, Streptophyta) on small spatial scale)

2010-2012
: Grant GAUK „Evoluce a taxonomie zelených řas čeledi Scenedesmaceae“ Evolution and taxonomy of Scenedesmacean green algae

2010-2012
: Grant GAČR „Diversita a evoluce třídy Eustigmatophyceae“ (Diversity and evolution of the algal class Eustigmatophyceae)

2010-2011
: AKTION Czech Republic - Austria: "Symbiotická seleční aréna u lišejníků" (Symbiotic selection arenas in lichens)

2009-2011
: Grant GAČR „Kryptická a pseudokryptická druhová diferenciace krásivek (Desmidiales, Viridiplantae)“ (Cryptic and pseudocryptic species differentiation in desmids (Desmidiales, Viridiplantae))

2009-2011
: Grant GAAV „Morfologická disparita a teplotně závislá plasticita krásivek (Desmidiales)“(Morphological disparity and temperature-related plasticity of desmids (Desmidiales))

2009-2011
: Grant GAČR „Druhový koncept a molekulární diverzita zelených aerofytických řas“ (Species concept and molecular diversity of green aerophytic algae)

2009
: Grant FRVŠ „Internetová studijní databáze trvalých preparátů a herbářových položek řas“ (Educational algal web-database of permanent slides and herbarium specimens)

2008-2010
: Grant GAUK „Fenotypová a genotypová variabilita vybraných zástupců penátních rozsivek (Bacillariophyceae)“ (Phenotypic and genotypic variability of selected representatives of pennate diatoms (Bacillariophyceae))

2008-2010
: Grant GAČR „Ekologické aspekty fenotypové plasticity křemičitých šupin chrysomonád (Synurophyceae)“ (Ecological aspects of phenotypic plasticity in chrysophyte silica scales (Synurophyceae))

2007-2009: Grant GAČR „Diverzita, ekologické preference a reprodukční biologie sladkovodních epipelických rozsivek“ (Diversity, ecological preferences and reproductive biology of freshwater epipelic diatoms)

2007-2008: Grant GAUK „Fylogeneze a taxonomie aerofytických zelených řas z morfologicky definované čeledi Radiococcaceae“ (Phylogeny and taxonomy of aerophytic green algae from the morphologically defined family Radiococcaceae)

2006-2008: Grant GAČR „Integrovaný výzkum biodiversity a taxonomie aerofytických zelených řas v ekosystémech tropického deštného lesa“ (Integrated research of biodiversity and taxonomy of aerophytic green algae in tropic rainforest ecosystems)

2006-2008: Grant GAUK „Ekologie krásivek v NPR Břehyně - Pecopala“ (Ecology of desmids in the nature reserve "Břehyně - Pecopala")

2006-2008: Grant GAUK „Morfologie křemičitých struktur vybraných zástupců třídy Synurophyceae v závislosti na podmínkách prostředí“ (Morphology of silica structures of representatives of the class Synurophyceae in relation to environmental factors)

2006-2008: Grant GAUK „Prostorová heterogenita společenstev sladkovodních nárostových sinic a řas“ (Spatial heterogenity of freshwater benthic communities of cyanobacteria and algae)

2006-2008: Grant GAUK „Konfokální mikroskopie a fylogeneze lichenizovaných zástupců rodu Trebouxia“ (Confocal microscopy and phylogeny of lichenized Trebouxia species)

2005-2010: Výzkumný záměr MŠMT „Ekologické procesy v evoluci modelových skupin organismů“ (Ecological processes in the evolution of model groups of organisms)

2005-2007: Grant MŽP „Ekologická rozhraní: interakce živého a neživého v povrchových mikroekosystémech půd a antropogenních substrátů“ (Ecological boundary: interaction of biotic and abiotic in the surface microecosystems of soil and antropogenic substrates)

2005-2007: GAČR „Metody geometrické morfometriky při studiu ekologie zelených řas ve sladkovodních a terestrických ekosystémech“ (The methods of geometric morphometrics in the study of green algal ecology in the freshwater and terrestrial ecosystems)

2003: FRVŠ „Aplikace multimediálních prostředků v bakalářské výuce botaniky“ (Applications of multimedia tools in bachelor's teaching of botany), společně s odd. bezcévných rostlin

2003: FRVŠ „Využití konfokální mikroskopie při studiu chloroplastu zelených řas“ (Confocal microscopy of the green-algal chloroplast)

2002: FRVŠ „Inovace praktické výuky algologických předmětů“ (Inovation of practical courses in algology)

2002-2003: GAUK „Aerofytické epifylní řasy ekosystémů tropického deštného lesa jihovýchodní Asie“ (Aerophytic epiphyllous algae in the ecosystems of tropical rainforest in Southeast Asia)

2002: FRVŠ „Taxonomické a ekologické studie zajímavých druhů řas aluviálních tůní Vltavského luhu“ (Taxonomic and ecological studies of interesting algae from alluvial pools in Vltavský luh)

2001-2004: Spolupráce na grantu MŽP VaV „Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry“; náš podíl: „Algologický průzkum subalpínských rašelinišť Krkonoš“ (participation in project "Complex analysis of long-term changes of the tundra in the Krkonoše Mts"; our task: "Phycological research of subalpine mires in the Krkonoše Mts")

2000-2002: GAUK „Eustigmatophyceae a Xanthophyceae na terestrických biotopech“ (Eustigmatophyceae and Xanthophyceae on terrestrial biotopes)

1999-2003: Výzkumný záměr MŠMT „Rozmanitost organismů, jejich struktur a interakcí z ekologického a evolučního hlediska“ - dílčí úkol „Biodiversita vybraných skupin bezcévných rostlin“ (Biodiversity of organisms, their structures and interactions from ecological and evolutionary point of view - particular project Biodiversity of selected groups of cryptogamic plants)

1998-2000: GAČR „Chrysomonády s křemičitými šupinami v ČR“ (Silica-scaled chrysophytes in the Czech Republic)


Datum poslední aktualizace:
English