Témata

Populační ekologie rostlin • dynamika rostlinných populací, role jednotlivých složek jejich životního cyklu
 • srovnávací demografie rostlin, jaké jsou klíčové trade-off životních strategií rostlin, jaké charakteristiky své životní strategie mohou rostliny v evoluci měnit snáze a jaké hůře
 • populační biologie invazních rostlin: hledání slabých míst v jejich životním cyklu pro jejich cílený management
 • šíření rostlin v krajině a metapopulační dynamika, jak se rostliny vyrovnávají s měnící se krajinou, význam změn krajiny pro rozšíření druhů i celých společenstev, krajinná dynamika druhů v systému fragmentovaných populací suchých trávníků. Význam dálkového šíření semen pro krajinou dynamiku druhů
 • populační modely klonálních rostlin: jak se vyrovnat s tím, že rostliny nemají jasně definované jedince, takže naše "živočišná" zkušenost nám nepomáhá
 • Populační dynamika cytotypově smíšených populací
 • populační biologie rostlin napadených systemickými patogeny – jaký vliv má patogen na rostlinu na populační úrovni?
 • Aktuální náměty možných prací bakalářských/diplomových/disertačních prací: viz SIS
  Kontakt: Zuzana Münzbergová, Zdeněk Janovský, Tomáš Dostálek, Tomáš Koubek

   

  Interakce rostlin s herbivory (velkými a malými, domestikovanými i volně žijícími) • Jak velcí herbivoři ovlivňují vegetaci na krajinné škále? Dokážou volně žijící herbivoři udržet krajinu otevřenou?
 • Jak ovlivňují vegetaci na úrovni společenstev? Jaký vliv má jejich pohyb na vegetaci v okolí cestiček? Dokáží obohatit louku přinesením semen druhů z okolí?
 • Jak jedinci rostlin reagují na okus (ať už simulovaný či reálný)?
 • Využití velkých herbivorů při plánování managementu chráněných území
 • jak hmyzí herbivoři (zejména predátoři semen) ovlivňují populační dynamiku rostlin
 • Aktuální náměty možných prací bakalářských/diplomových/disertačních prací: viz SIS
  Kontakt: Barbora Lepková, Eva Horčičková (velcí herbivoři),
  Zdeněk Janovský, Zuzana Münzbergová, Tomáš Dostálek (malí herbivoři)

   

  Klonální rostliny • vegetativní/klonální růst jako klíčový (ale opomíjený) životní projev většiny rostlin, jeho možnosti a vztah k prostředí
 • klonální růst jako způsob přesného umisťování potomstva a pohybu rostlin v prostředí vůbec
 • klonální potomstvo jako pojistka pro případ poškození: jak se liší klonální rostliny od neklonálních v reakci na disturbanci (třeba mechanickou)
 • mateřská investice u klonálních rostlin: jak je silná, jak dlouho trvá a k čemu vlastně je (použití stabilních izotopů i ekologických pokusů)
 • Aktuální náměty možných prací bakalářských/diplomových/disertačních prací:

  Kontakt: Jitka Klimešová, Jana Duchoslavová, Tomáš Herben, Martin Weiser, Tomáš Koubek

   

  "Chování" rostlin a experimentální ekologie • chování rostlin a fenotypická plasticita: jak rostliny reagují na své sousedy, na herbivory a vůbec na měnící se okolní prostředí. Dohody, klamy, hrozby, ústupky, agrese a smír v podání rostlin.
 • vzájemné vztahy rostlinných jedinců v porostech: jak reakce na sousedy určuje vlastnosti celého porostu
 • je fenotypická plasticita v pozadí toho, jak jsou rostliny běžné/vzácné?
 • jak se rostliny starají o potomstvo – jak podstrojují klonálním potomkům a do jaké míry je používají jen jako rozšířené orgány pro získávání zdrojů pro sebe?
 • Aktuální náměty možných prací bakalářských/diplomových/disertačních prací: viz SIS
  Kontakt: Martin Weiser, Jana Duchoslavová, Tomáš Herben, Tereza Mašková, Tomáš Koubek

   

  Ekologie opylovačů a opylovaní rostlin • jak souvisí vlastnosti květů rostliny se spektrem jejích opylovačů (jeho generalisovaností/specialisovaností), a úspěšností přenosu pylu na jedince stejného druhu
 • roznášejí pyl motýli jinak než pestřenky a ty jinak než včely? Srovnání hlavních skupin opylovačů v chování a v úspěšnosti přenosu pylu
 • jak prostorové uspořádání rostlin v populaci a souběžně kvetoucí druhy ovlivňují prostorové chování opylovačů, kradou si rostliny navzájem opylovače, nebo si naopak pomáhají obecným zvýšením atraktivity lokálního porostu
 • jak houbové patogeny manipulují růst a fenologii rostliny a jejich opylovače, a jak jim tyto schopnosti umožňují se šířit
 • jak se rostliny vyhýbají samoopylení – co když můj nejbližší soused je geneticky identický, protože to je potomek vegetativního růstu
 • Aktuální náměty možných prací bakalářských/diplomových/disertačních prací: viz SIS
  Kontakt: Zdeněk Janovský, Tomáš Koubek, Klára Koupilová

   

  Ekologie semen (jak se rostliny starají o potomstvo) • kolik živin (a jakých – uhlík nebo dusík/fosfor) připravují potomkům rostliny v semenech, jak to závisí na podmínkách prostředí, kde (asi) semeno bude klíčit?
 • jak umožňují potomkům efektivní přesun dál od mateřské rostliny a co to ovlivňuje?
 • vliv souseda aneb vím, kdo vedle mě roste? Změny v klíčení a růstu pod vlivem různých sousedských druhů.
 • jak rostliny různých stanovišť optimalizují rychlost klíčení a dormanci semen?
 • Aktuální náměty možných prací bakalářských/diplomových/disertačních prací: viz SIS
  Kontakt: Tereza Mašková, Barbora Lepková, Andrea Veselá, Martin Weiser

   

  Ekologie podzemních orgánů rostlin • jak reagují kořeny v terénu (třeba v zapojené louce) na své sousedy a na dostupnost minerálií. Pomůžou nám znalosti z květináčových pokusů k porozumění tohoto složitého světa venku?
 • použití molekulárních technik (zejména kvantitativní PCR) pro určení přítomnosti a kvantity kořenů jednotlivých druhů v terénu (protože kořeny pod zemí se nedají jinak rozlišit do druhů)
 • kořeny a oddenky jako zásobárna živin přes zimu i jako zásobárna pupenů pro rychlý růst na jaře: jak se tím liší jednotlivé rostlinné druhy?
 • růst kořenů v čase a prostoru, soužití a vzájemná zastupitelnost kořenů a mykorhizních hub
 • Aktuální náměty možných prací bakalářských/diplomových/disertačních prací: viz SIS
  Kontakt: Martin Weiser, Tereza Mašková, Tomáš Herben, Jitka Klimešová, Pavlína Knobová

   

  Zpětná vazba mezi rostlinou a půdou (plant-soil feedback, PSF)
 • kořeny rostlin mění půdu, v níž rostou, ať už chemicky (změny dostupnosti minerálií, kořenové exudáty), tak i biologicky (růst patogenů a symbiontů). Naším cílem je zjistit, jakou roli tento jev má v přírodě – pro vzájemné vztahy rostlin (kompetici, mutualismus) a jejich úspěšnost v přírodě
 • jak roli má tento plant-soil feedback pro rostlinné invaze. Jsou úspěšné invazní druhy schopny jej používat pro vlastní růst a potlačení konkurentů? Význam biotické a abiotické složky půdy pro predikci invazivnosti druhů. Význam půdních hub pro intenzitu vnitrodruhové zpětné vazby u invazních druhů.
 • jak rozlišit jednotlivé složky plant-soil feedbacku (anorganické, organické složky, symbionti a patogeny) pomocí molekulárních a analytických technik
 • jakou roli má tento plant-soil feedback v dynamice rostlinných společenstev. Zpětná vazba mezi rostlinou a půdou jako klíčový faktor v primární sukcesi na antropogenních substrátech.
 • lze využít druhových vlastností pro predikci typu a intenzity plant-soil feedbacku. Rychlost dekompozice, produkce kořenových exudátů a struktura kořenového systému jako prediktory interakce rostlin a půdy.
 • Aktuální náměty možných prací bakalářských/diplomových/disertačních prací:

  Kontakt: Zuzana Münzbergová, Anna Aldorfová, Eliška Kuťáková, Tomáš Herben

   

  Eko(fyzio)logie horských rostlin v tropech i temperátu • fyziologická ekologie horských tropických rostlin, adaptace na teplotní extrémy, mechanismy odolnosti vůči mrazu
 • vliv sezónnosti klimatu na vývoj adaptací a funkčních vlastností rostlin, vztah k rozšíření druhů a celých skupin/linií
 • Aktuální náměty možných prací bakalářských/diplomových/disertačních prací: viz SIS
  Kontakt: Petr Sklenář

   

  Adaptace rostlin ke změnám klimatu
 • Genetická a epigenetická diferenciace a plasticita v reakci rostlin na měnící se klima
 • Klíčení jako významný faktor podmiňující možnost druhů se adaptovat na nové podmínky
 • Možnosti rychlé adaptace druhů na měnící se klima – experimentální evoluce
 • Jak se mění vztahy rostlin a dalších organismů (herbivoři, mykorhizy...) s měnícím se klimatem, a co to může znamenat pro schopnost rostlin se změnám klimatu přizpůsobit
 • Aktuální náměty možných prací bakalářských/diplomových/disertačních prací: