Externí odkazy

Závazná pravidla užívání algologické laboratoře.
Sdílené soubory algologického oddělení.
Rezervační kalendář - Leica, sbírka, aj.
Facebooková stránka - Phycology Research Group, Prague

Vyhledávání literatury, databáze
Informační zdroje na PřF UK
Vzdálený přístup - nastavení proxy

Web of Science - PřF UK síť nebo proxy
Biological Abstracts - PřF UK síť nebo proxy
Google Scholar - vyhledávání publikací podle shody slov
Semantic Scholar - tříděné vyhledávání publikací podle významu spojení
PubMed - vyhledávání publikací s odkazem na vydavatele
SCI-HUB - vyhledávání konkrétních publikací
EZB - vyhledávání elektronických verzí publikací
UK A-Ž - databáza Univerzity Karlovy
Databáze Národní knihovny - vyhledávání tištěných publikací (časopisů)
AlgaeBase - databáze jmen taxonů
Index Nominum Algarum - databáze jmen taxonů, literatura
Digital library - fulltexty knih
Internet Archive - fulltexty knih
Biodiversity Heritage Library - fulltexty knih
Catalogue of Diatom Names - historie a současnost jmen rozsivkových druhů
CyanoDB - databáze sinicových rodů
Journal Abbreviations - databáze zkratek jmen časopisů
Beall’s List - seznam predátorských časopisů

Algologické časopisy či časopisy vydávající algologické publikace
Algae - Korean Society of Phycology
Algological Studies - Ingenta
Cryptogamie Algologie - Science Direct
European Journal of Phycology - British Phycological Society, Taylor & Francis
Fottea - Česká algologická společnost
International Journal on Algae - Begellhouse
Journal of Applied Phycology - Springer
Journal of Phycology - Phycological Society of America, Wiley InterScience
Perspectives in Phycology - Schweizerbart
Phycologia - přístupové informace u Pavla Š., International Phycological Society
Phycological Research - Wiley InterScience
American Journal of Botany
Biologia - Springer
Botanica Marina - De Gruyter
Diatom Research - International Society for Diatom Research, Taylor & Francis
European Journal of Protistology - Science Direct
Hydrobiologia - Springer
IJSEM, International Journal of Systematics & Evolutionary Microbiology
Journal of Eukaryotic Microbiology - Wiley InterScience
Journal of Paleolimnology - Springer
Nova Hedwigia - Ingenta
Protist - Science Direct

Řasové sbírky
BCCM - Belgie (přes 500 kmenů)
TCC - Thonon, Francie (přes 500 kmenů)
ACOI - Coimbra, Portugalsko (cca 1500 kmenů)
UTEX - Austin, USA (cca 3000 kmenů)
NCMA - Maine, USA (přes 2700 kmenů)
SAG - Göttingen, Německo (přes 2400 kmenů)
CCAP - Argyll, Velká Británie (přes 2000 kmenů)
ACUF - Naples, Itálie (cca 400 kmenů)
ACUS - Sofia, Bulharsko (125 kmenů)
Algobank - Caen cedex, Francie (657 kmenů)
Antarctic Protist Culture Collection - USA (80 kmenů)
ATCC - American Type Culture Collection, USA
CAUP - Praha, ČR (250 kmenů)
CCAC - Cologne, Německo (1800 kmenů)
CCALA - Třeboň, ČR (656 kmenů)
CCBA - Gdansk, Polsko (200 kmenů)
CCCM - Vancouver, Kanada (cca 300 kmenů)
CCCryo - Potsdam-Golm, Německo (cca 300 kmenů)
CCMEE - Eugene, Oregon, USA
CICCM - Nelson, Nový Zéland (160 kmenů)
Culture collection of Algae - Marburg, Německo (110 kmenů)
CSIRO - Hobart, Austrálie (800 kmenů)
FACHB - Wuhan, Hubei, Čina (872 kmenů)
JCM - Saitama, Japonsko
NIES - Onogawa, Ibaraki, Japonsko (přes 1400 kmenů)
PCC - Paris, Francie (sinice, přes 600 kmenů)
RCC - Roscoff, Francie (1300 kmenů)
SCCA - Cagliari, Itálie (přes 100 kmenů)
SVCK - Hamburg, Německo (krásivky, přes 400 kmenů)
CPCC - Waterloo, Kanada (500 kmenů)
ECCO - European Culture Collection's organisation
WDCM - World Data Centre for Microorganisms
Straininfo - Integrated microbial knowledge base

Galerie řas a protist, určovací klíče
Microbial Digital Specimen Archives
Sinice a řasy.cz - galerie
Phytoplankton key
Algae Images -Institute for Watershed Studies, WA, USA
Protisten.de
ADIAC - databáze obrázků rozsivek
ANSP - databáze obrázků řas
Cryptographics - obrázky, videa
DIADIST - databáze obrázků rozsivek
Diatoms of the United States - určovací klíč
Diatom Flora of Britain and Ireland - sladkovodní rozsivky Británie a Irska
International Society for Testate Amoeba Research - krytenky
arcella.nl - krytenky, slunivky, améby
penard.de - protista, zejmén améby
kasviplanktonopas.net/uusin - perokresby
nordicmicroalgae.org - prostista severní Evropy
sciencephoto.com - zdroj fotografií a mikrofotografií
keweenawalgae.mtu.edu - sladkovodní protitsta

Molekulární databáze, fylogenetické programy
NCBI GenBank - databáze DNA sekvencí
BLAST - vyhledávání nejpodobnějších sekvencí
EMBL - databáze sekvencí nukleotidů
DDBJ - DNA databáze Japonska
EUKREF - Eukaryotic reference database
DnaSP - vypočtení polymorfismu sekvencí
Gblocks - selekce konzervovaných oblastí alignmentu
ITS-2 database
- alignmenty, sekundární struktury
FaBox - konverze formátů, tvorba TCS vstupních dat
FigTree - grafický program na prohlížení stromů
Format Converter - konverze sekvenčních formátů
MEGA - pěkný program na editaci sekvencí a tvorbu rychlých fylog. stromů
mesquite - fenetické, kladistické analýzy, mapování evoluce znaků
mfold - predikce sekundární struktury RNA
MUSCLE - on-line alignment program
pfold - predikce sekundární struktury RNA na základě alignmentu několika sekvencí
Phylogenetic Trees Made Easy
Phylogeny programs - stránka s odkazy na fylogenetické programy
RnaViz - program na vizualizaci sekundárních struktur RNA
SILVA - rRNA databáze
SOAP - vyčištění alignmentu od nestabilních oblastí
Software - Bioinformatics and Molecular Evolution - Vigo, Spain
TreeBase - databáze fylogenetických stromů
The European rRNA database
VARNA - program na vizualizaci sekundárních struktur RNA
Vienna RNA Secondary Structure Prediction
4-SALE - program na editaci sekvencí s využitím sekundární struktury

Proofreading služby - korektury anglického textu
American Eagle Editing Office
Biodila
Bioedit - doporučujeme; kvalitní, ale poměrně vysoká cena
BioMed Proofreading
Edanz - doporučuje Springer
Editage - dobrá cena, průměrná kvalita
ErrNET
LucidPapers
Proofread My Essay - levné, zaměřeno především na studentské práce
Proof-Reading-Service - velmi dobrá cena, zatím neodzkoušeno
Scribendi
DeepL Translator - poměrně kvalitní on-line překladač

Algologická pracoviště v ČR
Alga.cz - oddělení fototrofních mikroorganismů MBÚ AV ČR, Třeboň
Algologie.upol.cz - algologické pracoviště v Olomouci
Butbn.cas.cz - centrum pro algologii, BÚ AV ČR, Třeboň
Ecotox.ibot.cas.cz - oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie BÚ AV ČR, Brno
Fytoplankton.cz - laboratoř ekologie fytoplanktonu HBÚ AV ČR, České Budějovice
Life Science Research Centre - Ostrava
Sinice.cz - centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny, Brno
Sinice a řasy.cz - algologické pracoviště v Českých Budějovicich

Ostatní odkazy
Pandorina - trojrozměrné modely řas
eLS - alternativa Wikipedie
Handbook of the Protist - obecné kapitoly o skupinách protist
Advances in Botanical Research - tématická review
GoogleDrive - neomezené úložiště pro natur.cuni účet
virtuální přístup ke složkám na GoogleDrive FileSender - univerzitní smlouva
Datové úložiště CESNET - univerzitní smlouva
Geometrická morfometrika - software
Phycology.net
Mapy rozšíření mořských organismů
Mezinárodní kód botanické nomenklatury - Melbourne Code (starý St. Louiský)
Zásady nomenklatury pro algology - The Seaweed Site
Commemorative epithets (by Paul Silva) [PDF]
mymemory.translated.net - překlady mezi jazyky
flutterbys.com.au/stats/course.html - R jednoduché návody
TED Ed - audiovizuální vysvětlení (nejen) biologických fenoménů
Khan Academy - audiovizuální vysvětlení (nejen) biologických fenoménů
slideplayer.com - veřejně přístupné prezentace
wolframalpha.com - nejen matematické a fyzikální výpočty
portal.matematickabiologie.cz - e-learningová učebnice
coggle.it - myšlenkové mapy
researchjobs.cz/vedavyzkum - pracovní nabídky
oldmapsonline.org - historické mapy
ResearchGate - vědecká sociální síť
Algae and Cyanobacteria icons - ikonky využitelné do prezentací a na postery