Herbář PRC

Vedoucí herbářových sbírek Univerzity Karlovy PRC: Patrik Mráz - mrazpat[at]natur.cuni.cz, 1. patro, č. dveří 70, tel. 221 951 642

Lichenologická sbírka

Kurátor: David Svoboda - david.svoboda[at]email.cz, 2. patro, č. dveří 94, tel. 221 951 658, +420 732 131 483


Historie a současný stav herbáře

Lichenologický herbář PRC, který obsahuje zhruba 50.000 položek, je uložen v Praze v budově Katedry botaniky PřF UK v Benátské 2. Jako univerzitní herbář v sobě sdružuje položky osob působících na Karlově, Karlo-Ferdinandově a Německé pražské universitě (K. und K. Deutsches Universität in Prag), včetně cenných akvizic ostatních badatelů (seznam zjištěných jmen nejvýznamnějších sběratelů s charakteristikami je uveden zde). K nejstarším položkám patří sběry W. Mann a F. M. Opize z prvých dekád devatenáctého století včetně několika částí sbírek starých exsikátů (1808). Cennou byla zejména akvizice herbáře Kosteleckého, neboť v jeho herbáři je obsaženo mnoho položek právě Opize a Manna. Velké množství položek pochází také z dalších exsikátů, např. Flora exsiccata austro-hungarica, Flora carpathica, Lichenes exsiccati J. Anderse, Lichenes bohemoslovakiae exsiccati J. Suzy, Cryptogamae exsiccatae Cechoslovenicae A. Hilitzera a K. Kaviny, atd (seznam zde). Velkou položku tvoří kompletní rod Cladonia z herbáře Jindřicha Suzy (zbytek je součástí PRM), který po Suzově smrti (1951) jako výpůjčka pro profesora Černohorského již v PRC zůstal.

Ve druhé polovině dvacátého století herbář poměrně strádal, neboť chyběl kurátor lichenolog, který by pečoval o rozvoj herbáře, doplňoval položky atd. Také došlo k nemilé věci, kdy v rámci převedení položek z herbáře Německé university do jednoho celku došlo k přebalení položek a mnohé schedy byly pouze vloženy do obálek a na obálku bylo tužkou napsáno jen jméno taxonu bez lokality. Z tohoto důvodu se hledání v herbáři ještě více znesnadnilo, a proto vědecká obec často herbář míjela.

V roce 2002 došlo k převzetí herbáře prof. Zdeňka Černohorského (1910-2001), který byl ve špatném stavu. Z popudu studentů lichenologie a kurátora bylo rozhodnuto o rekonstrukci herbáře a začlenění všech nezačleněných akvizic (až na výjimky zhruba 1980-2000). Rekonstrukce (čištění, repase skříní, začleňování položek, vytváření seznamu druhů bylo dokončeno v roce 2012. Od roku 2013 jsou veškeré přírůstky a výpůjčky katalogizovány (postupně doplňovaná databáze zde).

V herbáři se vyskytují i typové položky, zejména Z. Černohorského, F. M. Opize, J. Nádvorníka a další, celkem se jedná několik desítek položek (seznam v přípravě).