Lidé na oddělení

Zaměstanci

 


Vojtěch Abraham

vojtech.abraham@gmail.com
místnost: 3. mezipatro (č. dv. 106)
pakeoekologie kvartéru, modelování vegetace z pylového záznamu, experimentální paleoekologie, vztah mezi současným pylovým spadem a okolní vegetací


Tomáš Dostálek

zaměstnanec
tomas.dostalek@natur.cuni.cz
místnost: 1. mezipatro (č. dv. 58)
populační biologie, genetická diverzita, vzácné (a invazní) druhy rostlin


Tomáš Herben

vedoucí oddělení
tomas.herben@ibot.cas.cz
2. patro (č. dv. 86)
časoprostorová struktura společenstev a její modelování; ekologie kořenů a oddenků, molekulární techniky v ekologii; ekologie a evoluce klonálních rostlin, fylogenetika funkčních vlastností rostlin; buněčná struktura rostlin a ekologie


Zdeněk Janovský

zdenekjanovsky@seznam.cz
2. patro (č. dv. 86)
opylovači a jejich funkce v lučních ekosystémech


Jitka Klimešová

jitka.klimesova@ibot.cas.cz
K zastižení na katedře po domluvě
funkční morfologie rostlin, klonalita a regenerace po narušení


Tomáš Koubek

tomas.koubek@gmail.com
2. patro (č. dv. 86)
populace rostlin a houbové choroby, klonální rostliny, evoluce klonality pod vlivem chorob, plasticita rostlin, klíčení lučních rostlin, mangrovy


Pavel Kovář

kovar@natur.cuni.cz
2. patro (č. dv. 87)
ekologie extrémů – sukcese a kolonizace (průmyslové deponie, sopečné substráty v tropech, disturbance po povodních), interakce mravenci-rostliny-krajina, ekologie obnovy


Petr Kuneš

petr.kunes@natur.cuni.cz
3. mezipatro (č. dv. 106)
paleoekologie a vývoj vegetace pleistocénu a holocénu, studium interglaciálů, lidský vliv, numerické metody v paleoekologii, pylová analýza, vztah pylového spadu a vegetace, kvantitativní rekonstrukce vegetace


Zuzana Münzbergová

zuzmun@natur.cuni.cz
1. mezipatro (č. dv. 58)
k zastižení na katedře v semestru v úterý 9-10:30 a 13:00-14:00, dále po domluvě
populační biologie a genetika, dynamika druhů v krajině, ochranářská biologie, interakce rostlin a herbivorů (od hmyzu po ovce), vzácné a invazní druhy rostlin

Jan Novák

prourou@gmail.com
přízemí (č. dv. 29)
sukcese vegetace, vývoj vegetace a krajiny (zejména krajiny kulturní), fytocenologie, kvartérní paleoekologie a bioarcheologie
vegetation succession, vegetation and landscape history, phytosociology, quaternary palaeoecology and bioarchaeology


Barbora Lepková

barbora.lepkova@natur.cuni.cz
přízemí (č. dv. 28)
šíření rostlin velkými kopytníky; správce laboratoří geobotaniky, poradce pro zájemce o studium na oddělení geobotaniky


Adéla Pokorná

adepo@seznam.cz


Petr Sklenář

petr@natur.cuni.cz
přízemí (č. dv. 29)
geobotanika a ekologie rostlin, flora a vegetace páramos Jižní a Střední Ameriky, fytogeografie vysokých And, taxonomie Caryophyllaceae a Asteraceae páramos (subalpínský st.)


Martin Weiser

martin.weiser@natur.cuni.cz
č. dv. 87, druhé patro)
kompetice nad zemí i pod zemí, plasticita (chování) rostlin, experimentální ekologie
competition, plasticity, experimental ecology

 

 

Doktorandi

 


Anna Aldorfová

ancaflorianova@centrum.cz
velká pracovna, číslo dveří 28
Invazní rostliny, interakce mezi rostlinami a půdou (plant-soil feedback), kompetice
Invasive plants, plant-soil feedback, competition


Jana Beranová

jnbrnv@gmail.com

...............................................................


Přemysl Bobek

premysl.bobek@ibot.cas.cz
paleoekologická laboratoř, Botanický ústav AV ČR
vliv požárových disturbancí na dlouhodobý vývoj lesních ekosystémů, detekce požárem indukovaných vegetačních změn a hledání faktorů ovlivňujících požárovou dynamiku v průběhu Holocénu
long-term fire disturbance dynamics in forest ecosystems, detection of fire-induced vegetation changes and identification of driving forces on the past fire regimes.


Jana Duchoslavová

vinsovaj@natur.cuni.cz

přízemí (č. dv. 23), ale momentálně hlavně home office
klonální rostliny, kompetice, experimentální ekologie


Věra Hanzelková

verahanzelkova@seznam.cz
velká pracovna, číslo dveří 28
interakce mezi rostlinami a půdou
Plant-soil feedback


Eva Hořčičková

e.horcickova@centrum.cz
Místnost 67
Působení volně žíjících velkých býložravců na vegetaci a krajinu.
Effect of free-ranging large herbivores on vegetation and landscape.


Kristýna Hošková

kristyna_kuncova@seznam.cz
1. mezipatro, místnost č. 57
Moderní fytolitová analýza a rozvoj jejích možností směrem k řešení (paleo-)ekologických otázek
Modern phytolith analysis: development of possible solutions for (paleo-)ecological problems


Anna Kladivová

kafesezmrzlinou@seznam.cz


Adam Klimeš

klimesa@natur.cuni.cz
biostatistika, fylogenetické komparativní modely, evoluce bylinnosti, Bayesovská statistika, ekologické rozdíly mezi bylinami a dřevinami
biostatistics, phylogenetic comparative models, evolution of herbaceous habit, Bayesian statistics, ecological differences between herbs and woody plants


Pavlína Knobová

knobovap@natur.cuni.cz
čajovna
ekologie rostlin pod zemí, interakce rostlin a hub, získávání živin kořeny a jejich růst v podzemí
belowground plant ecology, interaction of plants and fungi, root foraging of plants


Veronika Kosová

orionka@seznam.cz
čajovna
Ekofyziologické traity rostlin a jejich role v reakci na klimatické změny. 
Ecophysiological traits of plant species and their role in reaction to climate change.


Klára Koupilová

koupilova.klara@gmail.com
přízemí (č. dv. 28)
interakce rostlin s houbovými patogeny, role opylovačů jako přenašečů nemocí rostlin
host-pathogen interactions (fungal pathogens of plants), pollinators as vectors of plant diseases


Eliška Kuťáková

kutakova.eliska@gmail.com
čajovna
zpětnovazebné procesy mezi rostlinami a půdou; sukcese
plant-soil feedbacks; vegetation succession


Zuzana Líblová

zuzana.liblova@natur.cuni.cz
Botanický ústav v Průhonicích, areál Chotobuz
Studium fylogeneze; adaptace rostlin na změny klimatu

..................................................................................................................................


Martin Macek

martin.macek@volny.cz

...........................................................................................................................


Tereza Mašková

terezapechova@gmail.com
dveře č. 23
klíčení semen a vývoj semenáčů, živinová stechiometrie, vývoj kořenových systémů, časová dynamika
seed germination and seedling development, nutrient stoichiometry, root system development, time dynamics


Alice Moravcová

alimor@centrum.cz
1. mezipatro, místnost č. 57
Rekonstrukce disturbanční dynamiky horských lesů a jezerních ekosystémů od konce poslední doby ledové s využitím multiproxy-přístupu (rostlinné  makrozbytky, pyl, uhlíky).


Jindřich Prach

jindraprach@seznam.cz

.........................................................................................................................................


Terezie Šimáková

terezie.novakova@seznam.cz
brabazid, v Průhonicích Oddělení populační ekologie (místnost 102)
Populační biologie, Rozšíření druhů (momentálně Anthoxanthum sp.) 
Population biology, Species distribution (currently Anhoxanthum sp.)


Anna Šolcová

annapotuckova6@gmail.com
Rudolphova laboratoř pro paleoekologii
paleoekologie kvartéru, makrozbytková analýza, dlouhodobá sukcese vegetace
Quaternary palaeoecology, macrofossil analysis, long-term vegetation succession


Mária Šurinová

surinova@seznam.cz


Anna Tichá

a.postolka@seznam.cz
místnost č. 97, 2. patro
paleolimnologie, paleoekologie sladkovodních ekosystémů, kvantitativní paleorekonstrukce podmínek na základě rozsivkových společenstev
paleolimnology, paleoecology of freshwater ecosystems, quantitative environmental paleoreconstruction based on diatom assemblages


Andrea Veselá

andrea.paulu@seznam.cz
Botanický ústav, oddělení populační ekologie
klíčivost rostlin v kontextu klimatické změny, semenné traity, vzácné druhy rostlin
germination in the context of climate change, seed traits, rare species


Tomáš Vlasta

tomas.vlasta@email.cz
čajovna
populační biologie a genetika vzácných druhů české květeny
population biology and genetics of rare species of Czech flora

...........................................................................................................................


Pavla Žáčková

pa.zackova@seznam.cz

...............................................................

 

 

Magisterští studenti

 


Mariana Černá

mariana.sykorova@gmail.com


Lucie Drtinová

lucie.drtinova@gmail.com
velká pracovna, číslo dveří 28
zpětná vazba mezi rostlinou a půdou, rostlinné invaze
Plant-soil feedback


Adam Hrouda

adamhrouda@seznam.cz
velká pracovna, číslo dveří 28
architektura a funkce podzemních orgánů, "psychologie rostlin" ve vztahu k půdní heterogenitě živin
architecture and role of underground organs, "plant psychology" in relation to soil nutrient heterogeneity


Karolína Hrušková

hrusticka.k@seznam.cz
velká pracovna, číslo dveří 28
populační ekologie rostlin
plant population biology


Barbora Hubáčková

hubackovabarbora@gmail.com
velká pracovna, číslo dveří 28
druhová diverzita bělokarpatských luk, izolovanost, kontinualita a management
species diversity of white carpathian grassland, isolation, management and continuality


Marek Kasner

m.kasner@email.cz
populační biologie hvozdíku kartouzku (Dianthus carthusianorum) napadeného Microbotryum violaceum s.l., populační modely životních cyklů rostlin a jejich modifikace v interakcích s patogeny a herbivory
population biology of Dianthus carthusianorum infected by Mictrobotryum violaceum s.l., population models of plant life-cycles and their modifications by diseases and herbivores


Emma Krchová

krchovaem@natur.cuni.cz
Vliv klimatu na dynamiku populací a genetickou diversitu silenky bezlodyžné v Tatrách
Climate change effects on population dynamics and genetic diversity of Silene acaulis in High Tatras


Kateřina Mrkvičková

katka.mrkva6@seznam.cz
Archeobotanika, šíření synantropních rostlin.
Archeobotany, synanthrope vegetation


Matyáš Nekola

matmat1326@gmail.com
Květní ekologie rostlin v horském prostředí
Floral ecology in mountains habitats


Tereza Opravilová

terca.op@seznam.cz
velká pracovna, číslo dveří 28
zpětnovazebné interakce mezi rostlinou a půdou, rekultivace lomů
Plant-soil feedback, reclamation of quarries


Karolína Pánková

Karolína Pánková

pankovk2@natur.cuni.cz
velká pracovna, číslo dveří 28
požárová ekologie vřesovišť
fire ecology of heathlands


Lucie Poislová

Lucie.Pojslova@email.cz


Jakub Štenc

jakubstenc@gmail.com
inžovna, číslo dveří 28 (za velkou pracovnou)
ekologie opylování, vliv prostorového uspořádání rostlin na přenos pylu
pollination ecology, influence of spatial distribution of plants on pollen transfer


Hana Veljačíková

hana.veljacikova@gmail.com
Opylování v lesních ekosystémech, reprodukční ekologie Vaccinium myrtillus.
Pollination in forest habitats, reproduction ecology of Vaccinium myrtillus.


Anna Větvičková

abarbus@seznam.cz

velká pracovna, číslo dveří 28
pomocná síla v pracovně a laboratoři
populační biologie rostlin, interakce rostlin a herbivorů, invazní rostliny
plant population biology, plant-herbivore interaction, plant invasions

 

Bakalářští studenti

 


Nikoleta Anderlová

anderlon@natur.cuni.cz


Marie Bostlová

marie.bostlova@volny.cz

ekologie opylování, Vliv funkčních vlasností květů na úspěšnost opylení v druhově bohatých společenstvech
pollination ecology, Effects of floral traits on pollination efficiency in species-rich communities


Martin Freudenfeld

martinf13@seznam.cz
Efektivita opylovačů při přenosu pylu a možnosti rostlin ji ovlivnit
Pollinator efficiency, pollen transport


Tereza Husinecká

terkahusi1@seznam.cz


Vojtěch Purnoch

martinf13@seznam.cz


Renáta Urbanová

renata.urbanova@natur.cuni.cz