Témata studentských prací

Studenti si své práce obvykle vybírají v druhém (případně ve třetím) ročníku bakalářského studia. Bakalářská práce je koncipována jako literární rešerše, která je užitečným předstupněm k navazující práci diplomové (magisterské). Témata prací ale také lze mezi jednotlivými stupni studia měnit.

Diplomové práce mají podobu výzkumných projektů (na nichž je možné začít pracovat již během bakalářského studia). Při jejich řešení se studenti naučí různé metody terénního výzkumu, laboratorně-experimentální postupy i způsoby zpracování, hodnocení a prezentace získaných výsledků.

Podle svých preferencí si každý student může vybrat práci zaměřenou spíše terénně, či laboratorně. K dispozici je fungující zázemí zahrnující několik moderně vybavených laboratoří (průtoková cytometrie, molekulární metody, karyologie), herbářové sbírky, experimentální zahradu i skleník.

Nabídka témat:

Ploidní variabilita a diferenciace v okruhu Stellaria media

Vedoucí: Zdeněk Kaplan (BÚ AV ČR Průhonice, kaplan@ibot.cas.cz)

Na území ČR jsou rozlišovány 3 druhy ptačinců z okruhu Stellaria media: diploidní druhy S. neglecta (druh hlavně vlhčích listnatých lesů) a S. pallida (druh sušších trávníků) a tetraploidní (a možná i oktoploidní) S. media (běžný druh širokého spektra stanovišť). Morfologické hranice mezi jednotlivými druhy jsou však neostré. Rozšíření obou vzácnějších druhů je proto dosud nejasné. Kromě toho v poslední době přibývá lokalit rostlin morfologicky podobných těmto vzácnějším druhům, není však jisté, zda se nejedná jen o extrémní morfotypy široce rozšířeného druhu S. media. Cílem diplomové práce je provést cytometrický screening celé morfologické variability tohoto komplexu v ČR a zjistit vztah mezi jednotlivými cytotypy, jejich morfologickými znaky a spektrem obývaných stanovišť.

Metody a cíle práce:

Morfologická a ekologická diferenciace a rozšíření taxonů z okruhu Galium mollugo

Vedoucí: Zdeněk Kaplan (BÚ AV ČR Průhonice, kaplan@ibot.cas.cz)

V rámci okruhu Galum mollugo jsou v ČR rozeznávány dva druhy svízelů primárně podle ploidní úrovně: diploidní G. mollugo a tetraploidní G. album. Ty jsou však morfologicky velmi málo diferencované a proto dosud není známé ani jejich rozšíření, ani spektrum osidlovaných stanovišť. Druh G. album se dále dělí na dvě morfologicky definované a ekologicky poněkud diferencované subspecie. Kromě toho se na některých reliktních stanovištích (skalní údolí, slatiny) vyskytují taxonomicky ne zcela jasné populace. Cílem práce je provést cytometrický screening na území ČR, zjistit variabilitu ve velikosti genomu, rozšíření všech dosud rozlišovaných taxonů a jejich ekologickou charakteristiku a upřesnit znaky použitelné k praktickému určování. V případě zájmu a dostupného financování je možné téma rozšířit o molekulární nadstavbu, případně jde tímto směrem pokračovat v postgraduálním studiu.

Metody a cíle práce:

Kompletní seznam ve formátu pdf najdete zde (2014).

Témata jsou rozdělena do několika okruhů:

Polyploidní komplexy Fylogeneticko – biogeografická témata Invazní rostliny Různé Témata pro učitelské kombinace a OŽP

Rozhodně se však nejedná o témata jediná možná; pokud byste se rádi věnovali jinému (zde neuvedenému) problému, neváhejte kontaktovat členy oddělení, kteří Vám poradí a Váš záměr buď podpoří nebo se pokusí ho rozmluvit...