Vítejte na stránkách algologického oddělení
na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze!

Algologie je obor zabývající se biologií sinic a řas, tedy převážně autotrofních mikroorganismů, které jsou kromě rostlinné říše (Plantae) řazeny zejména do říše Chromista. Na PřF UK se algologie vyučuje v rámci bakalářských studijních oborů „Biologie“ a „Ekologická a evoluční biologie“. V navazujícím magisterského studiu je algologie podstatnou součástí studijního oboru Protistologie. Diplomní zaměření "Algologie a ekologie řas" ve studijním oboru "Botanika" je určeno hlavně pro studenty, kteří k nám přišli ještě před akreditací Protistologie jakožto samostatného oboru.


Hlavní okruhy našeho výzkumu

Základní výzkum: • ekologie řas v bentických společenstvech rašelinišť a v subaerických biofilmech • fylogeneze a diverzita zelených mikrořas, chrysomonád a rozsivek.

Aplikovaný výzkum: • vyhledávání, kultivace a prodej mikrořasových kmenů pro biotechnologické aplikace (potravinové doplňky, biopaliva, enzymaticky aktivní látky) • vývoj metod pro analýzu a kontrolu mikrobiálních nárostů na lodích • spolupracující firmy: Key Industry Engineering Group, s.r.o., PPG Industries, Electronics Design.

Algologové nacházejí uplatnění: • ve vědě a výzkumu • v biotechnologických firmách • ve vodohospodářství (zjišťování kvality pitné vody, hygienická kontrola vod) • v ochraně přírody a biomonitoringu prostředí.


Co se u nás lze naučit

Detailně se vyznat v řasové biodiverzitě • statistické techniky pro analýzu ekologických dat • metody molekulární biologie (PCR, klonování, sekvenování) a konstrukce fylogenetických stromů • metody geometrické morfometriky pro výzkum biologických tvarů • techniky elektronové mikroskopie • měření parametrů prostředí ve vodních a mokřadních ekosystémech • pokročilejší metody optické a konfokální mikroskopie, mikrofotografie • zvládnout praxi terénní biologie při práci ve sladkovodních i mořských ekosystémech • samostatnému myšlení a řešení problémů • přežití v kritickém a excitujícím pracovním protředí. Anglicky psanou vizitku našeho oddělení si můžete prohlédnout v PDFku.