Grantové projekty algologického oddělení

2023-2025: Grant GAČR "Paradox lišejníkové symbiózy." [Towards resolving the paradox of lichen symbiosis.]

2024-2026: Grant GAUK "Nemohu bez tebe žít! Pátrání po obligátních symbiontech lišejníků" [I cannot live without you! Searching for the obligatory lichen symbionts.]

2023-2025: Grant GAUK "Evoluce mechanické odolnosti křemičitých šupin u rodu Mallomonas" [Evolution of mechanical resistance of siliceous scales in the genus Mallomonas.]

2023-2025: Grant GAUK "Odhalení tajemství tvorby lišejníkových symbióz a změn diverzity jejich fotobiontů" [Uncovering the mysteries of the formation of lichen symbioses and the changes in the diversity of their photobionts.]

2023-2025: Grant GAČR "Genetická podstata specieace protist." [Understanding the genetic basis of protist speciation]

2023-2025: Grant GAČR "Formování genomu: Jak mohou environmentální faktory ovlivnit evoluci velikosti genomu v populacích planktonních řas?" [Shaping the genome: How environmental factors affect the DNA content evolution in populations of planktonic algae?]

2022-2024: Grant GAČR "Desmídie v klimatické změně – vysychání a teplotní stres v horských rašeliništích." [Desmids under the climate change – desiccation and temperature stress in mountainous peat bogs and fens]

2020-2022: Grant GAUK "Jak je složení komunity zelených řas ovlivněno typem substrátu?"

2020-2022: Grant GAČR "Skleněná krása: Výzkum morfologické diverzity křemičitých šupin zlativek." [Beauty in the glass: Towards understanding the morphological complexity of chrysophyte siliceous scales]

2019-2020: Grant GAUK "Cladonia luteoalba - enigmatická dutohlávka." [Cladonia luteoalba − an enigmatic Cladonia]

2019-2020: Grant GAUK "Sexuální kompatibilita a diferenciace populací planktonní řasy Synura petersenii (Chrysophyceae, Heterokontophyta)"

2018-2020: Grant GAUK "Sezónní dynamika nárostů spájivých řas rodu Zygnema (Zygnematophyceae)". [Seasonal dynamics of the mats formed by conjugating algae of the genus Zygnema (Zygnematophyceae)]

2017-2019: Grant GAUK "Genetická struktura populací protistních mikroorganismů na modelovém taxonu Synura petersenii" [The population-genetic structure of protists with Synura petersenii as a model species]

2017-2019: Grant GAČR O původu mikroskopických druhů – výzkum speciačních mechanismů u eukaryotických mikroorganismů" [Generating the species – towards a better understanding of speciation mechanisms in eukaryotic microorganisms]

2017-2019: Projekt Primus: Nová výzkumná skupina lišejníkové symbiózy" [A new research group of lichen symbiosis]

2017-2018: Grant GAUK "Fotobionti lišejníků na říčních štěrkových náplavech – symbióza na pomezí vody a souše" [Photobionts of the lichens growing on the river gravel bars – symbiosis on the border of wet/dry habitats]

2016-2018: "Grant GAUK Taxonomická studie rodu Zygnema (Zygnematophyceae, Viridiplantae)" [Taxonomic study of the genus Zygnema (Zygnematophyceae, Viridiplantae)]

2016-2018: Grant GAUK "Diverzita a taxonomie sladkovodních a terestrických zástupců Ulvales/Ulotrichales (Ulvophyceae, Chlorophyta)" [Diversity and taxonomy of freshwater and subaerial members of Ulvales/Ulotrichales (Ulvophyceae, Chlorophyta)]

2016-2018: Grant GAČR "Minulost je klíčem do budoucnosti: Ekologie a Holocénní evoluce společenstev sladkovodních rozsivek oblasti severní části Antarktického poloostrova" [The past is the key to the future: Ecology and Holocene evolution of freshwater diatom communities in the northern Antarctic Peninsula region.]

2015-2016: Norské fondy a fondy EHP "Struktura společenstev sladkovodního mikrobentosu" [Community structure of freshwater microbenthos.] http://botany.natur.cuni.cz/algo/EEANorwayGrants-2015/

2015-2016: Grant GAUK "Hostitelská specifita, ekologické strategie a druhová diverzita řas rodu Phyllosiphon (Trebouxiophyceae, Chlorophyta)" [Host specificity, ecological strategies and species diversity of the algal genus Phyllosiphon (Trebouxiophyceae, Chlorophyta).]

2015-2017: Grant GAUK "Po stopách evoluční historie a celkové diverzity koloniálních zlativek rodu Uroglena s.l. (Chrysophycea)" [Elucidating the evolution and diversity of Uroglena-like colonial chrysophytes.]

2015-2017: Grant GAČR-FWF "Kolonizace souše spájivými zelenými řasami" [Colonization of land by conjugating green algae]

2014-2016: Grant GAUK „Substrátová specificita, ekofyziologie a vliv mikrohabitatu u zelené vláknité řasy Klebsormidium (Klebsormidiophyceae, Streptophyta)“ [Substrate specificity, ecophysiology and microhabitat microscale structuring of the green alga Klebsormidium (Klebsormidiophyceae, Streptophyta)]

2014-2016: Grant GAUK „Autotrofní mikrobiální nárosty na jehlicích nahosemenných dřevin ve vztahu ke znečištění ovzduší.“ [Autotrophic microbial growths on needles of gymnospermous trees in relation to air pollution]

2013-2015: Grant GAUK „Druhová diverzita rodu Frustulia v Evropě“ [Species diversity within the genus Frustulia in Europe]

2013-2015: Grant GAUK „Diverzita fotobiontů lišejníků rodu Stereocaulon na Kanárských ostrovech, popis nové linie v rámci třídy Trebouxiophyceae“ [Photobiont diversity in the lichen genus Stereocaulon in Canary Islands, description of a new lineage within class Trebouxiophyceae]

2013-2014: Grant GAUK „Tvorba klidových stadií a odolnost vůči vysychání u řasy Zygnema“ [Formation of akinetes and dessication tolerance in Zygnema]

2013-2015: Grant GAČR "Diverzita v rámci druhového komplexu Frustulia rhomboides (Bacillariophyceae): multidisciplinární přístup" [Diversity within the Frustulia rhomboides species complex (Bacillariophyceae): a multidisciplinary approach]

2013: AKTION Czech Republic - Austria: "Stresová odolnost vybraných streptofytních řas - využití různých vědeckých přístupů" [Stress resistance of selected streptophyte algae - application of various scientific approaches]

2012-2014: Grant GAUK „Struktura společenstev kortikolních řas v mikroměřítku“ [The structure of corticolous algal communities in a micro-scale]

2012-2014: Grant GAUK „Fylogenetická struktura společenstev krásivek“ [The phylogenetic structure of desmid communities]

2012-2016: Grant GAČR „Integrovaný výzkum taxonomie a diverzity subaerických epifytických zelených řas v mediteránních ekosystémech“ (Integrated taxonomic and diversity research of subaerial epiphytic green algae in the Mediterranean ecosystems)

2011-2013: Grant GAUK „Relativní role niky a neutrality na diverzitu krásivek na lokálním prostorovém měřítku“ [Relative contributions of neutral and niche-based processes to the desmid community structure along local spatial scale]

2011-2012: EU 7th Framework Programme "Development of an innovative, completely automated antifouling test system for professional examinations of marine coatings" http://www.antifoulingtester.eu/project.html

2011-2013: Grant GAČR „Kryptická diverzita v rámci rodu Synura (Stramenopiles): uspořádání diverzity do smysluplných, funkčně definovatelných celků“ [Hidden diversity in the genus Synura (Stramenopiles): quantifying diversity and organizing functional properties in a meaningful fashion]

2011: Grant FRVŠ „Internetová studijní databáze šupinatých chrysomonád - ekologie protist on-line“ [Educational algal web-database of silica-scaled chrysophytes] http://chrysophytes.eu

2010-2012: Grant GAUK „Populačná dynamika krásiviek (Zygnematophyceae, Streptophyta) na malej priestorovej škále“ [Population genetics in desmids (Zygnematophyceae, Streptophyta) on small spatial scale]

2010-2012: Grant GAUK „Evoluce a taxonomie zelených řas čeledi Scenedesmaceae“ [Evolution and taxonomy of Scenedesmacean green algae]

2010-2012: Grant GAČR „Diversita a evoluce třídy Eustigmatophyceae“ [Diversity and evolution of the algal class Eustigmatophyceae]

2010-2011: AKTION Czech Republic - Austria: "Symbiotická seleční aréna u lišejníků" [Symbiotic selection arenas in lichens]

2009-2011: Grant GAČR „Kryptická a pseudokryptická druhová diferenciace krásivek (Desmidiales, Viridiplantae)“ [Cryptic and pseudocryptic species differentiation in desmids (Desmidiales, Viridiplantae)]

2009-2011: Grant GAAV „Morfologická disparita a teplotně závislá plasticita krásivek (Desmidiales)“ [Morphological disparity and temperature-related plasticity of desmids (Desmidiales)]

2009-2011: Grant GAČR „Druhový koncept a molekulární diverzita zelených aerofytických řas“ [Species concept and molecular diversity of green aerophytic algae]

2009: Grant FRVŠ „Internetová studijní databáze trvalých preparátů a herbářových položek řas“ [Educational algal web-database of permanent slides and herbarium specimens] http://botany.natur.cuni.cz/algo/database

2008-2010: Grant GAUK „Fenotypová a genotypová variabilita vybraných zástupců penátních rozsivek (Bacillariophyceae)“ [Phenotypic and genotypic variability of selected representatives of pennate diatoms (Bacillariophyceae)]

2008-2010: Grant GAČR „Ekologické aspekty fenotypové plasticity křemičitých šupin chrysomonád (Synurophyceae)“ [Ecological aspects of phenotypic plasticity in chrysophyte silica scales (Synurophyceae)]

2007-2009: Grant GAČR „Diverzita, ekologické preference a reprodukční biologie sladkovodních epipelických rozsivek“ [Diversity, ecological preferences and reproductive biology of freshwater epipelic diatoms]

2007-2008: Grant GAUK „Fylogeneze a taxonomie aerofytických zelených řas z morfologicky definované čeledi Radiococcaceae“ [Phylogeny and taxonomy of aerophytic green algae from the morphologically defined family Radiococcaceae]

2006-2008: Grant GAČR „Integrovaný výzkum biodiversity a taxonomie aerofytických zelených řas v ekosystémech tropického deštného lesa“ [Integrated research of biodiversity and taxonomy of aerophytic green algae in tropic rainforest ecosystems]

2006-2008: Grant GAUK „Ekologie krásivek v NPR Břehyně - Pecopala“ [Ecology of desmids in the nature reserve "Břehyně - Pecopala"]

2006-2008: Grant GAUK „Morfologie křemičitých struktur vybraných zástupců třídy Synurophyceae v závislosti na podmínkách prostředí“ [Morphology of silica structures of representatives of the class Synurophyceae in relation to environmental factors]

2006-2008: Grant GAUK „Prostorová heterogenita společenstev sladkovodních nárostových sinic a řas“ [Spatial heterogenity of freshwater benthic communities of cyanobacteria and algae]

2006-2008: Grant GAUK „Konfokální mikroskopie a fylogeneze lichenizovaných zástupců rodu Trebouxia“ [Confocal microscopy and phylogeny of lichenized Trebouxia species]

2005-2010: Výzkumný záměr MŠMT „Ekologické procesy v evoluci modelových skupin organismů“ [Ecological processes in the evolution of model groups of organisms]

2005-2007: Grant MŽP „Ekologická rozhraní: interakce živého a neživého v povrchových mikroekosystémech půd a antropogenních substrátů“ [Ecological boundary: interaction of biotic and abiotic in the surface microecosystems of soil and antropogenic substrates]

2005-2007: GAČR „Metody geometrické morfometriky při studiu ekologie zelených řas ve sladkovodních a terestrických ekosystémech“ [The methods of geometric morphometrics in the study of green algal ecology in the freshwater and terrestrial ecosystems]

2003: FRVŠ „Aplikace multimediálních prostředků v bakalářské výuce botaniky“ - společně s odd. bezcévných rostlin [Applications of multimedia tools in bachelor's teaching of botany]

2003: FRVŠ „Využití konfokální mikroskopie při studiu chloroplastu zelených řas“ [Confocal microscopy of the green-algal chloroplast]

2002: FRVŠ „Inovace praktické výuky algologických předmětů“ [Inovation of practical courses in algology]

2002-2003: GAUK „Aerofytické epifylní řasy ekosystémů tropického deštného lesa jihovýchodní Asie“ [Aerophytic epiphyllous algae in the ecosystems of tropical rainforest in Southeast Asia]

2002: FRVŠ „Taxonomické a ekologické studie zajímavých druhů řas aluviálních tůní Vltavského luhu“ [Taxonomic and ecological studies of interesting algae from alluvial pools in Vltavský luh]

2001-2004: Spolupráce na grantu MŽP VaV „Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry“; náš podíl: „Algologický průzkum subalpínských rašelinišť Krkonoš“ [participation in project "Complex analysis of long-term changes of the tundra in the Krkonoše Mts"; our task: "Phycological research of subalpine mires in the Krkonoše Mts"]

2000-2002: GAUK „Eustigmatophyceae a Xanthophyceae na terestrických biotopech“ [Eustigmatophyceae and Xanthophyceae on terrestrial biotopes]

1999-2003: Výzkumný záměr MŠMT „Rozmanitost organismů, jejich struktur a interakcí z ekologického a evolučního hlediska“ - dílčí úkol „Biodiversita vybraných skupin bezcévných rostlin“ [Biodiversity of organisms, their structures and interactions from ecological and evolutionary point of view - particular project Biodiversity of selected groups of cryptogamic plants]

1998-2000: GAČR „Chrysomonády s křemičitými šupinami v ČR“ [Silica-scaled chrysophytes in the Czech Republic]