Vítejte na stránkách algologického oddělení
na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze!

Algologie je obor zabývající se biologií sinic a řas, tj. fotosyntetickými organismy, které nejsou řazeny mezi mechorosty a cévnaté rostliny. Sinice, patřící mezi prokaryotické organismy, vynalezly oxygenní fotosyntézu a tím začaly obohacovat atmosféru o kyslík, čímž významně ovlivnily evoluci života na Zemi. Díky několika endosymbiotickým událostem, kdy byli různí fotoautotrofní jedinci pohlceni heterotrofy, získaly různé skupiny eukaryotických organismů schopnost fotosyntetizovat. Řasy jsou tedy směsnou skupinou evolučně různě starých eukaryotických linií.

Na PřF UK se algologie vyučuje v rámci bakalářských studijních oborů „Biologie“ a „Ekologická a evoluční biologie“. V navazujícím magisterského studiu je algologie podstatnou součástí studijního oboru Protistologie. Diplomovou práci zaměřenou na výzkum sinic a řas lze také vypracovávat ve studijním programu Botanika a Evoluční biologie.


Hlavní okruhy našeho výzkumu

Základní výzkum: • ekologie řas v bentických společenstvech rašelinišť a v subaerických biofilmech • fylogeneze a diverzita zelených mikrořas, chrysomonád a rozsivek.

Aplikovaný výzkum: • vyhledávání, kultivace a prodej mikrořasových kmenů pro biotechnologické aplikace (potravinové doplňky, biopaliva, enzymaticky aktivní látky) • vývoj metod pro analýzu a kontrolu mikrobiálních nárostů na lodích • spolupracující firmy: Key Industry Engineering Group, s.r.o., PPG Industries, Electronics Design.

Algologové nacházejí uplatnění: • ve vědě a výzkumu • v biotechnologických firmách • ve vodohospodářství (zjišťování kvality pitné vody, hygienická kontrola vod) • v ochraně přírody a biomonitoringu prostředí.


Co se u nás lze naučit

Detailně se vyznat v řasové biodiverzitě • statistické techniky pro analýzu ekologických dat • metody molekulární biologie (PCR, klonování, sekvenování) a konstrukce fylogenetických stromů • metody geometrické morfometriky pro výzkum biologických tvarů • techniky elektronové mikroskopie • měření parametrů prostředí ve vodních a mokřadních ekosystémech • pokročilejší metody optické a konfokální mikroskopie, mikrofotografie • zvládnout praxi terénní biologie při práci ve sladkovodních i mořských ekosystémech • samostatnému myšlení a řešení problémů • přežití v kritickém a excitujícím pracovním protředí. Anglicky psanou vizitku našeho oddělení si můžete prohlédnout v PDFku.