Hlavní výzkumná témata algologického oddělení

Ekologie fytobentosu v rašeliništích.

Popis tématu: Prostorová a časová dynamika biodiverzity řas a její vztah k abiotickým ekologickým parametrům.
Kontakty: Jiří Neustupa [web], Jana Kulichová [web], Jan Šťastný [mail]Taxonomie, ekologie a biodiverzita chrysomonád.
Popis tématu: Taxonomie, celosvětová biogeografie, ekologie a význam šupinatých chrysomonád pro biomonitoring ve sladkovodních ekosystémech.
Kontakty: Yvonne Němcová [mail], Pavel Škaloud [web], Martina Pichrtová [web]Ekologie terestrických biofilmů.
Popis tématu: Struktura společenstev a rozšíření mikrořas v terestrických mikrohabitatech; jejich reakce na antropogenní znečištění ovzduší.
Kontakt: Jiří Neustupa [web]Fenotypická plasticita a geometrická morfometrika mikrořas.
Popis tématu: Tvarová variabilita přírodních či experimentálních populací vybraných organismů.
Kontakty: Jiří Neustupa [web], Jana Kulichová [web], Yvonne Němcová [mail]Ekofyziologie a stresová tolerance zelených řas.
Popis tématu: Ekofyziologické přizpůsobení zelených řas v experimentálně kontrolovaných podmínkách prostředí.
Kontakt: Martina Pichrtová [web]Taxonomie a fylogenetika zelených aerofytických řas.
Popis tématu: Vyhledávání nových nebo velmi málo známých evolučních linií v aero-terestrických biotopech ve střední Evropě, Mediteránu i v jihovýchodní Asii.
Kontakty: Pavel Škaloud [web], Jiří Neustupa [web], Yvonne Němcová [mail]Evoluce a kryptická diverzita krásivek.
Popis tématu: Genetické a morfologické odlišení blízce příbuzných druhů. Evoluční aspekty krásivkové diverzity.
Kontakty: Pavel Škaloud [web], Jan Šťastný [mail], Jiří Neustupa [web]Molekulární diverzita a evoluce zlativek.
Popis tématu: Evoluce a speciace druhů u šupinatých chrysomonád (bičíkovců s křemičitými šupinami).
Kontakt: Pavel Škaloud [web]Druhový koncept, diverzita a ekologie lišejníkových fotobiontů.
Popis tématu: Globální diverzita, ekologická diferenciace a selektivita lišejníkových symbiotických řas.
Kontakt: Pavel Škaloud [web]
Výzkumná skupina zkoumající symbiózy v lišejníkách [web]Molekulární fylogenetika a ekologie rozsivek.
Popis tématu: Multidisciplinární přístup k odhalování skryté diverzity v rámci tradičních druhů penátních rozsivek.
Kontakt: Jana Kulichová [web]