Mikroskopické houby

Vítejte na našich stránkách

flower Studium mykologie na UK , Přírodovědecké fakultě je orientované především na taxonomii, evoluci a ekologii hub a houby z klinického materiálu.

V základním výzkumu a v rámci bakalářských, diplomových a dizertačních pracích se zaměřujeme na diverzitu hub na přirozeném substrátu v hodnotných ekosystémech v chráněných oblastech ČR i na přirozeně extrémních a člověkem ovlivněných stanovištích a substrátech (průmyslové výsypky, lidská obydlí, potraviny, apod.) a dále na diverzitu (ne)keratinofilních hub z klinického materiálu. Stežejní částí našeho výzkumu jsou i endofytní houby žijící asymptomaticky v pletivech rostlin. Sledujeme diverzitu, sezónní dynamiku a případně i funkce endofytních hub v dřevních pletivech a listech jehličnatých i opadavých dřevin. V neposlední řadě se věnujeme interakcím hub s podkorním hmyzem a jejich koevoluci.

Možná uplatnění:

  • Vědecké instituce (AV ČR, Výzkumný ústav rostlinné výroby,...)
  • Potravinářství
  • Zdravotnictví (Státní zdravotní ústav, ...)
  • Správa NP, CHKO
  • Lesnictví, ochrana lesa,...
  • Průmysl (mikrobiologické aplikace)